Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

List of Accepted Students (Thai) – Graduate Diploma in Teaching Profession

July 14, 2016   |   admin   |   Announcements, Faculty of Education,

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยฯ

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปฐมนิเทศวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารโจเซฟ มาเรีย เริ่มเวลา 08.30 น. เมื่อปฐมนิเทศเสร็จ มีการเรียนการสอนปกติ

ขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์และรับเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อคุณกี้ เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

เบอร์โทร 082-4415800 / Line ID: mickeymouse22

1.163511037นางสาวจุฬาลักษณ์ แก้วอินทร์ชัย
2.163511075นางสาวนันทกานต์ สิงขรณ์
3.163511008นางสาวภารดี สิทธิศาสตร์สกุล
4.163511087นางสาวสราลี ตรีสุวรรณ
5.163511027นางนันท์นภัส นามเณร
6.163511033นายสัญญพงศ์ เอียดแก้วธนโชค
7.163511024นายอโณทัย เที่ยงธรรม
8.163511049นางสาวมนิสา สงชัย
9.163511055นางสาวลัดดาวัลย์ บุตรงาม
10.163511051นางสาววรรณิศา บุญสิทธิ์
11.163511056นายภัทรพงศ์ นุสิทธิ์
12.163511050นางสาวเสาวภาคย์ ชัยภูมิ
13.163511069นางสาวอัญชิสา สอนดี
14.163511020นางขนิษฐา พึ่งโต
15.163511048นางสาวทิพภาพร ทิมทอง
16.163511080นางสาวหทัยชนก พุตลา
17.163511003นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ
18.163511063นายณัฐพล สุมานัส
19.163511018นางพิไลวรรณ ขำกลับ
20.163511005นางสาวภัทรศยา จำปา
21.163511030นางสาวปวีณา ระวังจิตร
22.163511046ว่าที่ ร.ต. ณกรณ์ อินทร์สุภา
23.163511047นางสาวรังษิยา พูลแสวง
24.163511061นางสาวสุวรรณี บุรีมาตร์
25.163511066นางสาวอัญชลี มงคลพิศ
26.163511058นายแสงเพชร กุลปักษ์
27.163511065นางสาววันดี อยู่ชื่น
28.163511022นางสาววิภาวดี สีบัว
29.163511057นายภัคนันท์ อมราภรณ์
30.163511062นางสาวจิราวรรณ แหงมงาม
31.163511053นางสาวจินตนาภรณ์ เวชยา
32.163511079นางสาวพรรณนิภา กลสรร
33.163511077นางสาวรัตติญา บุญเรือง
34.163511078ว่าที่ ร.ต. มนัส เหมี้ยงหอม
35.163511081นายวิศวะ ชมานนท์
36.163511023นายสิริชัย ทองคำ
37.163511028นายจิรพงษ์ อัญชลีสังกาศ
38.163511059นายสิทธิเดช ขันธ์พานิช
39.163511082นายภาคภูมิ พรหมชา
40.163511054นายอิศเรศ ยืนยง
41.163511085นางสาวกาญจนา วงศ์เกย
42.163511019นายนรวัฒน์ นุรัตน์
43.163511011นายกร ท่ากลาง
44.163511040นางสาวชลธิชา สุขสำราญ
45.163511042นายเอกพล เสงี่ยมพงษ์
46.163511041นางสาวณัฐฐา เรืองอุไร
47.163511038นางสาวกุลกานต์ โพธิปัญญา
48.163511025นางสาวธิติมา คงสิงห์
49.163511009นางสาวหทัยทิพย์ พรรัมย์
50.163511044นางสาวจิณห์จุฑา กสิพันธ์
51.163511064นางสาวเบ็ญจวรรณ์ ชาญเชิงรบ
52.163511073นางสาวประภาศรี บุญศิริ
53.163511076นางสาวฉัตรรุ้ง ศรีจั่นเพชร
54.163511015นางสาวนวพร มุ่งดี
55.163511071นางสาวธนวรรณ สัตยธีรานนท์
56.163511031นางสาวจิตรลดา วาโยวิเศษ
57.163511006นางสาวเจนจิรา ศรีคำภา
58.163511013นายสิทธิโชค จินุกูล
59.163511026นางสาวจารุวรรณ วรรณชัย
60.163511074นางสาวศุภารัตน์ แก้วปั้นพงษ์
61.163511083นายโชคชัย คนมั่น
62.163511070นางสาวคชาภรณ์ ฉายวัฒนะ
63.163511068นางสาวดวงกมล ธูปหอม
64.163511086นายธัชชัย วุฒิสุข
65.163511060นางสาวปรางค์เพ็ญ สืบศรี
66.163511021นางสาวจุฑามาศ มั่งคั่ง
67.163511004นางสาวฐานิตา รวยทรัพย์
68.163511017นางสาวพัฒน์ปุลพร งามอร่ามวรางกูร
69.163511001นางฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ
70.163511067นายสุพรรพงษ์ คู่เจริญถาวร
71.163511045นางอนิลลดา แดงน้อย
72.163511014นางมะลิ เพ็ชร์เรือง
73.163511072นายณัฐพงษ์ สิทธิศาสตร์
74.163511012นายธนากร ชารีดา
75.163511032นายไชโย รุ่งเรือง
76.162511052นายชุมพล เขียวขำ
77.163511016นางสาวสิริพร จั่นบ้านโขด
78.163511007นางศิริพร กลี่นเกสร
79.163511043นายโชคชัย โภคนาม
80.163511035นางสาวอาริสา ฉิมพูลสุข
81.163511010นางสาวภูณิษศา วงค์ดวง
82.163511039นายธันกนก สุภาวัฒนา
83.163511034นายจารุวัตร สุขโสม
84.163511002นางสาวพุทธชาติ ชอบรัก
85.163511036นางสาวณาลดา วานิชวรวัตร
86.163511029นางสาวอภิญญา บูรณพงศ์
87.163511084นางสาวจีระพร ลาภาอุตม์
88.163511088นางกิตติยา คุ้มวงษา
89.163511089นายอรรณพ สุวรรณบำรุงสุข
90.163511090นางสาววจี รจนศิลปี