1.4 Student Development Plans Outcomes

1.4 Student Development Plans Outcomes

Indicator 1. 4          Outcomes of student development

Type of                      result indicator         

Indicator description

The faculty must manage the curriculum. Faculty management Manage services and student activities Appropriately and completely For the development of students to achieve the results that the society expects, namely 1) student results in accordance with educational standards and higher education standards, including being knowledgeable, capable, and knowledgeable Being a co-creator And strong citizenship, and 2) student results needed That is in line with global changes in the 21st century, including the ability to use English And learning skills in the 21st century

Performance of each faculty That can reflect the quality of student development outcomes Based on the results of the development of student results. And the results of skills development in the 21st century

Indicator assessment criteria  1.4

The average value of the assessment scores 2 sub-indicators Is the sub-indicator at 1.4.1. The mean score of the development of student results And the sub-indicator at 1.4.2 the mean score of the 21st century skill development of the learners was between 0 – 5

Details of each sub-indicator are as follows

Indicator 1.4.1 Results of the development of students

Indicator description

The faculty must produce graduates for academic progress and knowledge development. In order to achieve results of student, development is important Being a knowledgeable and knowledgeable person Be a collaborator And being a strong citizen Therefore, the faculty should determine the outcomes of developing the outcomes of the students of the faculty. To show the results of student development Or student progress In the development of student results as specified by the higher education standards as follows

1) In the case of undergraduate students Based on the number of students whose work represents Becoming an expert Being a co-creator Strong citizenship One Or many combinations

2) In the case of graduate students (diplomas), consider the number of students whose work represents Becoming an expert Being a co-creator Strong citizenship One Or many combinations

3) In the case of graduate students (masters, doctorate) consider the calculations of graduates whose work is published in international academic journals. That has been accepted by the Higher Education Declaration

Assessment criteria

The percentage of students whose work is to improve the results of learners who are assigned to a full score of 5 is equal to 60 percent or more.

In the case of the Faculty of Education organizing many educational levels Use the average score to improve the results of learners of all levels

Indicator 1.4.2 Results of skills development in the 21st century

Indicator description

The faculty must produce graduates with the necessary skills. That is in line with global changes in the 21st century or progress in 21st-century skills, both in the ability to use English And learning skills in the 21st century in order for graduates to be able to compete internationally. Therefore, final year students before graduation should have the effect of developing skills in the 21st century by providing Assess development progress English language ability And learning skills in the 21st century according to the criteria set by the faculty and institutions

Percentage of students who have passed the English language proficiency requirements Which are assigned to be a full score of 5 equal to 60 percent or more

The percentage of students who have passed the 21st-century learning skills criteria, which is assigned to a full score of 5, is equal to 60 percent.

Assessment criteria

Mean score of the English language proficiency scores and the 21st-century learning skills scores

Operational results

ตัวชี้วัดที่  1.4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน

   ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร คณะให้ความสำคัญกับหลักการในมาตรา 22 ของ พ.ร.บ.การศึกษา 2542 ที่ระบุว่า “การจัดการศึกษาให้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด” ภายใต้หลักการนี้ คณะได้พัฒนาคณาจารย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่า ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ต้องให้เวลาและใช้เทคนิควิธีที่เหมาะสม ก็จะสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ทุกคน การจัดประสบการณ์สำหรับผู้เรียนมุ่งพัฒนาให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของ ชาติ(ฉบับ 2561) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีสมรรถนะที่สำคัญ 3 ประการ คือ

   1. Active Learner and Master Learner : การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้เรียนที่รอบรู้  ในประเด็นนี้ จะต้องสร้างผู้เรียนให้ใฝ่รู้ และเรียนรู้ในรายวิชา อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความรอบรู้และมีทักษะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด  รวมถึงทักษะทางวิชาชีพ ตัวชี้วัดสำคัญ คือ 1) นิสัยรักการอ่าน และ 2) คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรายวิชา(GPA)  รวมถึง 3) ผลงานของนักศึกษาที่นำมาแสดงเมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือสะสมไว้ในแฟ้มสะสมงาน(E-Portfolio) ที่แสดงถึงความรอบรู้ในขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ในสถานการณ์จริง หรือสถานการณ์ที่มอบหมายให้ดำเนินการ

