Quality Standards 1.3 Students Activities and Services

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3             การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้                   กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

          สถาบันต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตลอดจนควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. การมีส่วนร่วมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม
  2. จัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนเช่น บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
  3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างครบถ้วนเช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
  4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
  5. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
  6. นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา สำนักกิจการนักศึกษา มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ปีการศึกษา 2562 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย (1.3.1.1.) เพื่อกำหนดนโยบายกรอบแนวการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามกระบวนการทำงาน PDCA ทุกภารกิจพัฒนาในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ประจำปีการศึกษา 2562 (1.3.1.2) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคำสั่ง กำหนดแนวทางปฏิบัติ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ นำเสนอพิจารณาความเห็นชอบ และดำเนินการปรับปรุงแผนตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษา(1.3.1.3)

2.วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีการให้บริการ และสวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน เช่น การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา  บริการจัดหา     แหล่งงาน การให้ทุนการศึกษา การบริการให้ข้อมูล  บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  มีรายละเอียด ดังนี้

       การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวด้านการใช้ชีวิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์    เทเรซา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (1.3.2.1) เพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ และบริการแนะแนวการใช้ชีวิต     แก่นักศึกษาในทุกคณะวิชา การดำเนินการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาจะดำเนินการทั้งที่เป็นทางการ คือการพบกับนักศึกษาในห้องเรียน ในวันพุธของทุกสัปดาห์ และการดำเนินการที่ไม่เป็นทางการที่ให้บริการทั้งในลักษณะการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์เป็นส่วนตัว และไลน์กลุ่ม  ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (1.3.2.2) ทำการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับปัญหาการเรียน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การส่งผลงานทางวิชาการ การแนะแนวการใช้ชีวิตให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้คำปรึกษาในเรื่องการแก้ปัญหาชีวิต อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา (1.3.2.3) ทั้งนี้อาจารย์   ที่ปรึกษามีการจัดทำบันทึกผลการให้คำปรึกษา(1.3.2.4) ตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (1.3.2.5)

       การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา วิทยาลัยส่งเสริมให้คณะวิชา จัดนักศึกษา     ทุกหลักสูตรไปศึกษาดูงานในสถานปฏิบัติงาน/แหล่งฝึก ตามศาสตร์ที่ศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 โดยในชั้นปีแรกเป็นการเตรียมการให้นักศึกษาได้เห็นสภาพของงานอาชีพ ในชั้นปีที่สอง เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกับรายวิชาที่ศึกษา และชั้นปีที่สามให้เห็นความเชื่อมโยงการออกไปฝึกงาน และการเตรียมการเพื่อเข้าสู่อาชีพ ตามโครงการ “ศึกษางานนอกสถานที่ของแต่ละคณะวิชา” (1.3.2.6)

       การบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ และการจัดกิจกรรมพิเศษ หน่วยงานที่ให้บริการต่างๆ มีการให้ข้อมูลกับนักศึกษาหลายช่องทาง เช่น การให้บริการข้อมูลแหล่งงานหลังเวลาเรียน  แหล่งงานในวันเสาร์-อาทิตย์ แหล่งงานในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งแหล่งงานของภาครัฐและภาคเอกชน การให้บริการข้อมูลเพื่อขอรับทุนการศึกษา และ บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาตลอดปีการศึกษา 2562 โดยการประชาสัมพันธ์ทางบอร์ดของวิทยาลัย  (1.3.2.7)  ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ (1.3.2.8) ทางเว็บไซด์ของสถาบัน (1.3.2.9) และผ่านการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (1.3.2.10)

       บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  วิทยาลัยส่งเสริมให้ คณะวิชา จัดกิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีเป้าหมายความสำเร็จที่ภาคภูมิใจ ในทุกหลักสูตร เช่น กิจกรรมการรับหมวกและตะเกียงไนติงเกล ของคณะพยาบาลศาสตร์(1.3.2.11)  กิจกรรมประดับปีก ของคณะบริหารธุรกิจ(1.3.2.12) เป็นต้น เป็นการเตรียมความพร้อม ให้นักศึกษามุ่งมั่นในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพให้แก่นักศึกษา

3.สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมการประกันคุณภาพ และกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย 4.0 เช่น

       กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่บัณฑิตที่พึงประสงค์ การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยฯ         จัดกิจกรรมเพื่อมุ่งสร้างให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทั้งทางวิชาการและการใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมให้เกิดความเป็นนานาชาติ การอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น  1)“Freshmen Orientation (1.3.3.1)  2) Freshmen night; Prince and Princess (1.3.3.2)  3) Rab Nong (1.3.3.3)  4) Summer Intensive English Program (1.3.3.4) 5) Activity Summer Intensive English Festival 2020 (1.3.3.5)  ผลการดำเนินการสามารถพัฒนานักศึกษาเป็นตัวแทน เข้าร่วมโครงการการประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิลด์ 2019 ประจำจังหวัดนครนายก และเป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดระดับชาติ (1.3.3.6)

       กิจกรรมกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพ การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นักศึกษามีการสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง มีสุขภาพกายสมดุลกับสุขภาพจิต ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น 1) STIC Sport Day (1.3.3.7)  2) Dance Contest (Performance contest) (1.3.3.8)

       กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นักศึกษามีการฝึกการเป็นจิตอาสา การคำนึงถึงการรักษาธรรมชาติ การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ เช่น 1) Reforestation activities กิจกรรม “พาน้องปลูกป่า” (1.3.3.9)                2) Rural development volunteer activities กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท (1.3.3.10)  3) Tree Planning Activity  จิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม (1.3.3.11)  4) กิจกรรมการประกวดการใช้ประโยชน์เศษวัสดุ เช่น การประกวดโคมไฟคริสมาสต์ (1.3.3.12) เป็นต้น

       กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมพื้นฐาน มีวินัย ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่างกัน และมีความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี   มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ  Workshop on Morality, Ethics, Search for Morality, Identity อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมค้นหาอัตลักษณ์  กิจกรรมผู้นำผู้ตาม กิจกรรมค่ายคุณธรรม  (1.3.3.13) 

        กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นักศึกษาตระหนัก เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และประยุกต์ใช้วัฒนธรรมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาชาติได้อย่างผสมกลมกลืน มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ 1) Activities His Majesty the king’s Birthday “วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่10 (1.3.3.14)  2) Queen Mother’s Brithday/Mother’s Day  “วันแม่เห่งชาติ” (1.3.3.15) 3) Activity on the day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (1.3.3.16)  4) Activity “Father’s Day And Earth Day” “วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก” (1.3.3.17) 5) Loy Krathong Day (1.3.3.18) 6) “Wai Khru Day”  (1.3.3.19) 7) Christmas and New Year activities  (1.3.3.20)  8) Promoting Buddhism, Christianity and Islam Activity เช่น ถวายเทียนจำนำพรรษา การทำสมาธิ การจัดทำห้องและกิจกรรมละหมาด การจัดทำห้องและกิจกรรมมิสซา (1.3.3.21)

       กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะของคนไทย 4.0 การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นักศึกษา เป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่ดี  มีโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ       1) Leadership Training  อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา (1.3.3.22)  2) Student participation Development activities เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา (1.3.3.23)  3)  Club activity กิจกรรมชมรมต่างๆ เช่น Sport club,English Club, Book Club, Born to be Army, Performance club, Stic’s Alumni,Volunteer,music club,Thai Traditional (1.3.3.24) 4) Video contest activity to create a video campaign on drug abuse in the environment (1.3.3.25)  5) Social Media Contest การแข่งขันผลิตคลิปสื่อคุณธรรมจริยธรรม การแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม การประกวดยอดนักอ่าน  การจัดทำหนังสือพิมพ์และหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น  (1.3.3.26)

       กิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมประเภทนี้วิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งให้นักศึกษาตระหนัก และเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพการศึกษา การมีพื้นฐานความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ การประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพในการทำกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น  กิจกรรมอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาใหม่ การอบรมการประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพในการทำกิจกรรมของชมรมและสโมสรนักศึกษา (1.3.3.27) การประกวดกิจกรรม/โครงการที่ประยุกต์ใช้กระบวนการ PDCA ตามวงจรคุณภาพในการพัฒนางาน  ผลการดำเนินการได้มีการพัฒนาผลงานของนักศึกษา นำส่งเข้าสู่การประกวดในระดับชาติ ตามโครงการเยาวชนคนสร้างชาติ(มูลนิธิคืนคุณแผ่นดิน) ผลการประกวดได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 7 ทีมสุดท้าย ซึ่งต้องเสนอผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 (1.3.3.28)

4.สำนักกิจการนักศึกษา/คณะวิชา มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา และคณะวิชามีการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้

       การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการทั้งในระดับสถาบันโดยสำนักกิจการนักศึกษา และในระดับคณะวิชา โดยในระดับสถาบัน สำนักกิจการนักศึกษามีการจัดทำโครงการ Post Orientation of Gradusting Students  โครงการปัจฉิมนิเทศ (1.3.4.1) ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมให้ข้อมูลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน การสมัครงาน การพัฒนาตนเอง การสร้างบุคลิกภาพที่ดี  การกำหนดเป้าหมายบนเส้นทางอาชีพ การสร้างความความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพ ให้กับนักศึกษาในคณะต่าง ๆ ในภาพรวม  ตลอดจนการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาให้แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และการทำงานอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ

       การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า วิทยาลัย และคณะวิชาได้มีบริการให้ข้อมูลใหม่ๆ และการมีหลักสูตรอบรมความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า โดยการประกาศให้ข้อมูลการอบรมผ่านช่องทาง website ของสถาบัน (1.3.4.2) นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คณะวิชาจัดกิจกรรมพบศิษย์เก่าเป็นประจำปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งต่อการพัฒนาศิษย์เก่า การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมคณบดีพบศิษย์เก่า  กิจกรรมคืนสู่เหย้า กิจกรรมราตรีกุหลาบขาว  กิจกรรมพบศิษย์เก่าบริหารธุรกิจ เป็นต้น(1.3.4.3)

5.วิทยาลัย มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ และการประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยสำนักกิจการนักศึกษามีการประเมินผล ทั้งการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีผลการประเมินดังนี้ 

       5.1 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ

การจัดกิจกรรมและการบริการ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

3.82

ดี

บริการให้คำปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต

3.71

ดี

บริการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่อาชีพ 

3.70

ดี

บริการการให้ข้อมูลของหน่วยงาน

3.63

ดี

บริการจัดหาแหล่งงาน 

3.60

ดี

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

3.59

ดี

การให้ทุนการศึกษา

3.66

ดี

ภาพรวมการประเมินการจัดกิจกรรมและการบริการ

3.67

ดี

ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการทุกบริการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 3.67 โดยมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่  3.59 – 3.82 (1.3.5.1) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายคือ มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 

       การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การดำเนินโครงการตามกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสำนักกิจการนักศึกษา มีการประเมินผลการดำเนินการ และทุกกิจกรรมบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยทุกกิจกรรม นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การวางแผน     การดำเนินการ การติดตาม และการประเมินผล ผลการประเมินพบว่าชมรมกิจกรรมต่าง ๆ มีเพียง 9 ชมรม นักศึกษามีข้อเสนอแนะในการดำเนินการคือเสนอให้เพิ่มชมรมกิจกรรมตามความถนัดของนักศึกษา และชมรมที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งคณะกรรมการกิจกรมนักศึกษาได้นำเสนอผลการประเมินให้กับ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำไปสู่การดำเนินการใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป(1.3.5.2)

       การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษาได้ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่าการดำเนินกิจกรรรมตามแผนการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม จำนวน 7 ข้อ  จากจำนวน  7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด  พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ และ มีความสามารถตามอัตลักษณ์ และสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบัน ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ (1.3.5.3)

6.สำนักกิจการนักศึกษาได้นำผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ไปใช้ในการปรับปรุงเรื่องการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่การทำงานและการบริหารงานด้วยระบบ PDCA ของบุคลากรและนักศึกษา เรียนรู้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม PDCA เช่น มีการประชุมวางแผนก่อนทุกครั้งและประชุมแบบไม่เป็นทางการ  ศึกษาปัญหาของกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวางแผน ในเวลาดำเนินกิจกรรมและหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น มีการติดตาสรุปกิจกรรมทุกๆกิจกรรม  การปรับเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   ปีการศึกษา 2563 (1.3.6.1) ที่เน้นการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีผลลัพธ์ผู้เรียนตามคุณลักษณะที่     พึงประสงค์ และมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

การบรรลุเป้าหมาย

                บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ 6  ข้อ ซึ่งในปีการศึกษา 2562  สถาบันดำเนินการได้ 6 ข้อ

