Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร
Asst. Prof. Dr. Ubon Dhanesschaiyakupta successfully passes Human Research Ethics examination

ผศ.ดร. อุบล ธเนศชัยคุปต์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้สอบในการการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับอาจารย์และนักวิจัย” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 มกรมคม 2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้เข้าใจหลักการและเกณฑ์การพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง และคุณประโยชน์ที่อาสาสมัครในโครงการวิจัยจะได้รับ กระบวนการขอความยินยอมผู้เข้าร่วมวิจัยประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่างๆ การปฏิบัติที่ดีในการทำวิจัย วิธีการดำเนินงานคณะกรรรมการจริยธรรมฯ ที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัย โดยมีรศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในการอบรม Asst. Prof….

Read More