ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารงานคณะวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารงานคณะวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2             การบริหารงานคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้        ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

สถาบันพึงบริหารคณะวิชาตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อให้มีผลลัพธ์ตามพันธกิจทุกพันธกิจ และมีการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่สถาบันกำหนด

ผลการดำเนินการของแต่ละคณะวิชาในสถาบัน สามารถสะท้อนคุณภาพของการดำเนินการจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับคณะ

เกณฑ์การประเมิน

ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของทุกคณะวิชา

ผลการดำเนินงาน

คณะวิชาคะแนนการประเมิน
1. บริหารธุรกิจ4.37
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4.73
3. ศึกษาศาสตร์4.76
4. สาธารณสุขศาสตร์3.90
5. พยาบาลศาสตร์4.58
รวมเฉลี่ย4.51

การบรรลุเป้าหมาย

          บรรลุเป้าหมาย เพราะวิทยาลัยกำหนดเป้าหมายของ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะไว้ที่สูงกว่า 3.51 คะแนน

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลการดำเนินการ

คะแนนที่ประเมินตนเอง

>3.51 คะแนน

มีผลการดำเนินการ ตั้งแต่ 3.90-4.76 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.51

4.51 คะแนน

หลักฐานเอกสารอ้างอิง

5.2.1.1รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะบริหารธุรกิจ
5.2.1.2รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.2.1.3รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะศึกษาศาสตร์
5.2.1.4รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.2.1.5รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะพยาบาลศาสตร์