ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3             การบริการนักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้                   กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้

          สถาบันต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน ทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดำเนินการโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา ที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญาสังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตลอดจนควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คำปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า

เกณฑ์มาตรฐาน

1. การมีส่วนร่วมจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม

2. จัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนเช่น บริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างครบถ้วนเช่น กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

4. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ตลอดจนให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

5. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

6. นำผลการประเมินฯ มาปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 1 ข้อ มีการดำเนินการ 3 – 4 ข้อ มีการดำเนินการ 5 ข้อ มีการดำเนินการ 6 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีการดำเนินการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำ ปีการศึกษา 2563 สอดคล้องยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย เพื่อดำเนินการพัฒนาบัณฑิตโดยกำหนดนโยบายกรอบแนวทางตามแผนปฏิบัติการตามกระบวนการทำงาน PDCA ทุกภารกิจพัฒนาในเชิงคุณภาพและประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อม ของวิทยาลัย (1.3.1.1) วิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาประจำปีการศึกษา 2563 (1.3.1.2) คณะกรรมการกิจการนักศึกษา มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการ(1.3.1.3) คำสั่งแต่งตั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ นำเสนอพิจารณาความเห็นชอบ และดำเนินการปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

2. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีการจัดให้บริการ และสวัสดิการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายวิทยาลัยเอื้อต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้นักศึกษา เช่น มีระบบและกลไกการให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ด้านการใช้ชีวิต การให้คำปรึกษาการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา บริการจัดหางาน แหล่งงาน การให้ทุนการศึกษา การให้บริการข้อมูล การบริการจัดกิจกรรมพิเศษ มีรายละเอียด ดังนี้
      การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการแนะแนวด้านการใช้ชีวิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการแนะแนว (1.3.2.1) เพื่อให้คำปรึกษาทางวิชาการ การบริการแนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในทุกคณะวิชา การดำเนินการโดยอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา (1.3.2.2) ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษามีการจัดทำบันทึกผลการให้คำปรึกษา (1.3.2.3) ตามคู่มืออาจารย์ ที่ปรึกษา (1.3.2.4)
     การบริการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ และการจัดกิจกรรมพิเศษ มีการให้ข้อมูลนักศึกษาหลายช่องทาง เช่น ทาง Website บอร์ดประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัย และข้อมูลหลายช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานพิเศษหลังเวลาเรียน ข้อมูลแหล่งงานนอกเวลาเรียน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ของวิทยาลัย(1.3.2.5) และการบริการทุนการศึกษาของวิทยาลัย(1.3.2.6)
     การบริการการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ทุกคณะ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (1.3.2.7) เพื่อนักศึกษาเข้าการฟังบรรยายการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพตลาดแรงงาน

     การบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแก่นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา สำนักกิจการนักศึกษา     จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ ได้แก่ 1) โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (1.3.2.8), 2) โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น “ปรุง” ขนมไทยสู่เวทีโลก วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี(1.3.2.9), 3) โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น       “อะโวคาโดกับการพัฒนาชุมชน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน(1.3.2.10), 4) โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น หาดทรายดำ ชุมชนหาดทราย ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด(1.3.2.11), กิจกรรม 4 กิจกรรมนักศึกษา อาจารย์สาขา CA ถ่ายทำสารคดีสั้นให้กับชุมชน, 5) โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนราษฎร์บำรุง จังหวัดอยุธยา ตำบล  ตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(1.3.2.12) กิจกรรม 1 กิจกรรม นักศึกษา อาจารย์คณะ ED ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาสอน ติว O-NET 4 รายวิชาให้นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 และทาสีบริเวณห้องเรียนและอาคารเรียน       6) โครงการบึงสนั่นร่วมใจ ดูแลห่วงใยสุขภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี(1.3.2.13), 7) โครงการ      ”โพธิ์แทนรวมใจดูแลห่วงใยสุขภาพ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก (1.3.2.14),และ8) โครงการที่ 2”    โพธิ์แทนรวมใจดูแลห่วงใยสุขภาพ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก (1.3.2.15) กิจกรรม 3 กิจกรรม นักศึกษา อาจารย์ คณะ NS ทำกิจกรรมอบรมให้กับชุมชนด้านการดูแลสุขภาพ