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
ดำเนินการ 6 ข้อดำเนินการ 6 ข้อ5 คะแนน

รายการหลักฐาน

1.3.1.1แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ปีการศึกษา 2562
1.3.1.2คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ประจำปีการศึกษา 2562
1.3.1.3คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
1.3.2.1ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการแนะแนว
1.3.2.2คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3.2.3คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3.2.4บันทึกผลการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3.2.5คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor Manual)
1.3.2.6โครงการ”ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของแต่ละคณะวิชา
1.3.2.7แฟ้มข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสำนักกิจการนักศึกษา
1.3.2.8ภาพข้อมูลการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
1.3.2.9www. stic.ac.th
1.3.2.10รายงานการประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1.3.2.11ภาพกิจกรรมการรับหมวกและตะเกียงไนติงเกล ของคณะพยาบาลศาสตร์
1.3.2.12ภาพกิจกรรมประดับปีก ของคณะบริหารธุรกิจ
1.3.3.1Freshmen Orientation 2019 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
1.3.3.2Freshmen night Prince and Princess 2019
1.3.3.3Rab Nong 2019 กิจกรรมรับน้อง
1.3.3.4Summer Intensive English Program ปฐมนิเทศ(เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่)
1.3.3.5Activity Summer Intensive English Festival 2019
1.3.3.6Student Personality Development การประกวดมิสเตอร์ยูนิเวิลด์ 2019 ประจำจังหวัดนครนายก)
1.3.3.7Sports activities in the institution Stic Sport Day 2019 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในสถาบัน
1.3.3.8Activities to promote dancing ability in music (Performance contest 2019 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการเต้นประกอบดนตรี
1.3.3.9Reforestation activities กิจกรรมปลูกป่ากิจกรรมพาน้องปลูกป่า
1.3.3.10Rural development volunteer activities กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
1.3.3.11Volunteer activities for college and society development (Tree Planning Activity 2019) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวม
1.3.3.12 Waste utilization contest กิจกรรมประกวดการใช้ประโยชน์เศษวัสดุ
1.3.3.13Workshop on Morality, Ethics, Search for Morality, Identity อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรมค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์
1.3.3.14Activities His Majesty the king’s Birthday กิจกรรม “วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.10
1.3.3.15Queen Mother’s Brithday/Mother’s Day 2019 กิจกรรม “วันแม่เห่งชาติ”
1.3.3.16Activity on the day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej กิจกรรมวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.3.3.17Activity “Father’s Day” And Earth Day กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” และวันดินโลก
1.3.3.18Loy Krathong Day กิจกรรม“วันลอยกระทง”
1.3.3.19“Wai Khru Day” Activity กิจกรรม “วันไหว้ครู”
1.3.3.20Christmas and New Year activities กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
1.3.3.21Promoting Buddhism, Christianity and Islam Activity 2019 ส่งเสริมศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม
1.3.3.22Training for potential of student leaders (Leadership Training 2019) อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ
1.3.3.23Student participation Development activities (Elect the student club) กิจกรรมพัฒนาการมีส่วนร่วมของสโมสรนักศึกษา (เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา)
1.3.3.24Club activity กิจกรรม
1.3.3.25Video contest activity to create a video campaign on drug abuse in the environment กิจกรรมแข่งขันการประกวดสร้างสื่อวีดีโอรณรงค์ยาเสพติดสิงแวดล้อมภายในสถาบัน
1.3.3.26Activities to strengthen and instill a sense of morality, ethics (Social media 2019)กิจกรรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม(แข่งขันคลิปสื่อคุณธรรมจริยธรรม)
1.3.3.27Activities for providing knowledge about quality assurance to students กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
1.3.3.28โครงการเยาวชนคนสร้างชาติ(มูลนิธิคืนคุณแผ่นดิน) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1.3.4.1 Post Orientation of Gradusting Students  โครงการปัจฉิมนิเทศ
1.3.4.2www.stic.ac.th
1.3.4.3กิจกรรม Activity for meeting,Alumni,Current Students Faculty of
Business
1.3.5.1การประเมินคุณภาพการใหับริการ การบริการ/การให้ข้อมูล/การบริการเตรียมความ
พร้อม
1.3.5.2Objective evaluation Academic การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
1.3.5.3รายงานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แนวทางการปรับปรุงกิจการนักศึกษา
1.3.6.1แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563