Introduce to the Faculty of Education 2021-2022

บทนำ

การประเมินผลภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 (ปี 2021) เป็นการประเมินการดำเนินงานระหว่าง 1 มิถุนายน 2564-31 พฤษภาคม 2565 โดยคณะได้ใช้ผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 เป็นฐานคุณภาพ(ฺBaseline)ของการวางแผนพัฒนาในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ การวางแผนพัฒนา จะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหรือความเสี่ยงสำคัญ ๆ ขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสมรรถนะในบางด้านที่มีคุณภาพระดับดีอยู่แล้ว ให้เข้มแข็งมากขึ้นหรือพัฒนาก้าวสู่การเป็นนวัตกรรมต้นแบบ ในที่สุด

แนะนำคณะศึกษาศาสตร์

1.ชื่อหน่วยงาน

คณะศึกษาศาสตร์ (Faculty of Education) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (St.Theresa International College)

2.ที่ตั้ง

 เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 14) ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120

URL : htpp://www.stic.ac.th และ https://facultyofeducation.net/ โทรศัพท์ 037-349934-5  โทรสาร 037-349936

3.ประวัติความเป็นมา

            คณะศึกษาศาสตร์เดิมสอนเฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  โดยจัดเป็นสาขาวิชาหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2556 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ) และได้เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  และขอรับรองจากองค์กรวิชาชีพคือคุรุสภา ในการนี้ คุรุสภาได้เสนอให้ตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์แยกเป็นเอกเทศ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของแหล่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการนี้ สภาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจึงมีมติให้จัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 3/2557  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  ปีการศึกษา 2557  จึงเป็นปีแรกในการดำเนินงานจัดการศึกษาในนามของคณะศึกษาศาสตร์

 4. หลักสูตร ปีการศึกษา 2564-65 : ดำเนินการสอน 7 หลักสูตร ได้แก่

1) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561  เป็นหลักสูตรเพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ ตามความต้องการของสังคม ที่ต้องการครูที่มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุง 2561  ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม  2561 และได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรอีกครั้งหนึ่งในปลายปีการศึกษา 2561 ปรับเป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ.2562 โดยเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยสรุปในปัจจุบัน ในปีการศึกษา25564-65 มีการใช้หลักสูตร 2 รูปแบบ คือ หลักสูตร 5 ปี สำหรับผู้เข้าเรียน ตั้งแต่ปี 2560-2561  รุ่นสุดท้ายจะสำเร็จการศึกษา 2565 และหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้เข้าเรียนในปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะสำเร็จเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2565 เช่นกัน

2) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ.2558 เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามความต้องการของสังคม ที่ต้องการครูที่มีความรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษได้ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558  ทั้งนี้ ในปลายปีการศึกษา 2561 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 ปี เช่นเดียวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเริ่มรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จนถึงปีการศึกษา 2564 นักศึกษารุ่นแรกได้เรียนในชั้นปีที่ 3 และจะจบในปีการศึกษา 2565

3) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 เพื่อผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตามความต้องการของสังคมที่ต้องการครูที่มีความรู้ทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ ในปลายปีการศึกษา 2561 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตร 4 ปี เช่นเดียวกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และเริ่มรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เช่นเดียวกัน

4) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) พ.ศ.2561 เป็นหลักสูตรเพื่อให้การศึกษา และพัฒนาครูผู้สอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นใด และต้องการจะประกอบวิชาชีพครู เป็นหลักสูตรที่มุ่งยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาไทย) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  2560 เริ่มรับนักศึกษา ในปีการศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2561 ในปีการศึกษา 2561 และจะใช้หลักสูตรนี้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2562 ถึง ปีการศึกษา 2565

5) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เป็นหลักสูตรเพื่อให้การศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นใด และต้องการจะประกอบวิชาชีพครู ที่เป็นชาวต่างชาติหรือบัณฑิตไทยที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ได้มีโอกาสเข้าเรียนและขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา  สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ให้การรับรองหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560  เริ่มรับนักศึกษาตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง ในปีการศึกษา 2561 และจะใช้หลักสูตรนี้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2562 ถึงปีการศึกษา 2565

6) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 เพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นผู้บริหารและนักวิชาการศึกษาเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางด้านการศึกษาของประเทศให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดับนานาชาติที่บูรณาการภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากล สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ  โดยการพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา (สกอ.) ให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 และได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายจากคุรุสภา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 โดยได้ใช้ครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2563 โดยในปีการศึกษา 2563 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคุรุสภาและอนุญาตให้ใช้ระหว่างปีการศึกษา 2564 จนถึงปีการศึกษา 2568

7) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่จะเป็นผู้สอนที่เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ  การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมหาบัณฑิตด้านการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงการศึกษาอุดมศึกษาฯ  ให้การรับรองหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้แล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เป็นหลักสูตรที่เริ่มรับนักศึกษาเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563( เรียนและทำวิทยานิพนธ์ รวม 36 หน่วยกิต) และปรับปรุงในปีเดียวกันเพื่อเปิดโอกาสในการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งต้องเรียน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และทำวิทยานิพนธ์ รวม ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต หลักสูตรนี้จะใช้ครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2567

5. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน วัตถุประสงค์

            5.1 ปรัชญา  : สร้างสรรค์ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้  มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีน้ำใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมประเทศ

            5.2 วิสัยทัศน์ : แหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการศึกษา องค์กรแกนนำทางวิชาการและการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมประเทศ

            5.3 พันธกิจ

            1) ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านศึกษาศาสตร์ ที่มีสมรรถนะสูง เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

            2) พัฒนางานวิจัยในสาขาการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมประเทศ

           3) ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมประเทศ

            4) ส่งเสริม พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

            5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามพันธกิจ

5.4 ปณิธาน : มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 3 ด้าน คือเป็นผู้เรียนที่รอบรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  (Active Learner/Master Learner , Co-Creator, and Active Citizen) ที่ครอบคลุมมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 ประการ 

5.5  อัตลักษณ์ของบัณฑิต  มีความโดเด่น ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบ (ครอบคลุมอัตลักษณ์ของสถาบัน)

6.บุคลากรปัจจุบัน

   6.1 คณะผู้บริหาร

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์  พิบูลย์                               คณบดี

 2) รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์                       รองคณบดี

 3) รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ศักดารัตน์                               รองคณบดี

4.) Aj.Dr. Annop Phothisuk Assistant to the Dean for Educational Quality Assurance

5) Asst.Prof.Dr. Pongthep Jiraro Assistant to the Dean for Research Affairs

6) Aj.Dario Abdullah Mando  Assistant to the Dean for Student Affairs

7) Aj.Dr.Nongnuch Suwanruchi.  Assistant to the Dean for Planning and  Management system

8) Aj. Dr. Pa-Alisbo Mark Anthony. Assistant to the Dean for International Program of Graduate Studies.

   6.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6.2.1 หลักสูตร B.Ed.(English)

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีนาฏ  แก้วแววน้อย

2) ผศ.กาญจนา คูวัฒนศิริ

3) Aj.Emelyn  F Galon

4) Dr. Grace Calugan  Bangasan

5) Aj.Dario Mando

6.2.2 หลักสูตร B.Ed.(Mathematics)

1) Dr.Safigul Islam

2) Dr.Bandyopaddhyay  Dwiptendra

3) Dr.Melven acasio Morales

4) นางสาวศิริวรรณ  ตันย้ง

5) นายพยัพ ศริยานนท์พินิจ

6.2.3 หลักสูตร B.Ed.(General Science)

1)Dr.Hemant Kumar Singh

2) Dr. Blassan Samuel

3) ผศ. อรุณี  ศรีสวรรค์

4) Dr.Telesita Rubang

5) รศ.ดร.สันติ ศักดารัตน์

6.2.4 หลักสูตร Grad. Dip. (Thai)

1) ผศ. ดร.พูลสุข  กิจรัตน์ภร

2) รศ. วิไลลักษณ์  ตั้งเจริญ

3) ดร.อรวรรณ  จันทร์ชลอ

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาตรี ดร.พงศ์เทพ จิระโร

5) ดร.รังสิพล เปลี่ยนพันธุ์      

6.2.5 หลักสูตร Grad. Dip. (English)

1)รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา พนเจริญสวัสดิ์                       

2) ดร.มณเทียร ชมดอกไม้

3) ดร.อรรณพ โพธิสุข

4) รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

5) ผศ.ดร.สวนา   พรพัฒน์กุล

6.2.6 หลักสูตร M.Ed.(Educational Administration)

1) ผศ.ดร.วิเชียร  พันธ์เครือบุตร

2) ดร.พนิดา คล้อสวัสดิ์

3) ดร.นงนุช สุวรรณะรุจิ

6.2.7หลักสูตร M.Ed.(Learning Management Science)

1) รศ.ดร.อำพล ธรรมเจริญ

2) ผศ.ดร. สมเจตน์  ไวยากรณ์

3) ผศ.ดร. ศรัณย์  ว่องไว

 6.3 อาจารย์ประจำ

1) ผศ.กุสลวัฒน์ คงประดิษฐ์

2) Dr. Pa-Alisbo Mark Anthony Cenas  เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร BE

3) Dr. Arellado MA. Arlen Forro เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร BE

4) Dr. Lo Van Louis Serrano

————————————————————————

7.ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณและอาคารสถานที่

ด้านงบประมาณ

            คณะศึกษาศาสตร์ ได้บริหารจัดการด้านงบประมาณ ภายใต้การกำกับของสถาบัน มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่การเงินของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็นผู้กำกับและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์ และมีคณะผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบเป็นประจำทุกปี  โดยผู้บริหารของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้เสนอแผนงบประมาณและรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาวิทยาลัยในทุกปีการศึกษา เฉพาะในปีการศึกษา 2564 ได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒนางานรวม 1,119,000 บาท (ไม่นับหมวดเงินเดือน งบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพ และการจัดการความรู้ ที่ใช้งบกลาง และงบประมาณเพื่อการบริการทางวิชาการที่ได้รับการสนับสนุนจากภายนอก คื อ สป.อว และคุรุสภา)

อาคารเรียนและห้องเรียน

คณะศึกษาศาสตร์กำหนดนโยบายให้ทุกหลักสูตรใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันคณะมีอาคารเรียนสำหรับนักศึกษาคณะฯ ณ อาคารบริหาร พื้นที่ใช้สอย ประกอบด้วย

อาคารบริหารและอาคารเรียน                      ขนาด ๕,๕๙๕ ตารางเมตร       จำนวน ๑ หลัง

อาคารศูนย์การเรียนและห้องประชุม             ขนาด ๑,๔๙๖ ตารางเมตร       จำนวน 2 หลัง

อาคารโรงอาหารและห้องสมุด                     ขนาด ๑,๘๙๘ ตารางเมตร      จำนวน ๑ หลัง

อาคารหอพักนักศึกษา                               ขนาด ๒,๒๖๘ ตารางเมตร       จำนวน ๒ หลัง

อาคารหอพักนักศึกษา                               ขนาด ๒,๑๐๐    ตารางเมตร     จำนวน ๑ หลัง

ศาลาพักร้อน                                           ขนาด ๑๐         ตารางเมตร       จำนวน 4 หลัง

สนามกีฬา

สนามฟุตบอล                                          ขนาด ๓,๐๔๐  ตารางเมตร     จำนวน ๑ สนาม

สนามบาสเกตบอล                                    ขนาด ๘๖๔   ตารางเมตร     จำนวน ๓ สนาม

สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด                      ขนาด ๒๑๐     ตารางเมตร     จำนวน ๒ สนาม

สนามเปตอง                                            ขนาด ๖๓     ตารางเมตร     จำนวน 2 สนาม

ศูนย์สาธิตการสอน ขนาด ๔๐ ตารางเมตร จำนวน 1 ห้อง

หอพักนักศึกษา

หอพักนักศึกษาหญิงและชายมีอาณาบริเวณอยู่ภายในวิทยาลัย มีแม่บ้านประจำหอพักที่ให้ความดูแลและอำนวยความสะดวกในทุก ๆ เรื่อง และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่เจ็บป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะในยามวิกาล และแม่บ้านทำความสะอาดหอพักทุกวัน วิทยาลัยได้จัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลนักศึกษาและอาจารย์ที่อยู่ในหอพักทุกคืน หอพักนักศึกษามีระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน มีห้องน้ำในตัวและมีสำนักงานประสานงาน ห้องครัว และห้องรับแขกที่ใช้ร่วมกัน  และมีกิจกรรมการร่วมดูแลและบริหารจัดการหอพักที่เน้นการสร้างลักษณะนิสัยด้านความมีน้ำใจและความรับผิดชอบแก่นักศึกษาไปในตัว

8. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ

 คณะศึกษาศาสตร์ เป็นคณะวิชาที่เน้นการปฏิบัติงานที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยนานาชาติ คือ มีความโดเด่นด้าน “ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบ (เดิมเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นหลัก ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ต่อมาได้มีการสังเคราะห์ คุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตศึกษาศาสตร์ จึงได้กำหนดอัตลักษณ์ เพิ่มเติม ในเรื่อง ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบสำหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)

 เพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีอัตลักษณ์ตามที่กำหนด คณะได้จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความโดดเด่นให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เริ่มเรียนในหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ “ความเป็นนานาชาติ” ของสถาบันเป็นกรณีพิเศษ  อีกทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกิจการนักศึกษา รวมถึงจัดให้มีโครงการบริการทางวิชาการเป็นกรณีพิเศษเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษตามที่คณะคาดหวัง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำอิเล็กทรอนิกส์พอร์ตโฟลิโอ(Electronic Portfolio) เพื่อสั่งสมผลงานที่สะท้อนถึงการเป็นบัณฑิตที่โดดเด่นด้าน ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบ และในปี 2564-2565 ได้เน้นให้นักศึกษาเริ่มสั่งสมผลงานตั้งแต่เริ่มเรียนในชั้นปีที่ 1 เพื่อสะสมผลงานที่สะท้อนถึงทักษะการจัดการตนเอง(Self-Regulation) ความเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม….ในชั้นปีที่ 3-5 เน้นการแสดงผลงานที่สะท้อนถึงทักษะวิชาชีพครูคือทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยให้จัดเป็น E-Teaching Portfolio ที่ได้กำหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาทราบว่า ในการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของผู้เข้าเรียน ปี 2562 เป็นต้นไป นักศึกษาต้องเสนอ E-Teaching Portfolio ต่อคณะเพื่อให้การรับรอง และนำเสนอต่อคุรุสภาในขั้นของการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู