Quality Standards 1.1 Curricular Management

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1             การบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้                   ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันพึงบริหารหลักสูตรในทุกหลักสูตรตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน สามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน

ผลการดำเนินงาน

          วิทยาลัยดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร ที่วิทยาลัยกำหนดและคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบแล้ว เพื่อให้ผู้เรียนมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

       1. กำหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต ให้เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการจำเป็นของสังคม ทั้งด้า่นการศึกษา ด้านการบริการ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       2. การบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทได้จริง 

        3. มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเชื่อมโยงกับสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า ด้วยการบริหารหลักสูตรแบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรผลการพัฒนาแสดงออกด้วยการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งผลลัพธ์ผู้เรียน คือ การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ตลอดจนมีการกำหนดสมรรถนะรายชั้นปี และให้ทำการประเมินผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

       4. มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับการเียนรู้ในยุคดิจิทัล เช่นการใช้ Moodle โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในช่วงปลายภาคเรียนที่ 2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้ แอปพลิเคชั่น Google Classroom, Meet, Zoom ตลอดจน ใช้แอปพลิเคชั่นอื่นๆเสริมในการวัดผลการเรียนรู้ เช่น Kahoot, Google Form  ผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

       5. มีการกำกับดูแลให้มีการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ การจัดผู้สอน การพัฒนาคณาจารย์ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทั้งในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับวิทยาลัย โดยคณะกรรมการในแต่ละระดับ ที่มีการประชุมกำกับ ติดตาม ปรับปรุง แก้ไขข้อขัดข้อง และแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ 

       6. มีการกำกับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน การประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ด้าน การประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 และการประเมินสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษ  เมื่อสิ้นปีการศึกษา และนำผลการประเมินที่ได้รายงานต่อคณะกรรมการผู้บริหาร ตลอดจนนำผลที่ได้และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

          การดำเนินการในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 คณะ จำนวน 17 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพภายใน พบว่ามีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ครบทั้ง 17 หลักสูตร มีผลรวมของต่าตะแนนประเมินของหลักสูตร ดังนี้

คณะ/หลักสูตรระดับหลักสูตรทั้งหมดหลักสูตรที่ผ่านหลักสูตรที่ไม่ผ่านคะแนนประเมิน
1. คณะบริหารธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตป. ตรี1 1 3.87
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ ป. ตรี 113.63
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน ป. ตรี
11 3.72
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีป.ตรี11 3.63
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตป.โท1 1 3.58
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจป.ตรี114.16
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตป.ตรี114.23
3. คณะศึกษาศาสตร์
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 114.22
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ป.ตรี 114.02
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ป.ตรี 113.77
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)ป.โท114.17
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ)ป.โท114.16
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ป.โท113.62
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ป.ตรี 113.75
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ป.ตรี 113.92
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตป.โท113.02
5. คณะพยาบาลศาสตร์
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ป.ตรี 113.86
เฉลี่ยทุกหลักสูตร17173.85

การบรรลุเป้าหมายคัวบ่งชี้ที่ 1.1

         บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ว่าการบริหารหลักสูตรโดยรวมหลักสูตรทุกสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป โดยผลการดำเนินการ ทั้ง 17 หลักสูตรมีระดับคุณภาพในระดับดี-ดีมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ตั้งแต่ 3.02 – 4.23

การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1

เป้าหมายผลการดำเนินการคะแนนที่ประเมินตนเอง
หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คะแนนคุณภาพตั้งแต่ระดับ ปานกลาง ( คะแนน 3.00) ขึ้นไปหลักสูตรทั้งหมด จำนวน 17 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีผลการประเมิน ตั้งแต่ 3.02 – 4.23 มีคะแนนเฉลี่ย ทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.85 3.85

รายการหลักฐาน

1.1.1.1ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.1.1.2 ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ
1.1.1.3 ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน
1.1.1.4 ผลการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.1.1.5 ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.1.1.6 ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1.1.1.7 ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.1.1.8 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1.1.9 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1.1.10 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.1.1.11 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)
1.1.1.12 ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ)
1.1.1.13 ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1.1.1.14 ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
1.1.1.15 ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1.1.16 ผลการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1.1.1.17 ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต