Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
Asst. Prof. Dr. Vichian Puncreobutr News Interview 2022

ระจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ในประเด็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ว่า การประเมินได้สร้างคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยอย่างไร… #ข่าวมติชนออนไลน์ #การประเมินคุณภาพภายนอก #การพัฒนาการอุดมศึกษา #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #ยกระดับคุณภาพสู่สากล อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3304874 On April 25, 2022, Asst. Prof….

Read More
Congratulations Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool!

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประกาศ ศธ. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool, Dean of the Faculty of Education,…

Read More
B.E. Internship 2021

The Department of English for Business Communication, Faculty of Humanities and Social Sciences, led by Assoc. Prof. Dr. Boonruang Chuensuwimol and Dr. Arellado Ma Arlen Forro, had facilitated all internship…

Read More
STIC signs MoU with World Aviation Center Co. Ltd.

ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พร้อมทีมผู้บริหาร ต้อนรับนายพัฒทรง อัมพวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 On Tuesday 21st December 2021,…

Read More
STIC Successfully Completes ONESQA External Quality Assurance Assessment 2021

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร…

Read More
STIC Passes COVID19 Safety Audit

ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครนายกที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 Dr. Piyada Wattanasarn,…

Read More
1st Knowledge Management Day 2021

ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร อุปนายกสภา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังการระบาดของโควิด-19” ทั้งนี้ เพื่อนำแนวคิดจากการจัดการความรู้ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาเผยแพร่กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น…

Read More
Faculty of Humanities and Social Sciences arrange English Exit Exam (TOEIC) for 4th year students

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ได้ทำการจัดสอบ English Exit Exam (TOEIC ) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การจัดสอบนี้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ เรื่องนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน โดยจัดสอบ TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากลดำเนินการจัดสอบโดยศูนย์สอบ CPA (Thailand) ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการ และทางศูนย์สอบ CPA กำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ผู้เข้าสอบต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ สถานที่จัดสอบต้องมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และก่อนเข้าห้องสอบต้องมีการวัดอุณหภูมิ โดยในการจัดสอบนั้น…

Read More
STEM-ED CAREER DAY​ 2020

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่…

Read More