Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Wisdom for Change – KM’s Day 2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในงาน KM’s Day ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ “Wisdom for Change” ณ อาคารบริหาร ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทั้ง 5 คณะวิชา ร่วมชมนิทรรศการและรับฟังการนำเสนอผลงานด้านวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ในกิจกรรมครั้งนี้ทางคณะฯได้ร่วมนำเสนอในหัวข้อ…

Read More
TOEIC Exhibition 2022

In order to stimulate and promote English language development and assessment with accordance to MHESI regulations and standards, St Theresa International College had held a TOEIC exhibition on Wednesday 3rd…

Read More
Asst. Prof. Dr. Ubon Dhanesschaiyakupta successfully passes Human Research Ethics examination

ผศ.ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สอบในการการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 มกรมคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีการดำเนินงานคณะกรรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย โดยมีรศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการอบรม Asst. Prof….

Read More
1st Knowledge Management Day 2021

ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร อุปนายกสภา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังการระบาดของโควิด-19” ทั้งนี้ เพื่อนำแนวคิดจากการจัดการความรู้ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาเผยแพร่กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น…

Read More
Conceptual Framework

Check out the poster to learn more about STIC’s adopted Conceptual Framework that turns good practices to be best!

Read More
Asst. Professor Dr. Vichian Puncreobut Guest Speaker for Nakhon Nayok Academic Forum 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางตลาดแรงงานในจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แนวทางให้กับนักศึกษาและผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ ในงานนัดพบแรงงานจังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. Asst. Professor Dr. Vichian Puncreobut, Vice President of Planning and…

Read More