Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
STIC awarded with “Quality Accreditation”

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องในโอกาสการ “ได้รับการรับรองคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.” เป็นระยะเวลา 5 ปี จนถึง พ.ศ. 2570 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ St Theresa International College is proud to have been awarded with “Quality Accreditation” from the…

Read More
STIC Successfully Completes ONESQA External Quality Assurance Assessment 2021

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร…

Read More
1st Knowledge Management Day 2021

ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร อุปนายกสภา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังการระบาดของโควิด-19” ทั้งนี้ เพื่อนำแนวคิดจากการจัดการความรู้ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาเผยแพร่กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น…

Read More
Enhancing the Curriculum of the Bachelor of Public Health International Program 2021

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมี ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย On 30 ‎June ‎2021, the Faculty of Public Health organized a meeting to improve the Bachelor of…

Read More
STEM-ED CAREER DAY​ 2020

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่…

Read More
Faculties conduct Community Service “Health Assessment Academic Year 2020”

#คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน “ประเมินภาวะสุขภาพและให้ความรู้ ปีการศึกษา 2563” ในงานชุมนุมผู้สูงอายุวัดผู้ไถ่เสาวภา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดผู้ไถ่เสาวภา อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก #โดยวิทยาลัยฯ ได้ตั้งจุดให้บริการการตรวจสุขภาพทั่วไป รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตรวจวัดความดัน เบาหวาน การนวดผ่อนคลายบำบัด กิจกรรมระบำผ้าขาวม้า และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ สำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน Faculty members and…

Read More
Master of Public Health students Visit Wangdan Subdistrict Administration Organization 2020

#นักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย รองศาสตราจรย์ ดร. จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดี เข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังดาล และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 #นักศึกษาได้เรียนรู้ และเข้าใจวิธีการบริหารงานสาธารณสุข การจัดการระบบบริการสุขภาพ และการจัดทำแผนการดำเนินงานสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนได้ Master degree students from the…

Read More
Professional Orientation for Public Health Field Experience 2020

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพจริงในภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน ธันวาคม 2563 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 On November 24, 2020,…

Read More
Wai Kru Day 2020 – Faculty of Public Health

วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำพานไว้ครูมอบให้กับท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ เพื่อแสดงถึงประเพณีการไหว้ครูและน้อมรำลึกถึงครูผู้มีกตเวทิตาคุณของศิษย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ศิษย์เกิดความตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้อุทิศตนอบรมสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดี และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เกิดความรักความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน On the Wai Kru Day of the academic year 2563, the 1st year Public…

Read More
Post-graduation Ceremony for 4th Year Students Batch 2019

On 30 ‎March ‎2020, the Faculty of Public Health invited guest speakers from the Buddhawajana Institute to inspire and motivate 4th year students as they near the completion of their…

Read More