มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

         การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เป็นพันธกิจที่ทำให้เกิดสุนทรีย์ในการดำรงชีวิต ดำรงความเป็นไทย ที่มีศิลปะและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง มีวิถีชีวิตที่เป็นเสน่ห์ทำให้การท่องเที่ยวของไทย เป็นรายได้หลักของประเทศ อย่างไรก็ตามด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ด้วยความทันสมัยที่ไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล และท่ามกลางความหลายหลายทางวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนหลงลืมเสน่ห์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกโลกไป

         สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีกิจกรรมเพื่อเร่งฟื้นฟู สืบสาน สร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม หาวิธีการปรับหรือประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะกับยุคดิจิทัล ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ สร้างโอกาส สร้างมูลค่า หรือสร้างคุณค่า ให้ศิลปวัฒนธรรมไทยดำรงอยู่กับ ผู้เรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติตลอดไป