ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

ตามคำสั่งที่ 111/2556 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้:

  • กำหนดนโยบายและแผนงานให้เป็นไปตามปรัชญาและพันธกิจของวิทยาลัยก่อนเสนอต่อสภาวิทยาลัย 
  • พิจารณาทบทวน และอนุมัติกฎเกณฑ์และระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งหมดของวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  • เสนอรับการจัดสรรงบประมาณและการดำเนินการใช้จ่ายในกิจกรรมตามแผน และรายงานผลการดำเนินการต่อเสนอสภาวิทยาลัย
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยให้แล้วเสร็จ
administrators organization chart
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา