บทสรุปผู้บริหาร

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน และการทำกิจกรรม รวมทั้งส่งเสริมความเป็นนานาชาติด้วยวัฒนธรรมสากล และการอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนบนพื้นฐานความเป็นไทย ประกอบด้วย 5 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ทำการผลิตบัณฑิตนานาชาติ มารยาทไทยสู่สังคม

ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จัดการเรียนการสอน 19 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 13 หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 6  หลักสูตร  ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรพบว่า ทั้ง 19 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2558 และเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (STIC-QA) พ.ศ. 2561  โดยมีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3.13 – 4.60 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทุกหลักสูตร เท่ากับ 3.95 มีคุณภาพระดับดี

การบริหารคณะวิชา วิทยาลัยฯ ได้ทำการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา พบว่าทั้ง 5 คณะ มีการดำเนินการเป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (STIC-QA) พ.ศ. 2561” มีระดับคุณภาพตั้งแต่ 3.90 – 4.76 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทุกคณะวิชา เท่ากับ 4.51 มีคุณภาพระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายคณะ พบว่า คณะศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มีผลการดำเนินการในระดับดีมาก สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีผลการดำเนินการในระดับดี

การบริหารสถาบัน วิทยาลัยฯ ได้ทำการประเมินตนเอง พบว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (STIC-QA) พ.ศ. 2561 เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (4.61 คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐานพบว่า มีผลการดำเนินการในระดับดีมาก จำนวน 4 มาตรฐาน คือมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย  (4.93 คะแนน) มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  (5.00 คะแนน) มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (5.00 คะแนน) และมาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ (4.84 คะแนน)  และมีผลการดำเนินการในระดับระดับดี 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน (3.99 คะแนน)

ดังนั้นผลจากการประเมินเชิงระบบ การดำเนินการของวิทยาลัยฯในปีการศึกษา 2563 พบว่าการบริหารปัจจัยนำเข้า มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี (3.87) กระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจอุดมศึกษาได้มาตรฐานในระดับดีมาก (5.00) ทำให้เกิดผลลัพธ์ มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี (4.39)