Get In Touch

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

See our Location

Job Opportunities

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

STIC sharing English with Primary School Students (Year II)

August 8, 2013   |   Phitsanu Thepthong   |   Faculty of Humanities & Social Science News,

STIC sharing English with Primary School Students (Year II)

1.      ชื่อโครงการ                โครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ “เซนต์เทเรซาปันความรู้ภาษาอังกฤษสู่น้อง ครั้งที่ 2”

2.      หลักการและเหตุผล

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล  มีความสามารถในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ในขณะเดียวกันยังมีความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์และบริการวิชาการสู่ทุกภาคส่วนในสังคม        ฉะนั้น กิจกรรมการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ชุมชนหรือสังคมภายนอกเป็นพันธกิจที่สาคัญประการหนึ่งที่บุคลากรในวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนจากความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันกอปรกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่ให้ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 วันในโรงเรียนทุกแห่งเพื่อการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

จากความสำคัญดังกล่าว ชมรมภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา จึงได้จัดทำโครงการบริการวิชาการด้านภาษาอังกฤษ “เซนต์เทเรซาปันความรู้ภาษาอังกฤษสู่น้อง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ในช่วงชั้นประถมศึกษา 1–6 ให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสัมฤทธิผลตามความต้องการและได้ฝึกฝนการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้มีโอกาสได้ฝึกฝนตนเอง และพัฒนาตนเองด้านการใช้ภาษาอังกฤษตลอดจนการฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยผ่านกระบวนการการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนอีกด้วย 

3.      วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อเป็นการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสัมฤทธิผล

3.2 เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะปรับประยุกต์ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

3.3 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อตนเองและและรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต

4. สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม ดังนี้

4.1 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้ทำตามปณิธานของวืทยาลัยฯ ที่จะช่วยเหลือพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ

4.2 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วยการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ชุมชนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมและบ้านคลองใหญ่

4.3 การจัดทำโครงการนี้ถือเป็นแบบอย่างแก่การพัฒนาสังคมโดยมีสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่บริเวณโดยรอบ

4.4นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้าน Asean แก่ชุมชนโดยผ่านการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของชุมชนจังหวัดนครนายก (AEC)

5. ภาพกิจกรรม

 Eng 1Eng 2Eng 3Eng 4

 

 Eng 6Eng 7Eng 8Eng 9