ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สาส์นจากคณบดี

ขอต้อนรับท่านสู่เวปไซต์ของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจได้กำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ปี คศ.2001

คณะบริหารธุรกิจเปิดสอนทั้งหมด 6 สาขา คือ

  • ธุรกิจระหว่างประเทศ (BBA : International Business)
  • การจัดการโลจิสติกส์ (BBA : Logistic Management)
  • การโรงแรมและการท่องเที่ยว (BBA : Hotel and Tourism)
  • ธุรกิจการบิน (BBA : Airline Business)
  • การควบคุมจราจรทางอากาศ (BSc. : Air Traffic Control)
  • การบิน (BSc. : Aeronautics)

การจัดการเรียนการสอนของคณะ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด และมุ่งความเป็นเลิศด้านคุณภาพทางวิชาการ และวิชาชีพ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญแก่คุณสมบัติ และความสามารถของอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างมาก

จุดแข็งของคณะบริหารธุรกิจ คือ

  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพราะการเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด ได้มีการฝึกและเตรียมความพร้อมการสอบ TOEIC ก่อนสำเร็จการศึกษา
  • การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองการเปลี่ยนแปลงอนาคตกับวิชาชีพได้ดี
  • การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  • การมีมารยาททางสังคมที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

ทั้งหมดที่กล่าวมา คณะเชื่อมั่นว่า จะสร้างความมั่นใจแก่ท่านที่จะมีความสนใจเรียน หรือ ผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน หรือผู้สนใจที่จะบอกต่อว่าสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยที่สอนเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญ ยังมีอีกแห่งคือ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

อาจารย์ประจวบ ตรีนิกร
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