      การบริการแหล่งงานเต็มเวลา และนอกเวลาแก่นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้แก่นักศึกษาบอร์ดประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย และให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลแหล่งงานกับนักศึกษา

3. สำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ในกิจกรรมต่างๆ อย่างครบถ้วน เช่น

      กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น 1) Intensive English Program Festival ปฐมนิเทศ(นักศึกษาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)(ใหม่) (1.3.3.1), 2) Freshmen Orientation 2021 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564 (1.3.3.2), 3) Freshmen night (1.3.3.3), 4) Summer Intensive English Festival 2020 (1.3.3.4)

     กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น  1) Sports Day Internal sports at St. Teresa International College กีฬาภายในสถาบันวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(1.3.3.5), 2) Training to learn about prevention of drugs within the institute อบรมเรียนรู้การป้องกันภัยยาเสพติดภายในสถาบัน(1.3.3.6)  

     กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น 1) Tree Planting Activity รักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน(ปลูกต้นไม้)(1.3.3.7), 2) Social development Volunteers อาสาพัฒนาสังคม(1.3.3.8), 3) Institute Volunteer Development จิตอาสาพัฒนาสถาบันและชุมชน(1.3.3.9)

     กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น 1) Moral and Ethics Seminar Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม(1.3.3.10)

     กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น 1) ได้แก่ His Majesty the king’s Birthday(1.3.3.11), 2) Mother’s Day กิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ”(1.3.3.12), 3) His Majesty the Queen’s Birthday(1.3.3.13), 4) Activity on the day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej กิจกรรมวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช(1.3.3.14), 5) Father’s Day and Earth Day กิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ”และวันดินโลก(1.3.3.15), 6) LoyKrathong Day(1.3.3.16), 7) Wai Khru กิจกรรม “วันไหว้ครู” (1.3.3.17), 8) Song Kran Festival (1.3.2.18), 9) Christmas and New Year’s Students Party กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ (1.3.3.19), 10) Buddhism Christianity Promotion Activities ส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) (1.3.3.20)   

     กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น 1) Sexual Harrasment Seminar 2021 อบรมเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ(1.3.3.21), 5) Leadership Training Program อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา(1.3.3.22), 6) Club ชมรม(1.3.3.23), 7) Development of student participation (Elect the student club committee)พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษา(เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา) (1.3.3.24)

      กิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา และสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพนักศึกษาอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาใน Training for knowledge of student quality assurance กิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา (1.3.3.25) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาลัย และนำไปสู่การจัดกิจกรรมโครงการที่ประยุกต์ใช้กระบวนการตามวงจร PDCA  

4. สำนักกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา และให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังนี้

   การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยคณะต่างๆร่วมกันสำนักกิจการนักศึกษา จัดทำโครงการ จัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศ Graduating Students Seminat 2020 ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการออกไปหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน (1.3.4.1)

   การให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าสำนักกิจการนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา และคณะวิชา ได้บริการคณะต่างๆ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการ ข้อมูลแหล่งงานต่างๆ โดยตรง วิทยาลัยมีการแจ้งข้อมูลผ่านช่องทาง Web ของสถาบัน (1.3.4.2)

5.การประเมินคุณภาพการให้บริการ การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และการประเมิน ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการดังนี้

5.1 การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ

การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการครบทั้ง 3 บริการ คือ บริการให้คำปรึกษา บริการการให้ข้อมูลของหน่วยงานและบริการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานผลการประเมินการรับบริการของนักศึกษามีดังนี้

