ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ข้อมูลอย่างย่อ

2001
ก่อตั้ง
5
จำนวนคณะ
18
จำนวนหลักสูตร
5
พันธมิตรต่างประเทศ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาก่อตั้งขึ้นในปี 2001บนถนนรังสิต-นครนายก ในเนื้อที่ 150 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 11 หลัง อาคารเรียน 2 หลัง ห้องสมุด หอประชุม ห้องอาหาร สโมสรพร้อมสระว่ายน้ำ และหอพักนักศึกษา 5 หลัง สอนปริญญาตรี โท และเอก ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. อยู่ในระดับดี และจากสภาการพยาบาล 4 ปี

นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตไปเรียน Digital Media ที่ Patten University สหรัฐอเมริกา, Logistics Management ที่ Middlesex University และ University of East London ประเทศอังกฤษ และการจัดการการท่องเที่ยว และพยาบาลศาสตร์ที่ Waiariki Institute of Technology นิวซีแลนด์ วิทยาลัยจัดสอนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 2½ เดือนก่อนเปิดเรียน

นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซายังเป็นหนึ่งในสถาบันนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยประกอบด้วยคณาจารย์ ครูสอนเป็นชาวต่างประเทศประจำหลักสูตรอย่างครบครัน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นสากล ในขณะเดียวกันก็รักษาวัฒนธรรมความเป็นชาติไทยอย่างเข้มแข็งในสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนานาชาติอย่างแท้จริง

 

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ
 2) พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 3) พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และภาษาอังกฤษ
 4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติให้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
 5) บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

วิดีโอ