   2. Co-Creator : ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน  ในประเด็นนี้ ผู้เรียนจะต้องมีทักษะทางปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผลงาน หรือเสนอทางเลือกใหม่ๆในการพัฒนางาน  รวมถึงมีทักษะในการทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และมีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนางาน  ผลลัพธฺ์สำคัญที่แสดงถึงสมรรถนะด้านนี้ คือ ผลงานโครงงานของนักศึกษา งานประดิษฐ์คิดค้น งานสร้างสรรค์  ที่นักศึกษาผลิตและสั่งสมไว้ใน E-Portfolio  หรือนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านวารสารหรือการสัมมนาทางวิชาการ หรือนำมาจัดนิทรรศการเมื่อสิ้นภาคเรียน หรือเตรียมการสำหรับการนำเสนองานประจำปี

   3. Active Citizen  : คณะมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีวินัย มีน้ำใจและมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของคณะ  ฝึกให้เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม(มอบหมายให้ทำงานกลุ่ม)  เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหรือสังคมประเทศ  โดยประกาศย้ำให้นักศึกษารับทราบคุณลักษณะเหล่านี้ ในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่หลักสูตรหรือในวันปฐมนิเทศ(จัดทำเป็นคู่มือนักศึกษา)  กำหนดกิจกรรมไว้ในกิจกรรมเสริมความเป็นครู ทั้งระดับป.ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  ให้ทำกิจกรรมผ่านรายวิชา ทำกิจกรรมอาสาสมัครภายใต้โครงการบริการทางวิชาการของนักศึกษา(วิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณ) เช่น สอนน้องในโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน  หรือร่วมกิจกรรมค่ายอาสาภาคฤดูร้อน เข้าร่วมสัมมนาในโครงการค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา เป็นต้น


   ในการตรวจสอบหรือประเมินสมรรถนะทั้ง 3 รายการนี้ ได้ตรวจสอบจากผลการประเมินการฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ และสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  โดยปรากฏผลดังนี้

กรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี

    1. ผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พ.ศ.2561;  นศ.ชั้นปีที่ 4(หลักสูตร 5 ปี) และนักศึกษาชั้นปีที่ 3(หลักสูตร 4 ปี)  จะถูกประเมินสมรรถนะทั้ง 3 ประการ ในช่วงนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติ(practicum 1-2)หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(Internship 1-2) จากครูพี่เลี้ยงหรือผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งภาคต้นและในภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งพบว่า คะแนนในภาคปลายสูงกว่าคะแนนประเมินในเรื่องเดียวกันที่ประเมินในภาคต้น  โดยคะแนนผลการประเมินภาคปลาย 3 สมรรถนะหลัก  พบว่า 1) การเป็นผู้รอบรู้ (ครอบคลุมเรื่องความรู้และทักษะทางปัญญา) 2) การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม(ครอบคลุมทักษะทางปัญญา การทำงานเป็นทีม และความสามารถด้านการสื่อสาร ไอซีที หรือเชิงตัวเลข)  และ 3) การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง(การเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และอัตลักษณ์ ) โดยประเมินนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แบบครบถ้วน 100 %  และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 แบบ 100 % พบว่า ได้ระดับคุณภาพทั้ง 3 ด้าน  มีค่าเฉลี่ยเกิน 4.00 ในระบบ คะแนนเต็ม 5.00 (ตรวจสอบเป็นรายคน โดยกำหนดเกณฑ์ปกติ คือ ควรได้คะแนนเกิน 4.00 (ถ้ามี นศ.ที่มีคะแนนต่ำกว่า 4.00 จะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้คอยดูแล ส่งเสริม อย่างใกล้ชิดต่อไปในขณะขึ้นไปเรียนชั้นปีที่ 5 กรณีหลักสูตร 5 ปี และ ชั้นปีที่ 4 กรณี หลักสูตร 4 ปี)  

