ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3                       การบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้                    ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

          ข้อมูลสำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยของคณะ มีผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการว่าเป็นผลงานที่ดี มีประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ต้องเป็นผลงานที่มีการเผยแพร่และนำไปใช้ ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  หรือ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานที่ทำร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือบทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus ที่ได้รับการอ้างอิง

          ผลการดำเนินการของสถาบัน ที่สามารถสะท้อนคุณภาพการบริหารผลงานวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

          คะแนนที่ได้ในระดับคณะ โดยการแปลงค่าร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย เป็นคะแนน ระหว่าง 0 – 5 ดังนี้

กลุ่มสาขา

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน

1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ

กำหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

2.บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ศึกษาศาสตร์

กำหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

3.มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์

กำหนดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

  1. ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงาน

           =    ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัย x 100

                                            จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

  1. คะแนนที่ได้

        =    ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานของอาจารย์ประจำและนักวิจัย      x 5

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานของอาจารย์และนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ระดับคุณภาพผลงานมีดังนี้

ค่าน้ำหนัก

ระดับคุณภาพ

0.20

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

0.40

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

-ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.60

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

0.80

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

1.00

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

-ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

-ผลงานวิจัยการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

-ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

-ผลงานค้นพบพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

-ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

-ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

-บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 หรือในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ

ผลการดำเนินงาน

ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มีผลงานวิจัยและงานวิชาการดังนี้

-งานวิจัยจำแนกตามหลักสูตร 7 หลักสูตร รวม 34 รายการ

-บทความทางวิชาการ  จำนวน                   รายการ

-ตำรา                 1 รายการ

รายการหลักฐาน

2.3.1.1 รายชื่อผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำระดับคณะ ปีการศึกษา 2563
สำเนาบทความวิจัยที่เผยแพร่ (Proceeding) จำนวน 15 ฉบับ
ผลการประเมินตนเอง
เท่ากับ 5 คะแนน