ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1              ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

ชนิดของตัวบ่งชี้          กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้                  

คณะต้องมีระบบและกลไกในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มีการดำเนินการจัดทำ แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจำปี  มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการที่นำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของคณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของการจัดการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเช่น ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินการของสถาบัน ที่สามารถสะท้อนคุณภาพการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย พิจารณาจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  คณะมีผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย ของสถาบัน ไปสู่การปฏิบัติ และ มีการจัดทำแผนด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมประจำปี เพื่อการธำรงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม หรือการต่อยอดสร้างคุณค่าใหม่ ตามจุดเน้น อัตลักษณ์ของคณะ และสถาบัน
  2. คณะมีการจัดกิจกรรมตามแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสืบสาน ถ่ายทอด ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดเป็นฐานข้อมูลหรือการบริการ หรือแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม มีสุนทรียทางศิลปวัฒนธรรม มีความภูมิใจในความเป็นไทยบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือมีความภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติ  
  3. คณะมีการบูรณาการสาระเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ของท้องถิ่นและของชาติ กับรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ที่เป็นการเรียนรู้แบบเน้นการใช้ฐานความรู้ และการเรียนรู้ในเชิงสหวิทยาการหรือการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพื่อสร้างความตื่นตัว ความภูมิใจในความเป็นไทย ความเข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีการนำทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในวิชาชีพและเป็นทักษะชีวิต ตลอดจนมีการบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการที่นำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นไทย เพื่อดำเนินการวิจัย หรือพัฒนาองค์ความรู้ หรือการสร้างนวัตกรรม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ที่เหมาะสมตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน
  5. คณะมีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการประเมินผลความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการและตัวบ่งชี้ของแผนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งนำผลการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาการดำเนินการให้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

   ภายใต้พันธกิจ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย คณะได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานปี 2562 พบว่า ได้คะแนนประเมินคุณภาพระดับ 5 ดีมาก จึงกำหนดค่าเป้าหมายที่จะรักษาระดับคุณภาพการดำเนินงานให้เท่าเดิมหรือมีคุณภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ในการนี้ จึงได้ดำเนินการพัฒนาที่ปรากฏผลการปฏิบัติที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

   1. คณะมอบหมายให้รองคณะบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบหลักในงานด้านนี้  เพื่อนำนโยบาย “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็นไทย” ของสถาบันและคณะ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยในการนี้ คณะได้จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับ ที่สำคัญ 2 โครงการ คือ

ED08 : โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชนที่ตั้งวิทยาลัย

ED09 :โครงการส่งเสริมการวิจัย บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

   2. คณะได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น  ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรไปร่วมในกิจกรรมสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม  ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดขึ้นทั้งในวิทยาลัยอและในชุมชน การชี้แนะให้คณะจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐานทำการวิจัยเรื่องการใช้สารเคมีในแปลงผัก ผลไม้ หรือร้านขายต้นไม้  การร่วมมือกับบโรงเรียน 3 โรง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เน้น “การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”  อย่างต่อเนื่องระหว่างปี 2562-2563  ส่งเสริมให้โรงเรียนสำรวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาใช้สอนนักเรียน  การส่งเสริมให้นักเรียนเป็นนักอ่านและเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เช่น การรับผิดชอบงานบ้าน การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว(ไปเป็นเพื่อปู้ ย่า ตายาย ไปร่วมทำบุญในวันพระหรือวันสำคัญทางศาสนา) การศึกษาวิถีชีวิต อาชีพ พ่อแม่ และวิเคราะห์ความเสี่ยงอาชีพของครอบครัว เป็นต้น(เน้น แนวคิด การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) เป็นต้น

   3. คณะศึกษาศาสตร์ได้ประกาศจุดเน้นที่เป็นเอกลักษณ์ประการหนึ่งของวิทยาลัย คือ “จัดการศึกษาด้วยมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” ที่เน้นเรื่องมารยาท และวิถีไทยในการดำเนินชีวิตในวิทยาลัย  และให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ที่เน้นการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือความเป็นไทยผ่านรายวิชาต่าง ๆ เช่น วิชา ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู(ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) ได้จัดกิจกรรม อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างนักศึกษานานาชาติ    การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และมอบหมายงานให้ศึกษาด้านวัฒนธรรมไทยในรายวิชา มนุษย์กับสังคม”(วิชาพื้นฐาน ในระดับปริญญาตรี)  รวมทั้งให้นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมในสันสำคัญ ๆ ทางประเพณีไทย อาทิ  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง  เป็นต้น

   4. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น เครือข่ายห้องสมุดชุมชนอำเภอองครักษ์ ในการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิลปะ วัฒนธรรม และวิถีไทย อย่างต่อเนื่อง   ร่วมมือกับเครือข่ายโรงเรียนกลุ่มที่ 2 ของ สพป.นครนายก(7 โรงเรียน) เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาตามแนวคิด “การจัดการศึกษาเพื่อความผาสุก(Education for Well-being)”  ในปีการศึกษา 2563-2564 ที่เน้นให้นักเรียนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ(ร่วมทำงานการอาชีพกับพ่อแม่) และ การอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม-เคารพความแตกต่าง

   5. คณะมีการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนของโครงการทั้งสอง ดังกล่าวข้างต้น  สำหรับการทำงานกับเครือข่าย มีการประชุม ปรึกษาหารือ ทั้งในระบบออนไลน์ และเยี่ยมสถานศึกษา ทั้งนี้ ในสินปีงบประมาณ 2563(ก.ย.63) ได้มีการนำผลการประเมินที่รวบรวมมาอย่างต่อเนื่อง ไปนำเสนอในที่ประชุมเครือข่ายภาคตะวันออก ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการดำเนินงานตามโครงการในข้อ 1 มีส่วนสำคัญทำให้โรงเรียนบ้านช่องตะเคียนได้รับคะแนนผลการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็น 1 รายการ ในจุดเน้นของการจัดการสึกษาเพื่อความผาสุก  ผลการดำเนินงานในปี 2562-2563 ทำให้เห็นแนวทางการส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาไทย  ในการนี้ ในปีงบประมาณ 2564 จึงได้เสนอโครงการต่อ สป.อว.เพื่อทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงาบประมาณในการทำกิจกรรมหลายรายการ 1 ในจำนวนรายกาจกิจกรรมสำคัญ คือ “กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการจัดทำหนังสั้น และพัฒนาเป็นฐานข้อมูลจำแนกตามตำบลเขตที่ตั้งของโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานทุกภาคส่วน”(ภายใต้งบประมาณสนับสนุน 408,000 บาท)

รายการหลักฐาน

รายการหลักฐาน

4.1.1 Operation Plan 2563
4.1.2 ร่วมกิจกรรมวันสำคัญๆ ทางศาสนา วัฒนธรรม
4.1.3 ประกาศอัตลักษณ์รายวิชาบูรณาการ
4.1.4 ร่วมกับเครือข่าย
4.1.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อความผาสุก งปม.2563

4.1.6 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง งปม.2564

ผลการประเมินตนเอง
เท่ากับ 5 คะแนน