Components 2 Research

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย

          การวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการอุดมศึกษา ความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศจะเกิดขึ้นได้นั้น ต้องเกิดจากการสืบค้น ค้นหา ทดลอง ทดสอบ ด้วยกระบวนการวิจัย ให้เป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ความสำเร็จของการวิจัยจะทำให้ประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถตอบสนองการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และสอดตคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ  ดังนั้นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนอกจากจะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ ยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

          สิ่งสำคัญที่ทำให้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมที่ดี มีการบริหารทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกให้เพียงพอและเหมาะสม และมีการบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ

ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านการวิจัย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

               ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม

                   มีรายละเอียดดังนี้