มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

พันธกิจการวิจัยเป็นพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการอุดมศึกษา คณาจารย์ต้องมีการสืบค้น ค้นหา ทดลอง ทดสอบ ด้วยกระบวนการวิจัย ให้เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ  ด้วยการใช้เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง คณะ สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรต่างๆ  ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก สามารถตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่สำหรับการจัดการเรียนรู้ ความสำเร็จของการวิจัยจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

ผลงานวิจัยของคณะที่มีคุณภาพได้นั้น คณะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม การบริหารทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก และการบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ เพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ดีและเหมาะสม มีผลกระทบต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านการวิจัย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม

มีรายละเอียดดังนี้


ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2562

คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพสูงเป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

  1. ควรส่งเสริมให้มีการหาทุนวิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น
  2. ควรส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้หรือรูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
  3. ควรมีการวิจัยที่บูรณาการกับการบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะธรรมที่เป็นรูปธรรม