    2. คะแนนผลการประเมินสมรรถนะบัณฑิต 6 รายการ ตามมาตรฐาน TQF; รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (มีงานทำ 1 ปี)  จำนวน 34 คน พบว่า ศึกษาต่อ  2 คน เข้าสู่วิชาชีพครู 32 คน  จากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน ได้คะแนนผลการประเมินสมรรถนะในระดับดีมาก(ในระบบคะแนนเต็ม 5.00) ปรากฏคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 รายละเอียด ดังตาราง

ตาราง แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 6 รายการ ของบัณฑิตท่สำเร็จการศึกษา(n=23)

Learning Outcomes Mean Level
1. Moral and Ethics4.46 Very Good
2.Knowledge Skills 4.32 Very Good
3. Cognitive Skills       4.25 Very Good
4. Interpersonal Skills 4.46 Very Good
5. Numerical and ICT Skills 4.11 Very Good
6. Learning Management Skills 4.31 Very Good
Grand Mean 4.32 Very Good

โดยสรุป นักศึกษาที่ติดตามจากกลุ่มตัวอย่าง 23 คน ทุกคน หรือ ร้อยละ 100 มีผลการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับดีมาก

กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)

พิจารณาจากจำนวนนักศึกษาที่มีผลงานที่แสดงถึงคือ การเป็นผู้รอบรู้ การเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม และการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างประกอบกัน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ป.บัณฑิต พบว่า ทุกคนปฏิบัติงานตามชุดกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีผลงานเข้าลักษณะทั้ง 3 ประการ ก่อนสำเร็จการศึกษาได้ส่งผลงานเป็นแฟ้มสะสมงาน โดยนักศึกษารุ่นปี 2562 ซึ่งจบการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2563  ส่งผลงานเป็นแฟ้มเอกสารเป็นส่วนใหญ่)  ในขณะที่นักศึกษารุ่น 2563 ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ทุกคนได้เตรียมผลงานที่แสดงถึงศักยภาพทั้งสามประการ ผ่าน E-Portfolios เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับขั้นการนำเสนอต่อคุรุสภา เมื่อสำเร็จการศึกษา ซึ่งปรากฏว่า ทุกคนหรือร้อยละ 100 (194 คน) ได้ส่งแฟ้มสะสมงานในรูป E-Portfolio เพื่อยืนยันผลการประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ ถือเป็นผลงานสร้างสรรค์ ที่พร้อมในการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และปรากฏคะแนนผลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพ 3 ด้านของคุรุสภา ในระดับดีมาก-ดีเยี่ยม คือได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 75 จำนวน 126 คน จากผู้สำเร็จการศึกษา 194 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 64.95

     ในส่วนของนักศึกษาระดับปริญญาโทบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา  2 ราย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติทั้งสองราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.(100 % ของผู้สำเร็จการศึกษา)

การคำนวณคะแนน ตัวชี้วัด 1.4.1

กลุ่มเงื่อนไขคะแนนร้อยละ คะแนนการประเมิน
ป.ตรีร้อยละ 60 ผ่านคุณภาพระดับ
ดีมาก เทียบเท่ากับ 5 คะแนน
100 % 5
บัณฑิตศึกษา ร้อยละ 60 ผ่านคุณภาพระดับ
ดีมาก เทียบเท่ากับ 5 คะแนน
64.95 % 5
เฉลี่ยรวม ร้อยละ 60 ผ่านคุณภาพระดับ
ดีมาก เทียบเท่ากับ 5 คะแนน
82.48 5

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.2   ผลการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

     ในด้านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 คณะให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะสำคัญ 2 รายการ คือ (1) ทักษะภาษาอังกฤษ  และ (2) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรม  ทักษะไอซีทีเพื่อการดำเนินชีวิต ทักษะการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้  และทักษะจัดการ-ทำงานเป็นทีม 

ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ผลการสอบ TOEIC ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 มากกว่าร้อยละ 70 เข้าฝึกทักษะและประเมินสมรรถนะตนเองตามโปรแกรมฝึกของวิทยาลัยเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำเสมอ  ทั้งนี้ ในปี 2564 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 44 คน เข้ารับการทดสอบ TOEIC ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ(เทียบกับเกณฑ์ของโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คือ 450) พบว่ามีนักศึกษาสอบผ่าน จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ข้อมูลผลการทดสอบ สรุปได้ดังตาราง

ตารางแสดงจำนวนผู้เข้าสอบ TOEIC และผ่านเกณฑ์ 450 คะแนน ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (หลักสูตร 5 ปี) ปีการศึกษา 2564(n= 44 คน)

กลุ่มนักศึกษา เข้าสอบ ได้คะแนนมากกว่า 400450 มากกว่า 450
ชั้นปีสุดท้าย 44 33(75%) 11(25%)

สรุป มีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 25

ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ (450) = (11×100)/44 = 25

เทียบเป็นคะแนน = (25×5)/60 = 2.08

อนึ่ง ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี: เป็นกรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้ารับการทดสอบกับคุรุสภา : จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ที่สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู(คุรุสภาอนุญาตให้นักศึกเข้าสอบได้ตังแต่ขณะเรียนชั้นปีที่ 3) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3( รุ่นแรกของหลักสูตร 4 ปี) สมัครเข้ารับการทดสอบ ขำนวน 9 คน พบว่าได้รับการตัดสินว่าผ่าน(ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) ทั้ง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100ของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ ในขณะที่ ในภาพรวมประเทศของคุรุสภา มีผู้ผ่านการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพียงร้อยละ 30 โดยในจำนวน 9 คน นี้ จำนวน 2 คน สามารถสอบผ่านทุกรายวิชา( 3 รายวิชา ยกเว้นภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ไม่ต้องสอบ ตามเงื่อนไขของคุรุสภา เนื่องจากเรียนในโปรแกรมนานาชาติ) โดยนัยนี้ ถือว่า นศ.กลุ่มที่ไปทำการทดสอบ มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่าระดับ B2 ทุกคน

ด้านทักษะไอที และงานสร้างสรรค์

      ในด้านทักษะไอซีที และ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ นักศึกษาที่ศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทุกคน ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทุกคนมีทักษะไอซีที่ สามารถพัฒนา E-Teaching Portfolio  อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม  ทุกคนมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คนละ 1 รายการ   มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารในฐานข้อมูล TCI  มากกว่า 3 ราย

ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด้าน IT =100

เทียบเป็นคะแนน = (100×5)/60 = 5

การคำนวณคะแนนตามตัวชี้วัด 1.4.2

เกณฑ์เทียบคะแนน ร้อยละ คะแนการประเมิน
การทดสอบ Real TOEIC ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เทียบเท่า 5 คะแนน 25 % 2.08
ทักษะด้าน IT ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เทียบเท่า 5 คะแนน 100 % 5.00
เฉลี่ยรวม ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิด กับผู้เรียน 3.54

Evidences

1.4.1.1รายงานผลลัพธ์การพัฒนานักศึกษา
แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษา 3 สมรรถนะ และคะแนนผลการประเมิน
1.4.1.2 1.4.2(1) ตัวอย่าง E-Portfolio ของนักศึกษา(แสดงถึงทักษะ IT)
1.4.2(2) ตัวอย่าง E-Portfolio ดูแลโดยอาจารย์นิเทศ
1.4.2(3) รายงานการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษารุ่น 2564
Self-assessment 1.4
ตัวชี้วัด 1.4.1 ผลการประเมิน 5.00
ตัวชี้วัด 1.4.2 ผลการประเมิน 3.54
——————————————–
คะแนนเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 1.4 เท่ากับ (5+3.54)/2 = 4.27
4.27