ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2             การบริหารอาจารย์

ชนิดของตัวบ่งชี้                   ปัจจัยนำเข้า

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันพึงพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ในเนื้อหาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถก้าวทันวิทยาการสมัยใหม่ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

ผลการดำเนินการของสถาบัน ที่สามารถสะท้อนคุณภาพของคณาจารย์ ในด้านความรู้ ความสามารถ พิจารณาจากคุณวุฒิปริญญาเอก และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.2

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ย่อย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.1 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.2 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

รายละเอียดในแต่ละตัวบ่งชี้ย่อย มีดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1          อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก(สกอ. 1.2)

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ ในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

          ในรอบปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยมีอาจารย์มีทั้งสิ้น 157 คน มีวุฒิปริญญาเอก 57 คน คิดเป็นร้อยละ 36.31 ดังนั้นเมื่อคำนวณ ค่าร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอกมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.54 ดังนี้

คณะจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวนอาจารย์ปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ4712
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์126
ศึกษาศาสตร์3828
สาธารณสุขศาสตร์186
พยาบาลศาสตร์425
รวม15757

การคำนวณ

     1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร

         = (57/157)*100 = ร้อยละ 36.31

     2.  แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบเท่ากับคะแนนเต็ม 5

         = (36.31/40)*5 = 4.54

การบรรลุเป้าหมาย

          บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 36.31 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด

การประเมินตนเอง

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 36.31ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด4.54

รายการหลักฐานอ้างอิง

1.2.1.1รายชื่ออาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีตำแหน่งทางวิชาการ(สกอ. 1.3)

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

     ในรอบปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งสิ้น 157 คน มีอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.29 ดังนั้นเมื่อคำนวณ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีตำแหน่งทางวิชาการ มีผลการประเมินเท่ากับ 1.27

คณะ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด จำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ
บริหารธุรกิจ470
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 121
ศึกษาศาสตร์3816
สาธารณสุขศาสตร์ 183
พยาบาลศาสตร์ 424
รวม15724

การคำนวณ

      1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่สถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามสูตร

           = (24/157)*100   = ร้อยละ 15.29

      2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบเท่ากับคะแนนเต็ม 5

           = ( 15.29/60)*5 = 1.27

การบรรลุเป้าหมาย

        บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากผลการดำเนินการมีอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 15.29 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15

การประเมินตนเอง

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 15.29 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด1.27

รายการหลักฐานอ้างอิง

1.2.2.1รายชื่ออาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.2

          ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินตัวบ่งชี้ย่อย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.1 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1.2.2 ค่าเฉลี่ยของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5

ผลการดำเนินการตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ในรอบปีการศึกษา 2563  วิทยาลัยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

คะแนนประเมินของอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 4.54  และ

คะแนนประเมินของอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 1.27

ดังนั้น ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินตัวบ่งนี้ เท่ากับ (4.54 + 1.27)/2 = 2.91

การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่ 1.2 

          บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งงทางวิชาการ มากกว่า 2.50

การประเมินตนเอง

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งงทางวิชาการ มากกว่า 2.50 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 2.912.91