ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สภาวิทยาลัยและสมาชิกมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ด้านนโยบาย

สภาวิทยาลัย มีหน้าที่พิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย เพื่ออนุมัติการดำเนินงานอย่างเป็นเอกภาพทั่วทั้งวิทยาลัย เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดทั้งการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณและการลงทุนของกองทุนวิทยาลัยด้วย

ด้านวิชาการ

  • อนุมัติการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร
  • อนุมัติความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัย กับสถาบันการศึกษา หรือองค์กร หน่วนงานต่างประเทศ

ด้านคุณภาพการศึกษา

สภาวิทยาลัยมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนความพยายามของวิทยาลัยในการดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในการจัดการศึกษา การจัดการโครงการวิจัย การส่งเสริมบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นหรือนานาชาติ ตลอดทั้งการพัฒนานวัตกรรม

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา