Quality Standards 1.2 Instructor Management

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2             การบริหารอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้                   ปัจจัยนำเข้า

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันพึงพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินการของสถาบัน ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของคณาจารย์ ในด้านความรู้ ความสามารถ พิจารณาจากคุณวุฒิปริญญาเอก และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.2

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ย่อย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.1 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.2 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

รายละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ย่อย มีดังนี้

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1          อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(สกอ. 1.2)

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

           ในรอบปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งสิ้น 151 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 58 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46 ดังนั้นเมื่อคำนวณ ค่าร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.80 ดังนี้

คณะจำนวนอาจารย์ปริญญาเอกจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
บริหารธุรกิจ1547
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์612
ศึกษาศาสตร์2736
สาธารณสุขศาสตร์615
พยาบาลศาสตร์541
รวม59151

การคำนวณ

  1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

         = (59/151)*100 = ร้อยละ 39.07

     2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบเท่ากับคะแนนเต็ม 5

         = (  39.07/40)*5 = 4.88

การบรรลุเป้าหมาย

          บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 39.07 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด

การประเมินตนเอง

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 39.07 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด4.88

รายการหลักฐานอ้างอิง

1.2.1.1รายชื่ออาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีตำแหน่งทางวิชาการ(สกอ. 1.3)

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

          ในรอบปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งสิ้น 151คน มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่่งทางวิชาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.23 ดังนั้นเมื่อคำนวณ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีตำแหน่งทางวิชาการ มีผลการประเมินเท่ากับ 1.27

คณะจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
บริหารธุรกิจ47
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 212
ศึกษาศาสตร์1636
สาธารณสุขศาสตร์ 215
พยาบาลศาสตร์ 4.541
รวม24.5151

การคำนวณ

  1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่สถาบันที่ดำรงตำปหน่วทางวิชาการตามสูตร

           = (24.5/151)*100   = ร้อยละ 16.23

      2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบเท่ากับคะแนนเต็ม 5

           = ( 16.23/60)*5 = 1.35

การบรรลุเป้าหมาย

          บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผลการดำเนินการมีอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 16.23 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15

การประเมินตนเอง

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 16.23 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด1.35

รายการหลักฐาน

1.2.2.1รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.2

          ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ย่อย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.1 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.2 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ผลการดำเนินการตัวบ่งชี้ที่ 1.2

            ในรอบปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

        คะแนนประเมินของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 4.88 และ

        คะแนนประเมินของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 1.35

        ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.11

การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

          บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งงทางวิชาการ มากกว่า 2.50

การประเมินตนเอง

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งงทางวิชาการ มากกว่า 2.50 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งงทางวิชาการ = 3.113.11