Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
STIC signs MoU with World Aviation Center Co. Ltd.

ผศ. ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา พร้อมทีมผู้บริหาร ต้อนรับนายพัฒทรง อัมพวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด และกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 On Tuesday 21st December 2021,…

Read More
STIC Successfully Completes ONESQA External Quality Assurance Assessment 2021

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจะธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและวิจัย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร…

Read More
STIC Passes COVID19 Safety Audit

ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครนายกที่ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ On site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักศึกษาธิการ จังหวัดนครนายก ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการฯ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 Dr. Piyada Wattanasarn,…

Read More
1st Knowledge Management Day 2021

ดร. เทเรซา วิรัชนี พรหมสุนทร อุปนายกสภา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมการจัดการความรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยฯ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายหลังการระบาดของโควิด-19” ทั้งนี้ เพื่อนำแนวคิดจากการจัดการความรู้ของคณาจารย์จากคณะต่างๆ มาเผยแพร่กลยุทธ์และเทคนิคเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น…

Read More
Congratulations Fourth Year Hotel and Tourism Student 2021

Congratulations 4th year Hotel and Tourism students on securing internship placements with prominent hotels in Bangkok!

Read More
Congratulations Mr. Dasith Induwara Yahampath – Highest TOEIC Scorer

ตามที่สัญญากันไว้เมื่อวานนี้!!! Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Dasith Induwara Yahampath นักศึกษาชาว ศรีลังกา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน จากการสอบ TOEIC ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่ 2 โดยศูนย์สอบ TOEIC เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 ได้คะแนนสูงสุด 950 คะแนน เยี่ยมไปเลย แล้วมาติดตามกันต่อนะคะ…

Read More
Congratulations Ms. Sasina Yotee – High TOEIC Scorer

ผลสอบมาแล้วค่ะ!!! Congratulations ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศินา โยธี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ จากการสอบ TOEIC ปีการศึกษา 2564 กลุ่มที่ 1 โดยศูนย์สอบ TOEIC (Center of Professional Assessment Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้คะแนนสูงสุด 805 คะแนน เก่งมากๆ…

Read More
Enhancing the Curriculum of the Bachelor of Public Health International Program 2021

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมี ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย On 30 ‎June ‎2021, the Faculty of Public Health organized a meeting to improve the Bachelor of…

Read More
STEM-ED CAREER DAY​ 2020

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่…

Read More