ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2                       การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้                    ปัจจัยนำเข้า

คำอธิบายตัวบ่งชี้

          คณะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณการวิจัย การส่งเสริมการจัดหาแหล่งทุนการวิจัย หรือการสนับสนุนทรัพยากรให้เพียงพอ จากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามสภาพแวดล้อม หรือความได้เปรียบเชิงด้านทรัพยากร ความได้เปรียบเชิงพื้นที่ หรือตามจุดเน้นและอัตลักษณ์

          ผลการดำเนินการของคณะ ที่สามารถสะท้อนคุณภาพการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

          คะแนนที่ได้ในระดับคณะ โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 ดังนี้

กลุ่มสาขา

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก

1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไป ต่อคน

2.บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์

กำหนดคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไป ต่อคน

3.มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

นิเทศศาสตร์

กำหนดคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไป ต่อคน

สูตรการคำนวณ

  1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะ

                        =     ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอก

                                            จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

 

  1. คะแนนที่ได้ =                   จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยของคณะ             .  X  5

                               จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

หมายเหตุ

          1)ในกรณีที่คณะ มีหลายกลุ่มสาขา ให้แยกแต่ละกลุ่มสาขา นำมาหาค่าคะแนนของแต่ละกลุ่มสาขาก่อน แล้วนำมาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ

          2)จำนวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ

          3)ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

          4)กรณีที่มีการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนการวิจัย ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย

          5)การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจำหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ 2563 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ดังนี้

  1. เงินสนับสนุนจากภายใน ทุนสนับสนุนการวิจัยจากวิทยาลัย จำนวน 237,220 บาท
  2. เงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกสถาบัน ประกอบด้วย 1) สนับสนุนจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบัอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(จาก สป.อว.)  จำนวน 74,440 บาท  และ 2) ทุนสนับสนุนจากคุรุสภา จำนวน 124,410 บาท    รวม เท่ากับ 198,850 บาท
  3. เงินสนับสนุนจากองค์กรอื่น    จำนวน   700,000   บาท   

   รวมจำนวนเงินสนับสนุนการวิจัย จากภายในและภายนอกทั้งสิ้น  1,136,070 บาท

เงินสนับสนุนวิจัยต่ออาจารย์ 1คน = 1,136,070/37 = 30,704.59 บาท/คน

เทียบคะแนนตามเกณฑ์ = (30,704.59 x 5)/25,000 = 6.14

ได้คะแนน = 5.00 คะแนน

รายการหลักฐาน

2.2.1.1 สัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์ของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์

2.2.2 บัญชีรายการทุนสนับสนุนการวิจัย

 

ผลงานสสร้างสรรค์

 

2.2.3 โครงการบริการทางวิชาการที่ได้รับสนับสนุนทุนจากภายนอก(วิจัย 15 %)  
ผลการประเมินตนเอง
เท่ากับ 5.00 คะแนน