Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

STEM-ED Career Day 2020

December 9, 2020   |   admin   |   Faculty of Education, Faculty of Nursing Science News, Spotlight News,

กิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (CAREER DAY)
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา เป็น 1 ในหลักสูตรที่สอดรับกับ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ของประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเปิดโลกอาชีพสะเต็มศึกษา (Career Day) ภายใต้โครงการ Career Academies ในความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education: SEAMEO STEM-ED) และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่พัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะ และจุดประกายอาชีพ โดยมีคณะศึกษาศาสตร์ได้เข้าร่วมและนำเสนอนิทรรศการหลักสูตรระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศด้วย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ หมู่ 3 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

กิจกรรมในวันดังกล่าว
เริ่มจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะครู และผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา การศึกษานอกระบบ และภาคีจากจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 400 คน หลังจากนั้นนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวต้อนรับ และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเป็นผู้กล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ โดยมีนักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ตลอดวัน

เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือ นักเรียนจะมีทางเลือกในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ และจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะให้ได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ส่วนคณะครูจะได้รับการพัฒนาด้านสะเต็มศึกษาเพื่ออาชีพ และเรียนรู้วิธีการแนะแนวด้านอาชีพแก่เด็กนักเรียน ตลอดทั้งกลุ่มภาคีเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ของวิทยาลัยฯ จะนำผลการประเมินในแต่ละกิจกรรมมาขยายผลและต่อยอดในการจัดการศึกษา เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

The Nurse Assistant Course of the Faculty of Nursing at St Theresa International College is one area aligned with the ten S-Curve industries of the country, selected to join the STEM Career DAY, under the Career Academies of Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for STEM Education (SEAMEO STEM-ED) and Chevron Thailand, with an aim to create educational opportunities for the youths to develop and become knowledgeable and skilled people, and to inspire their career in the future. The Faculty of Education also joined the activities and presented an exhibition of short courses in response to the country’s development, on Sunday, December 6, 2020 from 8:00 a.m. – 4:30 p.m., at Wat Mai Krongthong School under the Royal Patronage, moo 3, Si Maha Phot Sub-district, Si Maha Phot district, Prachinburi Province.

Activities during the day

More than 400 senior high school students, teachers and administrators from schools in the educational region, and non-formal education from Nakhon Nayok, Prachinburi and Sa Kaeo Provinces registered for the activity. Mr. Woraphan Suwannus, Prachinburi Provincial Governor, gave the welcome speech. Dr. Kanokwan Wilawan, Deputy Minister of Education, President of the event, made the opening remarks and visited the exhibition booths. Students and teachers from various schools participated in the workshop activities throughout the day.

The goals of this event were for students to have options for their further study or career advancement and to develop their knowledge and skills. They would receive a certificate recognized by many establishments. The teachers would be trained in STEM education for career and learned how to provide career guidance to their students. According to the Faculty of Nursing and the Faculty of Education of the College, results of evaluation of the activities will be beneficial to educational management with an aim to create graduates with desirable attributes and career achievement, and to become a powerful force for the country development in the future.