มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

คณะต้องมีการบริหารจัดการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่มีคุณภาพ  โดยมีระบบและกลไกในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และกระบวนการในการดำเนินการควรคำนึงถึง การเกิดสุนทรีย์ในการดำรงชีวิต การมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองที่ยังคงดำรงความเป็นไทย  การมีวิถีชีวิตในยุคดิจิทัลท่ามกลางความหลายหลายทางวัฒนธรรมที่ยังคงอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การสืบสาน พัฒนา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรากฐานการพัฒนาของสังคม   ตามจุดเน้น ปรัชญา และธรรมชาติหรือบริบทของคณะ

ผลการดำเนินการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่มีคุณภาพ จึงควรมีกิจกรรมเพื่อเร่งฟื้นฟู สืบสาน สร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม มีวิธีการปรับหรือประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะกับยุคดิจิทัล  ตลอดจนมีความร่วมมื อกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สร้างโอกาส สร้างมูลค่า หรือสร้างคุณค่า ให้ศิลปวัฒนธรรมไทยดำรงอยู่กับ ผู้เรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติตลอดไป

ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประกอบด้วย 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มีรายละเอียดดังนี้


ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 1 รายการ คือ

  1. ควรส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน
  2. ควรพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภุมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและบริการสังคม