Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

Research Knowledge Year 2012

July 10, 2014   |   admin   |   Uncategorized,

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยประจำปี 2555

ในปีการศึกษา 2555 นี้ ทุกคณะได้มีการทำผลงานวิจัยกันหลายเรื่อง หลังจากทำงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัยแล้ว ก็มีการนำเอางานวิจัยมาสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น องค์ความรู้ที่ได้ของแต่ละคณะก็แตกต่างกันไป จึงนำมาเสนอเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

องค์ความรู้ที่ได้ของคณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ได้องค์ความรู้ในเรื่องการทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผลของโปรแกรมความรักใคร่ผูกพันระหว่างหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์ จึงได้จัดทำเป็นคู่มือ ทั้งในส่วนของคู่มือการบริโภคอาหาร และคู่มือการดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นและทารกในครรภ์

องค์ความรู้ที่ได้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้องค์ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติการวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยพบว่า การที่จะทำให้ปฎิบัติการประสบผลสำเร็จได้นั้นควรมีการดำเนินการดังนี้ 1)การเข้าถึงชุมชนหรือจัดกิจกรรมในชุมชนนั้นต้องมีการสำรวจความต้องการของคนในชุมชนนั้นๆก่อนจัดกิจกรรมใดๆ ขึ้น จึงจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  2)ผู้วิจัย และคณะทำงาน ต้องเรียนรู้ถึงความแตกต่างด้านประเพณี และวัฒนธรรม รวมถึงข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามทางศาสนา ในชุมชนที่เข้าปฏิบัติการนั้นๆ เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน 3)ควรมีการจัดทำคู่มือในเรื่องที่ต้องการให้ความรู้ หรือสิ่งที่ต้องสื่อสารกับชุมชน ประกอบการอธิบายเพื่อสร้างความชัดเจนในเรื่องนั้นๆ เพราะการซักถามหรืออธิบายอย่างเดียวนั้นต้องใช้เวลานานในการเก็บรวบรวมข้อมูล

องค์ความรู้ที่ได้ของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจได้องค์ความรู้ในเรื่องการบริหารธุรกิจ โดยในการลงพื้นที่การวิจัย พบว่าการบริหารธุรกิจในกระแสเศรษฐกิจโลกทั้งทางด้านปัจเจกบุคคลและสังคม สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยทางการตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจน ทักษะของผู้ให้บริการ แต่การดำเนินของท้องถิ่นยังไม่ตอบสนองเท่าที่ควร อาจเป็นอุปสรรค์ในการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้  ควรนำข้อค้นพบนี้ไปเป็นข้อมูลในการให้บริการทางวิชาการกับชุมชน ท้องถิ่นต่อไป

องค์ความรู้ที่ได้ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้องค์ความรู้ในเรื่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐบาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  และนักเรียนขยายโอกาสในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก   มีความเครียดในระดับปานกลาง โดยนักเรียนหญิงมีความเครียดสูงกว่านักเรียนชาย สาเหตุส่วนหนึ่ง เกิดจากการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ อีกส่วนหนึ่งมาจากฮอร์โมนและการเจริญเติบโต

องค์ความรู้ที่แต่ละที่ได้นี้เกิดจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกิดขึ้น คณะต่างๆอาจประยุกต์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสังเคราะห์ความรู้ในปีการศึกษาต่อไปได้

(Edited by Phitsanu Thepthong – original submission Saturday, 3 August 2013, 5:58 PM)