มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

          พันธกิจที่สำคัญในการบริหารจัดการการอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิต การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามที่กำหนดในหลักสูตร มีผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ประกอบด้วย การเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
          การผลิตบัณฑิต เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ผู้เรียน คือ การเป็นผู้รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ได้นั้น จำเป็นต้องมีการบริหารหลักสูตรที่ดี มีการบริหารอาจารย์ที่เหมาะสม มีการจัดการบริการให้กับนักศึกษาได้ครบถ้วน มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรที่ครอบคลุมในเรื่องคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น ตลอดจน นักศึกษามีผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างชัดเจน

ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลลัพธ์การพัฒนานักศึกษา
มีรายละเอียดดังนี้