Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Enhancing the Curriculum of the Bachelor of Public Health International Program 2021

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดประชุมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) โดยมี ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย On 30 ‎June ‎2021, the Faculty of Public Health organized a meeting to improve the Bachelor of…

Read More
STEM-ED CAREER DAY​ 2020

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY) คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย นำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่…

Read More
Faculties conduct Community Service “Health Assessment Academic Year 2020”

#คณะอาจารย์ นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน “ประเมินภาวะสุขภาพและให้ความรู้ ปีการศึกษา 2563” ในงานชุมนุมผู้สูงอายุวัดผู้ไถ่เสาวภา เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดผู้ไถ่เสาวภา อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก #โดยวิทยาลัยฯ ได้ตั้งจุดให้บริการการตรวจสุขภาพทั่วไป รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การตรวจวัดความดัน เบาหวาน การนวดผ่อนคลายบำบัด กิจกรรมระบำผ้าขาวม้า และการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ สำหรับประชาชนที่มาร่วมงาน Faculty members and…

Read More
Welcome teachers from Buriram Province 2020

#คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นำโดย ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร อธิการบดี อาจารย์สุวัฒน์ เบญจธรรมาธร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. ชัยภัฏ วรรธนะสาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะครู จำนวน 40 ท่าน ที่เดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00-15.30…

Read More
Asst. Professor Dr. Vichian Puncreobut Guest Speaker for Nakhon Nayok Academic Forum 2020

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร พันธ์เครือบุตร รองอธิการบดี ฝ่ายแผนงานและวิจัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางตลาดแรงงานในจังหวัดนครนายก เพื่อชี้แนวทางให้กับนักศึกษาและผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ ในงานนัดพบแรงงานจังหวัดนครนายก ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-15.30 น. Asst. Professor Dr. Vichian Puncreobut, Vice President of Planning and…

Read More
Alice in NPS Contestland

26th January is the day that I participated in the National Speech Contest as the representative of St.Theresa International College. I was chosen by the college to participate in this…

Read More