ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2                      การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้                   ปัจจัยนำเข้า

คำอธิบายตัวบ่งชี้

          ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามสภาพแวดล้อม ความได้เปรียบเชิงด้านทรัพยากร ความได้เปรียบเชิงพื้นที่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน

          ผลการดำเนินการของสถาบัน ที่สามารถสะท้อนคุณภาพการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม พิจารณาจากการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

          คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรม (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน

สูตรคำนวณ

คะแนนที่ได้ 

            =  ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย

                             จำนวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน

ผลการดำเนินงาน

          ในปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ได้จัดทำผลงานวิจัยโดยใช้เงินสนับสนุนจากงบประมาณของวิทยาลัย และเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน แต่ละคณะมีจำนวนเงินที่ได้รับเพื่อมาศึกษาวิจัย โดยสรุปดังนี้

จำนวนเงินสนับสนุน จำแนกตามรายคณะ มีดังนี้

คณะ

จำนวนเงินวิจัย

รวมเงิน

เงินภายใน

เงินภายนอก

1. คณะบริหารธุรกิจ

193,807

1,000,000

1,193,807

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18,600

300,000

318,600

3. คณะศึกษาศาสตร์

237,220

700,000

937,220

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์

149,565

600,000

749,565

5. คณะพยาบาลศาสตร์

148,145

2,100,000

2,248,145

รวม

747,337

4,700,000

5,447,337

จำนวนเงินสนับสนุนการวิจัยต่ออาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 มีดังนี้

หน่วยงาน

จำนวนเงินวิจัย

รวมเงิน

อาจารย์ประจำ

สัดส่วน

ต่อคน

คะแนน

เงินภายใน

เงินภายนอก

1. คณะบริหารธุรกิจ

193,807

1,000,000

1,193,807

47

25,400

5.00

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18,600

300,000

318,600

12

26,550

5.00

3. คณะศึกษาศาสตร์

237,220

700,000

937,220

38

24,663

4.93

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์

149,565

600,000

749,565

18

41,642

4.16

5. คณะพยาบาลศาสตร์

148,145

2,100,000

2,248,145

42

53,527

5.00

รวม

747,337

4,700,000

5,447,337

157

24.09

คะแนนที่ได้      =    5.00+5.00+4.93+4.16+5.00            

              5

                   =          4.82

         ดังนั้น ผลการดำเนินการในปีการศึกษา 2563 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบันเท่ากับ 747,337 บาท และเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบันเท่ากับ 4,700,000  บาท รวมเป็นเงิน 5,447,337 บาท โดย คณะพยาบาลศาสตร์มีเงินสนับสนุน มากเป็นลำดับที่ 1 และคณะบริหารธุรกิจ มีเงินสนับสนุนมากเป็นลำดับ 2 มีสัดส่วนเงินสนับสนุนต่อคน อยู่ที่ 53,527 บาท และ 25,400 บาท ตามลำดับ

การบรรลุเป้าหมาย

            ไม่บรรลุเป้าหมายในรายคณะ เพราะวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายของ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2: การบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไว้ที่ 25,000 บาท/คน คณะศึกษาศาสตร์มีทุนสนับสนุนเพียง 24,663 บาท/คนจึงยังไม่บรรลุเป้าหมาย และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 50,000 บาท/คน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีทุนสนับสนุนเพียง 41,642บาท/คน จึงยังไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตามบรรลุเป้าหมายในภาพรวมสถาบัน ที่กำหนดเป้าหมายภาพรวมการประเมินที่  4.00 ซึ่งได้คะแนนการประเมิน 4.82

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนประเมินตนเอง

4.00 คะแนน

24.09/5 = 4.82

4.82

รายการหลักฐานอ้างอิง

รหัสหลักฐาน รายการ
2.2.1.1 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน คณะบริหารธุรกิจ
2.2.1.2 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.2.1.3 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน คณะศึกษาศาสตร์
2.2.1.4 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.2.1.5 รายชื่องานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์
2.2.1.6 สัญญาการรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยภายนอกสถาบัน จำนวน 3 ทุน
2.2.1.7 เอกสารสำเนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2563