Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
MoU Signing with Mala Sawan Pittaya School Nakhon Nayok

✳️ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✳️ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ การฝึกอบรมและการเข้าศึกษาต่อ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก #STIC #MOU…

Read More
MoU Signing with Wat Mai Krong Thong High School 2022

✅ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✅ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตลอดทั้งนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยฯ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี #STIC…

Read More
Congratulations Sittichai Thongsuk

Congratulations to the talented student Mr. Sittichai Thongsuk, a 3rd year student of English for Business Communication who has been selected to join the project. “Leadership Development Program” organized by…

Read More
Academic Title Workshop 2022

On November 2, 2022, lecturers in the Faculty of Science and Social Sciences Led by Dean of Assistant Professor Dr. Ubon Dhanesschaiyakupta and Associate Dean, Associate Professor Dr. Buirueng Chuensuwimol…

Read More
Real TOEIC English Exit Exam 2022

On August 27, 2022, 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences took the English Language Proficiency Test (TOEIC) . which is organized by Center for Professional…

Read More
Faculty of Humanities and Social Sciences undergo internal educational quality assessment 2022

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ สรุปผลการตรวจประเมิน 4.78  

Read More
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
Asst. Prof. Dr. Vichian Puncreobutr News Interview 2022

ระจำวันที่ 25 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าว ในประเด็นการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ว่า การประเมินได้สร้างคุณค่า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยอย่างไร… #ข่าวมติชนออนไลน์ #การประเมินคุณภาพภายนอก #การพัฒนาการอุดมศึกษา #วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา #ยกระดับคุณภาพสู่สากล อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_3304874 On April 25, 2022, Asst. Prof….

Read More
Congratulations Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool!

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประกาศ ศธ. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool, Dean of the Faculty of Education,…

Read More
B.E. Internship 2021

The Department of English for Business Communication, Faculty of Humanities and Social Sciences, led by Assoc. Prof. Dr. Boonruang Chuensuwimol and Dr. Arellado Ma Arlen Forro, had facilitated all internship…

Read More