ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1             การบริหารหลักสูตร

ชนิดของตัวบ่งชี้                   ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันพึงบริหารหลักสูตรในทุกหลักสูตรตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ผลการดำเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบัน สามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต ในหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน

ผลการดำเนินงาน

 ผลการดำเนนการ

          วิทยาลัยจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร ให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

1.วิทยาลัยฯกำหนดนโยบายและทิศทางการผลิตบัณฑิต ให้ทุกหลักสูตรตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ตามความต้องการจำเป็นของสังคม ทั้งภาคการศึกษา ภาคการบริการ และภาควิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.วิทยาลัยฯกำหนดนโยบายการบริหารหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพแบบบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียนและผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริง โดยพบว่าทุกหลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรได้ตามนโยบายที่กำหนด โดยมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกหลักสูตรพึงพอใจต่อการทำงานของบัณฑิตในระดับสูง

3.การออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่เชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเชื่อมโยงกับสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า ด้วยการบริหารหลักสูตรแบบให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ผลการพัฒนามีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ทักษะในศตวรรษที่ 21  และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ผลการประเมินผลผลลัพธ์ผู้เรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ถึง ดี

4.มีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทั้งการเรียนแบบออนไลน์ และการเรียนแบบออนไซด์ ทุกหลักสูตรมีการกำกับติดตามคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัย

5.มีการกำกับดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคณาจารย์ และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ให้การประกันคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชา เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ การประเมินคุณภาพ ผลการประเมินภายในพบว่า ทุกหลักสูตรในภาพรวม มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี

6.มีการกำกับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 2561 โดยบูรณาการการประเมินผลจากการมอบหมายงาน ในระหว่างการศึกษา และการประเมินผล การเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เมื่อสิ้นปีการศึกษา ผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง

ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 5 คณะ จำนวน 19 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร  ผลการประเมินคุณภาพภายใน มีหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร จำนวน 19 หลักสูตร  มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ดังนี้

คณะ/หลักสูตรระดับหลักสูตรทั้งหมดหลักสูตรที่ผ่านหลักสูตรที่ไม่ผ่านคะแนนประเมิน
1. คณะบริหารธุรกิจ
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตป. ตรี1 1 3.79
– หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินป. ตรี113.32
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ ป. ตรี 114.07
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน ป. ตรี
11 3.77
– หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีป.ตรี113.48
– หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตป.โท1 1 3.80
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจป.ตรี114.35
– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตป.ตรี114.35
3. คณะศึกษาศาสตร์
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป.ตรี 114.59
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ป.ตรี 114.21
– หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ป.ตรี 114.17
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)ป.โท114.40
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ)ป.โท114.60
– หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ป.โท113.98
-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรใหม่) ป. โท11 3.42
4. คณะสาธารณสุขศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ป.ตรี 113.63
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ป.ตรี 113.93
– หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตป.โท113.13
5. คณะพยาบาลศาสตร์
– หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ป.ตรี 114.06
เฉลี่ยทุกหลักสูตร19193.95

การบรรลุเป้าหมายคัวบ่งชี้ที่ 1.1

        บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายของ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 : ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป  ผลการดำเนินการ ทุกหลักสูตรมีระดับคุณภาพในระดับดี  และผลการดำเนินการมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร อยู่ในระดับดี (3.95 คะแนน)

การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1

เป้าหมายผลการดำเนินการคะแนนที่ประเมินตนเอง
หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด คะแนนคุณภาพตั้งแต่ระดับ ปานกลาง ( คะแนน 3.00) ขึ้นไปทุกหลักสูตร จำนวน 18 หลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร มีผลการประเมินตั้งแต่ 3.13 – 4.603.95 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิง

1.1.1.1ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1.1.1.2ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
1.1.1.3ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ
1.1.1.4ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน
1.1.1.5ผลการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
1.1.1.6ผลการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1.1.1.7ผลการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
1.1.1.8ผลการประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
1.1.1.9ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1.1.1.10ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.1.1.11ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1.1.1.12ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย)
1.1.1.13ผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรนานาชาติ)
1.1.1.14ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
1.1.1.15ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
1.1.1.16ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1.1.1.17ผลการประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
1.1.1.18ผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1.1.1.19ผลการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้