การรับรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โครงการพิเศษ(วิทยาลัยนครราชสีมา) ร่วมกับสภาการพยาบาล

ประกาศ

คำชี้แจงเรื่อง  การรับรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์

โครงการพิเศษ (วิทยาลัยนครราชสีมา) ร่วมกับสภาการพยาบาล

___________________________________________________________

 

1. วันที่รายงานตัวเข้าศึกษา

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553   เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

2. สถานที่รายงานตัว

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
เลขที่หมู่ถนนรังสิตนครนายก (คลอง 14)
ตำบลบึงศาล  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  26120

 

3. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

 

 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาใบรายงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียนของคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา

 5. สำเนาปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 6. รูปถ่าย 2 นิ้ว  จำนวน 4 รูป

 7. หลักฐานแสดงการเป็นผู้กู้ ก.ย.ศ.รายเก่า


4. วันทดสอบก่อนเข้าศึกษา

 

20 - 21 ตุลาคม  2553

ทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี 8 รายวิชาทางการพยาบาล

 

22  ตุลาคม  2553

ทดสอบสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาล 8 สมรรถนะ

 

5. วันเริ่มต้นศึกษา

 

ภาคทฤษฎี

26 ตุลาคม 2553 – 3 ธันวาคม 2553

(6 สัปดาห์)

17 หน่วยกิต

 

ภาคปฏิบัติ

6 ธันวาคม 2553 – 17 มิถุนายน 2554

(28 สัปดาห์)

19 หน่วยกิต

 

สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

 

20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554

(2 สัปดาห์)

 

 

6. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประมาณ 110,000 บาท (กู้ ก.ย.ศ.ได้ 80,000 บาท)

 

7. ค่าเครื่องแบบ, อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการเรียน

รายการ

นักศึกษาชาย

นักศึกษาหญิง

1. ค่าเครื่องแบบฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 ชุด

2,400

2,400

2. ค่าอุปกรณ์การแต่งกาย

460

360

3. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฯ

3,000

3,000

4. ค่าหนังสือประกอบการเรียน

600

600

5. ค่าสมุด

96

96

รวมทั้งสิ้น

6,556

6,456

 

หมายเหตุ รายวิชาที่ทดสอบความรู้ 8 รายวิชาการพยาบาล

 

 1. การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

 2. การพยาบาลกุมารเวช

 3. การพยาบาลมารดา-ทารก

 4. การผดุงครรภ์

 5. การพยาบาลจิตเวช

 6. การพยาบาลอนามัยชุมชน

 7. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

 8. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล

 

การทดสอบสมรรถนะการปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการพยาบาล

 

 1. การประเมินสภาวะสุขภาพ

 2. การวางแผนการพยาบาล

 3. การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ

 4. การให้สารน้ำทางเส้นโลหิต

 5. การสวนปัสสาวะ

 6. การทำแผล

 7. การใส่ NG Tube

 8. การให้อ๊อกซิเจน

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กันยายน  พ.ศ. 2553

สำนักคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Last Update : 2011-04-22 10:47:54

 

Copyright © 2011. St Theresa International College

Home | Contact Us | Site map

Rangsit Campus
1 Moo 6 Rangsit-Nakornnayok Road (Klong 14),
Bungsan, Ongkarak, Nakornnayok 26120
Tel. 0 2234 5599
Fax. 0 3733 3235

Surawong Campus
34th floor Sakulthai-Surawong Tower,
Surawong Road, Bangrak, Bangkok 10500
Tel. 0 2233 2455, 0 2233 1506
Fax. 0 2233 1752