Quality Standards 2.1 Research and Innovation, Management (Creative Works)

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1             การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้                   กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจำเป็นของสังคม หรือ ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน หรือการสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส การสร้างมูลค่าเพิ่ม การสร้างขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ผลการดำเนินการของสถาบัน ที่สามารถสะท้อนคุณภาพระบบการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดผลงานการวิจัยตามนโยบายและทิศทางของสถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือบริบทของสถาบัน หรือ ความต้องการจำเป็นของสังคม ชุมชน ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน
  2. มีระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ห้องปฎิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย
  3. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
  4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ผลงานในการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน หรือผลงานบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆเพื่อสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียน
  5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม กับสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมร่วมกัน
  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและการพัฒนาสังคม
  7. มีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน ที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน หรือ การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2-3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4-5 ข้อ

มีการดำเนินการ

6 ข้อ

มีการดำเนินการ

7 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน :

 1. มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งเสริมให้เกิดผลงานการวิจัยตามนโยบายและทิศทางของสถาบันที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือบริบทของสถาบัน หรือ ความต้องการ จำเป็นของสังคม ชุมชน ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน

ผลการดำเนินงาน:

          วิทยาลัยกำหนดระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม(2.1.1.1)  มีการดำเนินการการวิจัยตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย (2.1.1.2) นโยบายและทิศทางการวิจัยของวิทยาลัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นผลงานวิจัยของวิทยาลัย จึงตอบสนองทั้งบริบทสถาบัน ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และตอบสนองความต้องอการจำเป็นทางสังคม ชุมชน และเป็นไปตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของวิทยาลัย (2.1.1.3)

2. มีระบบสารสนเทศและสิ่งสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเกิดการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือหน่วยวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย สิ่งอำนวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย

ผลการดำเนินงาน:

          วิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  นอกจากนี้ยังมีระบบสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลของศูนย์วิทยบริการ ที่อาจารย์ทุกคณะและหน่วยงานของวิทยาลัยสามารถใช้ฐานข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและวางแผนการดำเนินงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพ โดยระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยสามารถเข้าได้ที่ mis.stic.ac.th (2.1.2.1)

          ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์เครื่องมือ ในกรณีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ในแต่ละคณะสามารเข้าใช้ห้องปฏิบัติการต่างๆของคณะวิชาในการวิจัย เช่นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ห้องปฏิบัติการทางอาชีวอนามัย เป็นต้น (2.1.2.2) สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มีห้องปฏิบัติการวิจัย ที่มีคณะกรรมการวิจัยหรือผู้ได้รับมอบหมาย ประจำที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย ตลอดทุกวัน จันทร์-ศุกร์ (2.1.2.3)  

          ศูนย์วิทยบริการ เป็นแหล่งสารสนเทศในการสืบค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย (2.1.2.4) โดยมีฐานข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ ตำรา วารสาร และอำนวยความสะดวกในการสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ห้องสมุดกับเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นงานวิจัยของหน่วยงานภายนอกอีกด้วย (2.1.2.5)

          การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย มีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่อาจารย์เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตผลงานวิจัย มีบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย และมีระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ของกลุ่มงานในการเข้าถึงข้อมูลงานวิจัยของวิทยาลัยโดยกำหนดรหัสผู้ใช้งานในการเข้าสู่ระบบ (2.1.2.6)

           กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมเสริมงานวิจัย เช่น มีการจัดทำวารสารวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ชื่อ St Theresa International of Humanities and Social Sciences ที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.1.2.7) และจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยให้อาจารย์ทุกคณะ นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ (2.1.2.8)

3. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบันในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ และบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์และเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน:

          วิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ทั้งที่เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย และทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือผลงานวิชาการในวารสารต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม/อำนวยความสะดวก ในการจัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับคณาจารย์ ในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

          วิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่คณาจารย์ทุกคณะและบุคลากร ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยในปีงบประมาณ 2562 (2.1.3.1) วิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยให้กับ คณะบริหารธุรกิจจำนวน เป็นเงินจำนวน 120,000 บาท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน เป็นเงินจำนวน 60,000 บาท คณะศึกษาศาสตร์จำนวน เป็นเงินจำนวน 220,000 บาท คณะสาธารณสุขศาสตร์จำนวน 4 เรื่อง เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท และคณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 5เรื่อง  เป็นเงินจำนวน 275,000 (2.1.3.2) และ วิทยาลัยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 3 เรื่อง เป็นเงินจำนวน 4,455,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรให้กับคณะวิชาตามความเชี่ยวชาญและลักษณะของผลงานวิจัยในรูปคณะผู้วิจัย (2.1.3.3)

           ในปีงบประมาณ  2562 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้สนับสนุนนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วารสารดังกล่าวซึ่งอยู่ในอัตราเรื่องละ 200 เหรียญดอลลาห์สหรัฐพร้อมมีค่าใช้จ่ายในการโอนค่าตีพิมพ์ไปยังสำนักพิมพ์อีกด้วย สำหรับปีการศึกษา 2562 ทางวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท  และมีนักวิจัยได้รับอนุมัติเงินค่าตีพิมพ์วารสารและค่าใช้จ่ายการโอนเงิน เป็นจำนวนเงิน 85,901 บาท (2.1.3.4)

4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น ผลงานในการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน หรือผลงานบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่นๆเพื่อสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน:

          การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการจัดประชุม ให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ  เช่น มีโครงการอบรมการพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการเป็นการจัดให้อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมาบรรยายแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ (2.1.4.1) มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย (2.1.4.2)  มีโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยของอาจารย์ (2.1.4.3) มีการจัดนักวิจัยพี่ลี้ยงให้กับอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ (2.1.4.4) มีการจัดทำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (2.1.4.5)

          การสร้างขวัญและกำลังใจ มีการให้กำลังใจโดยการเยี่ยมชมผลการดำเนินงานวิจัยของนักวิจัยในคณะวิชาต่างๆ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัย ด้วยการให้รางวัลกับอาจารย์และนักวิจัย ในโอกาสต่างๆ  ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น รางวัลผลงานในการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน และรางวัลผลงานบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการหรือพันธกิจอื่นๆ รางวัลการสร้างสมรรถนะการวิจัยให้กับผู้เรียน และรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2562 (2.1.4.6)

5. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม กับสถาบัน หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อการสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมร่วมกันผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน:

          การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ มีความร่วมมือด้านการพัฒนาการวิจัยร่วมกับเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนานาชาติ ในการทำวิจัยร่วมกัน โดยในปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยได้ร่วมกันทำวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในงานวิจัย เรื่อง Organizations collaboration in Educational Development and Collaboration Model of International Institutions of Higher Education in Thailand (2.1.5.1)

          การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ มีการสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมร่วมกันที่สำคัญ เช่น ผลงานวิจัยของ Dr. Blassan Samuel เรื่อง Synthesis, Characterisation, Stability study, and Cytotoxic Evaluation of Novel Titanium (IV) Complexes of 8-Hydroxyquinoline and 2-Hydroxy-N-phenylbenzylamine derivatives ทำการวิจัยร่วมกับ Madhvesh Pathak จากหน่วยงาน Department of Chemistry, School of Advanced Sciences,Vellore Institute of Technology,Vellore,India (2.1.5.2)

          การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มีการสร้างเครือข่ายการวิจัยระหว่างวิทยาลัย กับภาครัฐ เช่น สำนักงานอำเภอองครักษ์ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนองครักษ์ และภาคเอกชน คือ ศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จังหวัดนครนายก จัดทำผลงานวิจัยร่วมกัน มีการสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมร่วมกันที่สำคัญ เช่น การวิจัยเรื่อง ความสามารถในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา ปะพวน (The Phuan People) ปากพลี มิวเซียม จังหวัดนครนายก ประเทศไทย (2.1.5.3)

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม เพื่อให้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและการพัฒนาสังคม

ผลการดำเนินงาน:

            วิทยาลัยมีประกาศ เรื่อง ระบบคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (2.1.6.1) โดยระบุสัดส่วนงานวิจัยกรณีเป็นงานวิจัยร่วม (2.1.6.2) วิทยาลัยได้ทำความตกลงในความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องปรามมิให้นิสิตนักศึกษามีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนงานวรรณกรรมของบุคคลอื่น และเพื่อใช้ในการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมของงานวิจัย โดยอาจารย์ทุกคณะ นักศึกษา และหน่วยงานในวิทยาลัยสามารถเข้าใช้ได้(2.1.6.3)นอกจากนี้วิทยาลัยมีการดำเนินการส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบปีกอากาศยาน เพื่อจดสิทธิบัตรตามระบบคุ้มครองสิทธิ์ด้วย(2.1.6.4)

7. มีการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน หรือการสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน

ผลการดำเนินงาน:

          การประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน ที่มีต่อการพัฒนาผู้เรียน หรือ การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส การส้รางมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตามจุดอัตลักษณ์ของสถาบัน คณะกรรมการวิจัยได้ทำการประเมินผลกระทบที่เกิดจากผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกคณะวิชา ผลการประเมินพบว่า ผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2562 มีผลการดำเนินการครอบคลุมทุกมิติการพัฒนาทั้งการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาสหรือมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการตอบสนองจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน (2.1.7.3) 

การบรรลุเป้าหมาย

        บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจำนวน 6 ข้อ  แต่วิทยาลัยมีการดำเนินการครบ 7 ข้อ คิดเป็น 5 คะแนน

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
6 ข้อ7 ข้อ 5

รายการหลักฐาน

2.1.1.1 ระบบการบริหารและพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
2.1.1.2นโยบายและทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ปีการศึกษา 2563 จากรายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2563
2.1.1.3 สรุปผลงานวิจัยตามนโยบาลและทิศทางของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ปีการศึกษา 2563
2.1.2.1
ระบบสารสนเทศบริหารงานวิจัยของวิทยาลัย mis.stic.ac.th
2.1.2.2
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการวิจัย ห้องงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข ห้องปฏิยัติการทางอาชีวอนามัย
2.1.2.3
คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย
2.1.2.4 ภาพถ่ายห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
2.1.2.5 เว็บไซต์การสืบค้นงานวิจัย
2.1.2.6 ระบบรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์โดยกำหนดรหัสผู้ใช้งาน
2.1.2.7 รายชื่อวารสารศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1.2.8 สรุปโครงการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563
2.1.2.9งานวิจัยการพัฒนาระบบพี่เลี่ยงการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค
2.1.2.10คลิปบรรยายความรู้ชุดกระบวนการทำวิจัย
2.1.3.1 แผนงบประมาณด้านการวิจัยปีการศึกษา 2563 ของสำนักวิจัยและพัฒนา
2.1.3.2 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ภายในสถาบัน ปีการศึกษา 2563
2.1.3.3 เอกสารสัญญาทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
2.1.3.4 บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
2.1.4.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ
2.1.4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย
2.1.4.3 โครงการการการจัดการความรู้
2.1.4.4 โครงการพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่
2.1.4.5โครงการการจัดทำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงสำหรับการขอกำหนดตำเเหน่งทางวิชาการ
2.1.4.6 โครงการยกย่องนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
2.1.5.1 บทความวิจัย เรื่อง การวิจัยกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษา ที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออก
2.1.5.2 บทความวิจัยของ ความสามารถในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา ปะพวน (The Phuan People) ปากพลี มิวเซียม จังหวัดนครนายก ประเทศไทย
2.1.6.1 ประกาศ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เรื่อง ระบบคุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.1.6.2 เอกสารระบุการแบ่งสัดส่วนงานวิจัย
2.1.6.3เอกสารแสดงการทำ MOU ความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่อง โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
2.1.7.1การประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบัน
ปีการศึกษา 2562
2.1.7.1.2 รายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง