Components 1 Graduate Production

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

          พันธกิจที่สำคัญในการบริหารจัดการการอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่กำหนดในหลักสูตร มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  ที่ประกอบด้วย การเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

          การผลิตบัณฑิต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ผู้เรียน คือ การเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ได้นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารหลักสูตรที่ดี มีการบริหารอาจารย์ที่เหมาะสม มีการจัดการบริการให้กับนักศึกษาได้ครบถ้วน มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่ครอบคลุมในเรื่องคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ตลอดจน นักศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างชัดเจน

 

          ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารอาจารย์

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

               ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลลัพธ์การพัฒนานักศึกษา

                    มีรายละเอียดดังนี้