Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2) วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00-11.30 น. เอกสารแนบ

Read More
MoU Signing with Mala Sawan Pittaya School Nakhon Nayok

✳️ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✳️ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ การฝึกอบรมและการเข้าศึกษาต่อ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา จังหวัดนครนายก #STIC #MOU…

Read More
MoU Signing with Wat Mai Krong Thong High School 2022

✅ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม Maria อาคารบริหาร ✅ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการ การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร ตลอดทั้งนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยฯ พิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของวิทยาลัยฯ และคณะผู้บริหารจากทางโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปราจีนบุรี #STIC…

Read More
Commencement Ceremony on 23 November 2022

    เก็บตกภาพบรรยากาศ พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 Pictures collection from the Commencement Ceremony on 23 November, 2022. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนอีกครั้ง St Theresa International College once again congratulates all graduates. Facebook Video: https://www.facebook.com/sticpage/videos/481745304055884 YouTube…

Read More
Personality Development Dining Etiquette 2022

On August 29, 2022, 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences joined the Personality Development, Social and Dining Etiquette at Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel Led by…

Read More
Real TOEIC English Exit Exam 2022

On August 27, 2022, 4th year students of the Faculty of Humanities and Social Sciences took the English Language Proficiency Test (TOEIC) . which is organized by Center for Professional…

Read More
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
Congratulations Top Scorers of Government Teacher’s Examination 2022

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่สามารถสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชครู (ครูผู้ช่วย) กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ประจำปี 2564 Congratulations to our Bachelor of Education (English) graduates who passed the highly competitive exam for a government teaching assistant whereby they will…

Read More
Congratulations Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool!

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ประกาศ ศธ. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Suphak Pibool, Dean of the Faculty of Education,…

Read More
STIC Successfully Completes ONESQA External Quality Assurance Assessment 2021

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร…

Read More