รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ส่วนที่ 1 รายงานการกำกับมาตรฐาน

คำอธิบาย มีผลการดำเนินการด้านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) ของแต่ละหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา

– ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน …….17…….. หลักสูตร

– ไม่ผ่านการกำกับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) จำนวน ……-……..หลักสูตร

    ผ่านการกำกับมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหลักสูตรทั้งหมด

ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ให้ระบุว่าสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบประกันคุณภาพอย่างไรที่ทำให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง โดยแนบรายงานการประเมินตนเองที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันด้วย

ผลการดำเนินงาน

          วิทยาลัยมีการจัดทำมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประเมิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพและ ระบบการประกันคุณภาพที่ชัดเจนในทุกระดับ  ทำให้ทุกหน่วยงานรับรู้ผลลัพธ์ที่คาดหวัง เป้าหมาย และวิธีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ตลอดจนมีการเพิ่มความเชื่อมั่นด้านผู้ประเมิน โดยใช้ผู้ประเมินภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ในทุกระดับ ทั้งนี้มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดได้รับอนุมัติจากสภาสถาบัน และได้รายงานให้ สป. อว. รับทราบแล้ว ทุกปี

2. ให้ระบุผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษากำหนดในมาตรฐานแต่ละด้านเหล่านั้น โดยให้แนบเอกสาร / หลักฐานอ้างอิงประกอบ

           2.1) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน

ผลการดำเนินงาน

           ผลการดำเนินการวัดผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 พบว่า ภาพรวมการประเมินมีคะแนนประเมินตนเองเฉลี่ย 4.08 โดยมีผลการประเมินด้าน ความเป็นพลเมืองเข้มแข็งสูงสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคือ ความเป็นผู้รอบรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.17 และความเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.03

           2.2) ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ผลการดำเนินงาน

          ผลการดำเนินการมีดังนี้ 1)การบริหารงานวิจัย ดำเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน รวม 7 ข้อ ที่ประกอบด้วยการมีระบบและกลไกการวิจัย การมีสิ่งสนับสนุน มีงบประมาณ มีการพัฒนาสมรรถนะการวิจัย มีเครือข่ายการวิจัย มีกลไกคุ้มครองสิทธิ์ และมีการประเมินผลกระทบจากผลงานวิจัย 2)การบริหารทุนวิจัย มีเงินสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก ทำให้เงินสนับสนุนการวิจัยกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคม เฉลี่ย 24,473 บาท/คน และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เฉลี่ยคนละ 34,642 บาท/คน   3)การบริหารผลงานวิจัย พบว่ามีจำนวนงานวิจัยทั้งสิ้นรวม 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.77 เมื่อเทียบกับจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 151 คน แต่ผลงานส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  เมื่อคิดตามผลรวมถ่วงน้ำหนักจึงมีคะแนนรวม 4.58 คะแนน

            2.3) ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ผลการดำเนินงาน

           ผลการดำเนินการมีดังนี้ มีการให้บริการแก่สังคมทั้งประเภททั่วไปแบบให้เปล่า และการบริการแ่ก่สังคมประเภทเฉพาะเจาะจง ทั้งแบบให้เปล่าและ แบบมีรายได้ ผลการให้บริการ ทำให้ชุมชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการบริการวิชาการมีการบูรณาการกับการวิจัย และการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างคณะวิชา และร่วมงานกับองค์การเครือข่ายภายนอก ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ ที่ยอมรับตามประกาศของ สป. อว.

            2.4) ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ผลการดำเนินงาน

          มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าของวัฒนธรรมสังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นคนไทย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม ใช้ศักยภาพของอาจารย์และความร่วมมือกับองค์การเครือข่ายภายนอก บูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับงานวิจัยและการจัดการเรียนรู้ สร้างผลงานเป็นงานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ในฐานข้อมุลที่ สป. อว. ยอมรับ

 3. หากการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษามีแผนดำเนินการปรับปรุงอย่างไร

ผลการดำเนินงาน

          การดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซ่า

4. และหากดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันแล้ว สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างไร

ผลการดำเนินงาน

          วิทยาลัย กำหนดแผนการพัฒนา โดยการสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกันคุณภาพของวิทยาลัย ทั้งความเชื่อมั่นในมิติผลการดำเนินการตามมาตรฐาน ความเชื่อมั่นในมิติกระบวนการในการประเมินคุณภาพ และความเชื่อมั่นในมิติผู้ประเมินคุณภาพ โดยมีการจัดทำการวิจัยการใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เมื่อสิ้นสุดการประเมินในระดับสถาบัน ผลที่ได้จากการวิจัย นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาต่อไป