การจัดกิจกรรมและการบริการ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

การบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ

3.88

ดี

การให้คำปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต

3.88

ดี

การให้คำปรึกษาทางด้านการเข้าสู่อาชีพ

3.86

ดี

การให้ข้อมูลของหน่วยงาน

3.71

ดี

การให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

3.75

ดี

การให้ข้อมูลด้านแหล่งงาน

3.60

ดี

การให้ทุนการศึกษา

4.53

ดี

ภาพรวมการประเมินการจัดกิจกรรมและบริการ

3.89

ดี

      การประเมินผลคุณภาพการให้บริการของการจัดกิจกรรมบริการ มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.60 – 4.53 และผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยทุกบริการอยู่ระดับดี 3.89 เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดคือ ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการทั้ง 3 บริการ มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 (1.3.5.1) การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามนโยบายของวิทยาลัย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของวิทยาลัย ในกลยุทธที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยทุกกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้วางแผนดำเนินกิจกรรมใช้ระบบการบริหารงานวงจร PDCA มีการวางแผนการดำเนินกิจกรรม มีการติดตามการดำเนินกิจกรรม มีการสรุปและประเมินผลกิจกรรมทุกกิจกรรม จัดทำรายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (1.3.5.2)

5.2 การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
      สำนักกิจการนักศึกษาได้ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มี 1 วัตถุประสงค์ คือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ และตัวบ่งชี้ความสำเร็จ คือ ผลการประเมินคุณลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 ผลการประเมินพบว่าในแต่ละด้าน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.85 – 4.01 และผลการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยทุกข้ออยู่ในระดับดี 3.91 เป็นไปตามเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดคือ มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 3.51 (1.3.5.3)

6. สำนักกิจการนักศึกษาได้นำผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้
      ในปีการศึกษา 2562 มีประเด็นการพัฒนาเรื่องการจัดทำกิจกรรมมีปัญหาเนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคม คณะกรรมการนักศึกษา ได้ทำการปรับปรุง โดยออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่เน้นการทำกิจกรรมแบบบูรณาการ ออนไลน์-ออนไซด์ คือมีนักศึกษากลุ่มเล็ก ทำกิจกรรมออนไซด์ และออนไลน์การทำกิจกรรมให้กับนักศึกษาส่วนใหญ่ได้เห็นภาพการทำกิจกรรม เช่น LoyKrathong Day, Wai Khru ,Song Kran Festival, Intensive English Program Festival ,Freshmen Orientation 2021 ,Sports Day Internal sports at St. Teresa International College, Training for knowledge of student quality assurance, Graduating Students Seminat 2020 เป็นการมีส่วนร่วมเสมือนจริง (1.3.6.1)
     สำหรับปีการศึกษา 2563 สำนักกิจการนักศึกษา ได้นำผลการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มาประชุมร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป เพื่อยกระดับความสำเร็จของการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มสูงขึ้น และการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา เห็นว่าประเด็นการพัฒนาระดับความสำเร็จควรเพิ่มความน่าสนใจของรูปแบบการจัดกิจกรรม ออนไลน์-ออนไซด์ ทำให้นักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำ สำนักกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาจึงได้นำไปจัดทำเป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (1.3.6.2)

การบรรลุเป้าหมาย

          บรรลุเป้าหมาย เพราะสถาบันกำหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีไว้ 6 ข้อซึ่งในปีการศึกษา 2563 สถาบันดำเนินการได้ 6 ข้อ

