มาตรฐานที่ 5: การบริหารและการจัดการ

Administration and Management

      คณะต้องมีการบริหารให้เป็นไปตามพันธกิจที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งในการบริหารองค์การ และการบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนให้การผลิตบัณฑิตมีผลลัพธ์ตามที่กำหนด มีการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พระราชบัญญัติการอุดมศึกษาเอกชน การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานการอุดมศึกษา และกฎ ระเบียบ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา

     ความสำเร็จของการบริหารจัดการ นอกจากการใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารยุทธศาสตร์ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร การใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงแล้ว ต้องคำนึงถึงการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดตคล้องกับบริบท  ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของคณะและสถาบัน ตลอดจนความได้เปรียบเชิงทรัพยากร และความได้เปรียบเชิงพื้นที่

      ผลการบริหารงานของคณะให้มีคุณภาพ คณะต้องให้ความสำคัญทั้งการบริหารองค์การที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  และการบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ครอบคลุม คุณภาพการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่คณะจัดการศึกษา

      ตัวบ่งชี้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารองค์การของคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารคุณภาพการศึกษา

มีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมจุดเด่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

1. คณะควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตร เพื่อให้เห็นข้อมูลที่แท้จริงและจัดทำรูปแบบทางด้านบัญชีต้นทุน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ของคณะ

2. แผนงาน การปฏิบัติการต่างๆ ควรมีความละเอียดเหมือนกับข้อมูลที่อธิบายนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3. คณะควรเขียนแผนเขียนแผนปรับปรุงคุณภาพที่มีความละเอียดและสมบูรณ์มากขึ้น