หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563

หลักสูตร

คณะบริหารธุรกิจ

รหัสหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดสอนวันที่รับทราบ
25541141101402หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)29/04/2563
25571141101899หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 13/07/2560
25601141100363หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)09/10/2560
25591141100057*** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) 17/01/2559
25521141108295*** หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 02/08/2560
25631141100215หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)16/02/2563

คณะศึกษาศาสตร์

รหัสหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดสอนวันที่รับทราบ
25561141100752หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 12/12/2562
25581141101147หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 16/11/2562
25591141100158หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (4ปี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 03/12/2562
T25570000009068หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 13/06/2561
25511141109802หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 22/10/2562
25491141103612*** หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 08/08/2559
25631141100031หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563)23/05/2563

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รหัสหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดสอนวันที่รับทราบ
25441141100319*** หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 18/06/2558
25541141101378*** หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 02/04/2561
25551141102033หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 12/12/2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดสอนวันที่รับทราบ
25531141104988หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 16/02/2563
25581141100214หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อดิจิทัล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)27/01/2563

คณะพยาบาลศาสตร์

รหัสหลักสูตรหลักสูตรที่เปิดสอนวันที่รับทราบ
25501141102296หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)17/12/2562

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 19 หลักสูตร