เป้าหมายผลการดำเนินงานคะแนนที่ประเมินตนเอง
ดำเนินการ 6 ข้อดำเนินการ 6 ข้อ5 คะแนน

รายการหลักฐานอ้างอิง

รหัสหลักฐาน รายการ
1.3.1.1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ปีการศึกษา 2563
1.3.1.2 คำสั่งวิทยาลัยเซนต์เทเรซา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ     เซนต์เทเรซาประจำปีการศึกษา 2563
1.3.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนักศึกษา
1.3.2.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและบริการแนะแนว
1.3.2.2 คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3.2.3 บันทึกผลการให้คำปรึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3.2.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor Manual)
1.3.2.5 แฟ้มข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานกิจการนักศึกษา
1.3.2.6 การบริการทุนการศึกษาของวิทยาลัย
1.3.2.7 การบริการการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา โครงการ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
1.3.2.8 โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
1.3.2.9 โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น “ปรุง” ขนมไทยสู่เวทีโลก วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
1.3.2.10 โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น“อะโวคาโดกับการพัฒนาชุมชน ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
1.3.2.11 โครงการภาพยนตร์สารคดีสั้น หาดทรายดำ ชุมชนหาดทราย ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
1.3.2.12 โครงการอาสาพัฒนาโรงเรียนราษฎร์บำรุง จังหวัดอยุธยา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
1.3.2.13 โครงการบึงสนั่นร่วมใจ ดูแลห่วงใยสุขภาพ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
1.3.2.14 โครงการ”โพธิ์แทนรวมใจดูแลห่วงใยสุขภาพ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองค์รักษ์ จังหวัดนครนายก
1.3.2.15 โครงการที่ 2”โพธิ์แทนรวมใจดูแลห่วงใยสุขภาพ ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองค์รักษ์ จังหวัด นครนายก
1.3.3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ Intensive English Program Festival ปฐมนิเทศ(นักศึกษาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)(ใหม่)
1.3.3.2 Freshmen Orientation 2021 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2564
1.3.3.3 Freshmen night
1.3.3.4 Summer Intensive English Festival 2020
1.3.3.5 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ Sports Day Internal sports at St. Teresa International College กีฬาภายในสถาบันวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
1.3.3.6 Training to learn about prevention of drugs within the institute อบรมเรียนรู้การ ป้องกันภัยยาเสพติดภายในสถาบัน
1.3.3.7 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม Tree Planting Activity รักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถาบัน(ปลูกต้นไม้)
1.3.3.8 Social development Volunteers อาสาพัฒนาสังคม
1.3.3.9 Institute Volunteer Development จิตอาสาพัฒนาสถาบัน
1.3.3.10 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม Moral and Ethics Seminar Workshop อบรมเชิง ปฏิบัติการคุณธรรมจริยธรรม
1.3.3.11 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม His Majesty the king’s Birthday
1.3.3.12 Mother’s Day กิจกรรม“วันแม่แห่งชาติ”
1.3.3.13 His Majesty the Queen’s Birthday
1.3.3.14 Activity on the day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej กิจกรรมวันคล้ายสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1.3.3.15 Father’s Day and Earth Day กิจกรรม“วันพ่อแห่งชาติ”และวันดินโลก
1.3.3.16 LoyKrathong Day
1.3.3.17 Wai Khru กิจกรรม “วันไหว้ครู”
1.3.3.18 Song Kran Festival
1.3.3.19 Christmas and New Year’s Students Party กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
1.3.3.20 Buddhism Christianity Promotion Activities ส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)
1.3.3.21 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน มีกิจกรรม/โครงการที่สำคัญ เช่น 1) Sexual Harrasment Seminar 2021 อบรมเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศ
1.3.3.22 Leadership Training Program อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักศึกษา
1.3.3.23 Club ชมรม
1.3.3.24 Development of student participation (Elect the student club committee) พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักศึกษา(เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา)
1.3.3.25 กิจกรรมให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา Training for knowledge of student quality assurance
1.3.4.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ Graduating Students Seminar 2020
1.3.4.2 แฟ้มข้อมูลผ่านช่องทาง Web ของสถาบัน
1.3.5.1 การประเมินผลคุณภาพการให้บริการของการจัดกิจกรรมบริการ
1.3.5.2 รายงานการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
1.3.5.3 รายงานการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1.3.6.1 ออกแบบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ที่เน้นการทำกิจกรรมแบบบูรณาการ ออนไลน์-ออนไซด์ กิจกรรมกลุ่มบูรณาการ
1.3.6.2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564