Common Data Set

1. จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

คณะ ปริญญาตรี  ป.บัณฑิต ปริญญาโท  ป.บัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก รวม


บริหารธุรกิจ 401005
พยาบาลศาสตร์ 100001
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200002
ศึกษาศาสตร์ 321006
สาธารณสุขศาสตร์ 201003

2. จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง

คณะ ปริญญาตรี  ป.บัณฑิต ปริญญาโท  ป.บัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก รวม


บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

3. จำนวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

คณะ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก  รวม
บริหารธุรกิจ 81901200831
พยาบาลศาสตร์ 4110000411
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1560000156
ศึกษาศาสตร์ 1953512400570
สาธารณสุขศาสตร์ 80030083
รวม1,66135139002,051

4. จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษา

4.1 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

คณะจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ ป.โทหรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่มีคุณวุฒิ ป.เอกหรือเทียบเท่า รวม
บริหารธุรกิจ 0321547
พยาบาลศาสตร์ 036541
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06612
ศึกษาศาสตร์ 092736
สาธารณสุขศาสตร์ 09615

4.2 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์

คณะ จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำ (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่ารวม
บริหารธุรกิจ 0321547
พยาบาลศาสตร์ 032.5436.5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06410
ศึกษาศาสตร์ 041620
สาธารณสุขศาสตร์ 09413

4.3 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะจำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า รวม
บริหารธุรกิจ 0000
พยาบาลศาสตร์ 03.514.5
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0011
ศึกษาศาสตร์ 04711
สาธารณสุขศาสตร์ 0011

4.4 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์

คณะ จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า รวม
บริหารธุรกิจ 0000
พยาบาลศาสตร์ 0000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0011
ศึกษาศาสตร์ 0145
สาธารณสุขศาสตร์ 0011

4.5 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

คณะ จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า จำนวนอาจารย์ประจำตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่ารวม
บริหารธุรกิจ 0000
พยาบาลศาสตร์ 0000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0000
ศึกษาศาสตร์ 0000
สาธารณสุขศาสตร์ 0000

5. คุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตร

5.1 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา

คณะปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก รวม
บริหารธุรกิจ 00230932
พยาบาลศาสตร์ 004015
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0050510
ศึกษาศาสตร์ 00802230
สาธารณสุขศาสตร์ 0090615

5.2 จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ รวม
บริหารธุรกิจ 4700047
พยาบาลศาสตร์ 32005
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1011012
ศึกษาศาสตร์ 2493036
สาธารณสุขศาสตร์ 1311015

6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

6.1 จำนวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

R1 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

R2 : บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศารฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

R3 : ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

R4 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

R5 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

R6 : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

R7 : ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

R8 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

R9 : ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

R10 : ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

R11 : ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

R12 : ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

R14 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

R15 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

R16 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

R17 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

R18 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

R19 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

R20 : จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผลงานทางวิชาการ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
R1
R2
R3
R4318
R528
R61155
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
รวม1415158

7. การมีงานทำของบัณฑิต

7.1 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี

คณะ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 11111911910
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี 1028910810
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 928911610
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 100010
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 00000
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 00010

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
21,50030,00016,88817,50014,400
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 4.253.714.244.604.12
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว 00000
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 00000
จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 00000

8. ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

8.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

คณะจำนวน
บริหารธุรกิจ 0
พยาบาลศาสตร์ 0
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0
ศึกษาศาสตร์ 2
สาธารณสุขศาสตร์ 0

8.2 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

M1 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

M2 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

M3 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

M4 : ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

M5 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

M6 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

M7 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

M8 : ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

M9 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

M10 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

M11 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

M12 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

M13 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

M14 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ผลงานทางวิชาการ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M72
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
รวม00020

9. ผลงานทางวิชาการของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

9.1 จำนวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

D1 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

D2 : จำนวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ

D3 : ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

D4 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

D5 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัทำเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

D6 : จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

D7 : ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

D8 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online

D9 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

D10 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

D11 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

D12 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

D13 : จำนวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

ผลงานทางวิชาการ บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
รวม

9.2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)

คณะจำนวน
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

10. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

10.1 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร

คณะอนุปริญญา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ป.บัณฑิตขั้นสูง ปริญญาเอก รวม
บริหารธุรกิจ 660.176.48666.65
พยาบาลศาสตร์ 262.42262.42
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12.0312.03
ศึกษาศาสตร์ 179.21176.204.50359.91
สาธารณสุขศาสตร์ 8.200.388.58

11. จำนวนเงินสนับสนุน

11.1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ  
120,000
120,000
พยาบาลศาสตร์ 165,000 165,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40,000 40,000
ศึกษาศาสตร์  
120,000
120,000
สาธารณสุขศาสตร์ 120,000  –
120,000

11.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ  
1,100,000
 
1,100,000
พยาบาลศาสตร์  
985,000
 
985,000
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
235,000
 
235,000
ศึกษาศาสตร์ 750,000 750,000
สาธารณสุขศาสตร์  
670,000
 
670,000

11.3 จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ  
47
 
47
พยาบาลศาสตร์ 41 41
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 12
ศึกษาศาสตร์ 36
 
36
 
สาธารณสุขศาสตร์  
15
15

11.4 จำนวนนักวิจัยประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

11.5 จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

11.2 จำนวนนักวิจัยประจำที่ลาศึกษาต่อ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

12.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม อ้างอิง
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.2 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.4 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ 3 3
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ 8 8
สาธารณสุขศาสตร์

12.5 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์ 9
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์ 2
สาธารณสุขศาสตร์

12.6 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ 11
 
11
 
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 5
ศึกษาศาสตร์ 5 5
สาธารณสุขศาสตร์ 8 8

12.7 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.8 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.9 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.10 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

12.11 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.12 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.13 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.14 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.15 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.16 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.17 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

12.18 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

คณะ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม
บริหารธุรกิจ
พยาบาลศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์