มาตรฐานที่ 1 การผลิตบัณฑิต

          พันธกิจที่สำคัญในการจัดการการอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต ด้วยการใช้ทรัพยากรต่างๆในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะวิชา และอัตลักษณ์ของสถาบัน สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในหลักสูตร มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  ที่ประกอบด้วย การเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

การผลิตบัณฑิตของแต่ละคณะ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่สมบูรณ์ได้นั้น ต้องให้ความสำคัญกับหลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา ที่อยู่ในกระบวนการจัดการศึกษา จึงจะเกิดผลลัพธ์ผู้เรียนที่ดี คือ การเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพด้านผลลัพธ์ผู้เรียน คณะต้องดำเนินการในเรื่อง การบริหารหลักสูตร การบริหารอาจารย์ การจัดการบริการให้กับนักศึกษา และการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งเรื่องคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ตลอดจนการมีผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนานักศึกษา อย่างมีคุณภาพ

ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลลัพธ์การพัฒนานักศึกษา

มีรายละเอียดดังนี้


 

ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อสังเกตและเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

  1. กิจกรรมการให้นักศึกษาจัดทำ E-Portfolio
  2. นักศึกษาทำแผนพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นครูที่ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

  1. ส่งเสริมและกำกับติดตามการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา
  2. ควรส่งเสริมให้นักศึกษารับรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา