สรุปผลการประเมิน

ตาราง ส 1  ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ(STIC-QA)เฉพาะตัวบ่งชี้ของวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

ประเภทสถาบัน:กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี

มาตรฐานคุณภาพ

เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

คะแนนการประเมิน

มาตรฐานที่ 1

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

ทุกหลักสูตรได้มาตรฐานในระดับ 2.01 ขึ้นไป

หลักสูตรได้มาตรฐาน 18 หลักสูตร ระดับคุณภาพ 3.13 – 4.60  คะแนน

3.95 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

ค่าเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 3.02

2.91 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

ค่าเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ค่าเฉลี่ย 4.00

 4.12 คะแนน

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 1

 

15.98/4

3.99 คะแนน

มาตรฐานที่ 2

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

 

7 ข้อ

 

7 ข้อ

 

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25,000 บาท / คน กลุ่ม

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 50,000 บาท /คน

คณะวิชาในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 คณะได้รับทุนน้อยกว่า 25,000 บาท / คน และคณะวิชาใน

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 คณะได้รับทุนน้อยกว่า 50,000 บาท / คน

4.82 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ร้อยละ 30

ร้อยละ 38.62

4.98 คะแนน

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 2

 

14.80/3

4.93 คะแนน

มาตรฐานที่ 3

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

 

6 ข้อ

 

6 ข้อ

 

5.00 คะแนน

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 3

 

5.00/1

5.00 คะแนน

มาตรฐานที่ 4

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

 

5 ข้อ

 

5 ข้อ

 

5.00 คะแนน

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 4

 

5.00/1

5.00 คะแนน

มาตรฐานที่ 5

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

 

7 ข้อ

 

8 ข้อ

 

5.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

>3.51 คะแนน

4.51 คะแนน

4.51 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3

6 ข้อ

6 ข้อ

5.00 คะแนน

เฉลี่ยมาตรฐานที่ 5

 

14.51/3

4.84 คะแนน

เฉลี่ยทุกมาตรฐาน

 

55.29/12

4.61 คะแนน

     จากตาราง ส 1 พบว่า ผลการดำเนินการของวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม มีมาตรฐานในระดับดีมาก (4.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน มาตรฐานวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานการบริการวิชาการ มาตรฐานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีมาตรฐานในระดับดีมาก (4.93, 5.00, 5.00, 4.84 ตามลำดับ) โดยมาตรฐาน การผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี (3.99)

     เมื่อพิจารณา มาตรฐานการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 2.91 เป็นผลที่เกิดจาก ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีผลการประเมินในระดับพอใช้ (2.91) ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากค่าเฉลี่ย ของการประเมินจำนวนอาจารย์ประจำคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย 4.54) และ การประเมินจำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งทางวิชาการ (1.27)

     ดังนั้นสาเหตุหลักที่มาตรฐานการผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ามาตรฐานอื่น เกิดจากการมีจำนวนอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ เพียงร้อยละ 15.29

ตาราง ป 1 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ(STIC-QA) ระดับสถาบัน

มาตรฐาน

การประเมิน

ระดับการประเมิน

ตัวบ่งชี้

I

P

O

เฉลี่ย

1

4

(1.2)

2.91

(1.3)

5.00

(1.1+1.4)

3.95+4.12

 

3.99

 

ดี

2

3

(2.2)

4.82

(2.1)

5.00

(2.3)

4.98

 

4.93

 

ดีมาก

3

1

(3.1)

5.00

 

5.00

 

ดีมาก

4

1

(4.1)

5.00

 

5.00

 

ดีมาก

5

3

(5.1+5.3)

5.00+5.00

(5.2)

4.51

 

4.84

 

ดีมาก

รวม

12

7.73/2

30.00/6

17.56/4

55.29/12

 

ผลการประเมิน

3.87

5.00

4.39

4.61

ดีมาก

ระดับการประเมิน

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

 

      จากตาราง ป 1 พบว่า ผลการดำเนินการของวิทยาลัยในปีการศึกษา 2563 ในภาพรวม มีมาตรฐานในระดับดีมาก (4.61) เมื่อพิจารณาในเชิงระบบ พบว่า ปัจจัยนำเข้า มีผลการประเมินในระดับดี (3.87) กระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (5.00) และผลลัพธ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (4.39)

      ดังนั้นจากผลการประเมินเชิงระบบ การดำเนินการของวิทยาลัยฯในปีการศึกษา 2563 มีการบริหารปัจจัยนำเข้า มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี มีกระบวนการบริหารจัดการตามพันธกิจอุดมศึกษาได้มาตรฐานในระดับดีมาก ทำให้เกิดผลลัพธ์ มีมาตรฐานอยู่ในระดับดี ทั้งผลลัพธ์ผู้เรียน ผลลัพธ์จากการวิจัย และผลลัพธ์จากการบริหารคณะวิชา

     เมื่อพิจารณา ปัจจัยนำเข้าที่มีผลการประเมินระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 3.87 เป็นผลการประเมินที่มาจาก ปัจจัยการผลิตบัณฑิตมีมาตรฐานในระดับพอใช้ (2.91) และปัจจัยการบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมมีมาตรฐานในระดับดีมาก (4.82)

     และผลลัพธ์ที่มีผลการประเมินระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยการประเมิน 4.39 เป็นผลการประเมินที่มาจาก ผลลัพธ์การผลิตบัณฑิต มีมาตรฐานในระดับดี(3.95+4.12) ผลลัพธ์การวิจัยและนวัตกรรม มีมาตรฐานในระดับดีมาก(4.98) และผลลัพธ์การบริหาร มีมาตรฐานในระดับดีมาก(4.51)