ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คณาจารย์

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.B.A. (Controllership) St.John’s University, U.S.A., 2521.
  • B.A. (Business and Economics) Fordham University, U.S.A., 2518.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการ Uniapac International, ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2546.
  • กรรมการบริหาร Banpu Public Company Limited, ระหว่าง พ.ศ. 2533 – 2546.
  • กรรมการบริหาร TME Capital Limited, ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2540.

  ความเชี่ยวชาญ

  • การแนะแนวผู้บริหาร
  • การบริหารการสืบทอดตำแหน่ง
  • การพัฒนาองค์กร

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2549
  • ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533
  • Certificate in Air Traffic Control, Keesler Air Force Base, Mississippi, USA., 2527

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าสาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการจราจรทางอากาศ กองบริการวิชาการบิน สถาบันการบินพลเรือน
  • หัวหน้าแผนกควบคุมการเดินอากาศ กองบังคับการบิน กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริการจราจรทางอากาศการบริการจราจรทางอากาศ
  • การสื่อสารทางวิทยุสำหรับ ATC และ Pilot
  • การบริการข้อมูลการบิน (แผนการบินและ NOTAM)
  • การควบคุมการจราจรทางอากาศ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • D.B.A. (Business Administration) Colegio De San Juan De Letran, Philippines, 2544
  • M.A. (Administration and Legislation) Saint Louis University, 2534
  • M.B.A. St. Louis University Philippines, 2533

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • Assistant Treasurer- Philippine Association for Graduate Education in Region, ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2556.

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Human Resource & Organization Development) National Institute of Development Administration (NIDA) Thailand, 2561
  • M.Sc. (Financial Economics) Cardiff University, U.K, 2555
  • B.SS. (Economics) National University of Bangladesh, 2551

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • Instructor of Department of Economics and Banking, International Islamic University, Chittagong (HUC), Bangladesh, พ.ศ. 2556
  • Senior Officer – Sales and Marketing, M/S. Abdul Maleque Showdager, Chittagong, Bangladesh, พ.ศ. 2556
  • Production Officer (Pre-processing Leader) Bangladesh Pou Hung Industrial Ltd., Chittagong, Bangladesh, ระหว่าง พ.ศ. 2009-2010.

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • บัญชีการเงิน
  • เศรษฐศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.B.A. (Marketing and Finance) St. Louis University Philippines, 2550
  • B.Sc. (Economics) Union Christian College Philippines, 2533

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • Administrative Assistant, Kim Hoe Corporation Pte. Ltd., พ.ศ. 2555
  • Assistant Professor of Business, Accountancy and Computing Sciences & Technology Department, Union Christian College, พ.ศ. 2554
  • Budget Officer, Union Christian College, พ.ศ. 2554

  ความเชี่ยวชาญ

  • โลจิสติกส์
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Management) Liceo de Cagayan University, Philippines, 2559
  • M.B.A. (Business Management) Liceo de Cagayan University, Philippines, 2556
  • B.Sc. (Hotel and Restaurant Management) St. Michael’s College, Philippines, 2553

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Assistant Professor of Hotel and Restaurant Management Department, Philippines, Lourdes College, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559
  • Assistant Professor at of Balingasag Hotel and Restaurant Management Department, St. Rita’s College, Philippines, พ.ศ. 2553

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารธุรกิจ
  • การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.E. (Aeronautical Engineering) Hindustan University India, 2012
  • B.Tech. (Aeronautical Engineering) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University, India, 2009

  ประสบการณ์การทำงาน

  • หัวหน้าสาขาวิชาการบิน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบันหัวหน้าสาขาวิชาการบิน คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Assistant Professor of Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology, Coimbatore India, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • Aeronautical Engineering Aeronautical Engineering
  • Aircraft Accident Investigation

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Human Resource and Organization Development) National Institute of Development Administration (NIDA), Thailand, 2561
  • M.B.A. (Human Resource Management) Independent University, Bangladesh, 2554
  • B.B.A, (Finance) Independent University, Bangladesh, 2551

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
  • HR Assistant Manager, Bangladesh Pou Hung Industrial Ltd., Bangladesh, ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2554
  • Teacher Assistant, Independent University, Bangladesh, ระหว่าง พ.ศ. 2548 -2550

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • การจัดการธุรกิจสมัยใหม่

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph. D. (Economics) Rabindra Bharati University, 2551
  • M.A. (Economics) Rabindra Bharati University, 2540
  • B.A. (Economics) Honours Rabindra Bharati University, 2538

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • Visited instructor (Economics and Finance and different areas in Business Administration), Eastern Institute for Integrated Learning in Management, Kolkata, India, ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2553

  ความเชี่ยวชาญ

  • เศรษฐศาสตร์
  • สถิติทางธุรกิจ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph. D. (Management) Saint Louis College, 2561
  • M.Ed. (Educational Administration) St Theresa International College, Thailand, 2553
  • M.B.A. (Finance and Marketing) Saint Louis College, 2549
  • B.B.A. (Management) Don Mariano Marcos Memorial State University, 2540

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • Resource Speaker Corporate Governance Academic Forum on Strategic Management, Saint Louis College, Philippines
  • Production Recorder Continental Leaf Tobacco (Phils.) Inc., Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2541

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการ
  • การตลาดและการเงิน

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Development Administration) Don Mariano Marcos Memorial State University, San Fernando City (La Union), Philippines, 2550
  • M.B.A. (Business Administration) Saint Louis College, San Fernando City (La Union), Philippines, 2542
  • B.A.A. (Economics) Saint Louis University, Baguio City, Philippines, 2524

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • Head of M.B.A Program, Union Christian College, Philippines, พ.ศ. 2562
  • Assistant Professor of College of Administrative and Financial Science
   AMA International University, Bahrain, พ.ศ. 2560
  • Visited instructor at Don Mariano Marcos Memorial State University, Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • การริหารการศึกษา
  • เศรษฐศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D., Mohanlal Sukhadia University, India, 2556
  • M.Com. (Accountancy and Statistics) Mohanlal Sukhadia University, India, 2551
  • B.Com., Mohanlal Sukhadia University, India, 2549

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • Instructor of College of Commerce and Management Studies of Mohanlal Sukhadia University, India, ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2562
  • Instructor of Associate and Data Analyst Subject of Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, India, ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559
  • Visiting instructor of Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Rajasthan, India, ระหว่าง พ.ศ. 2552 – 2557
  • Academic Head, National Institute of Accounts and Finance, Jaipur, Rajasthan, India, ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2552

  ความเชี่ยวชาญ

  • สถิติทางบัญชี

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2555
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
  • ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2547

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุงเทพ), บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, 2541

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบินและการควบคุมจราจรทางอากาศ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.E. (Aeronautical Engineering) Hindustan University, India, 2555
  • B.Tech. (Aeronautical Engineering) Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth University, India, 2552

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Teacher Assistant in the Department of Aeronautical Engineering of Dhanalakshmi Srinivasan Engineering College, Perambalur, India, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2559

  ความเชี่ยวชาญ

  • วิศวกรรมการบิน
  • นวัตกรรมการบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.B.S. (Accounting) National University of Bangladesh, Bangladesh, 2555
  • B.B.S. (Business Studies) National University of Bangladesh, Bangladesh, 2553

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • Assistant Manager (Internal Audit Department) of S.A. Group of Industry, Bangladesh, ระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2562
  • Senior Executive (Accounts and Inventory) of Moluna Group of Companies, Bangladesh, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560
  • Assistant Teacher Gono Purto Bidya Niketon High School, Bangladesh, ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2555

  ความเชี่ยวชาญ

  • บัญชีธุรกิจ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.B.S. (Accounting and Information System) Jagannath University, Bangladesh, 2552
  • B.B.S. (Accounting and Information Systems) Jagannath University, Bangladesh, 2551
  • Certificate of Association of Chartered Accountants (ACCA)

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

  ความเชี่ยวชาญ

  • ระบบสารสนเทศทางบัญชี
  • ภาษี

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน, 2560
  • กจ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

  ความเชี่ยวชาญ

  • การสื่อสารการบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, 2554
  • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2548

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2561
  • ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ที่ Thai Itoh Technology Vocational College, ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2558
  • อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการสนามบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2554
  • บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2549

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2560

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการสายการบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน, 2563
  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2564
  • นักบิน สายการบิน Thai Lion Air, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2563
  • ผู้ฝึกสอนหลักสูตรภาคพื้นดิน สถาบันการบินพลเรือน, ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2555
  • ผู้ช่วยนักบิน สายการบิน Nok Air, ระหว่าง พ.ศ. 2549 – 2554

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบินและกฎการบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535
  • วศ.บ. ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • วิทยากร ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ ให้กับสถาบันอุดมศึกษา

  ความเชี่ยวชาญ

  • ธุรกิจการบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.Econ. (Economics) Louis Pasteur, Strasbourg, France, 2525
  • ศ.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน การบินไทย, ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2522

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการสนามบิน
  • การบริการบนเครื่องบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2549
  • B.Sc. (Aeronautical Engineering) Imperial College of Science and Technology London University, U.K., 2524

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2547
  • อาจารย์ วิทยาลัยการจัดการนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2546
  • วิศวกรการบิน การบินไทย, ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2533

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ
  • วิศวกรรมการบิน

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.E. (Aeronautical Engineering) Hindustan University, India, 2555
  • B.Tech. (Aeronautical Engineering) Janardan Rai Nagar Rajastan Vidyapeeth University, 2553

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน
  • Assistant Professor, Sri Shakti Institute of Engineering and Technology, Coimbatore, India, ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2563
  • Assistant Professor, Nehru Institute of Engineering and Technology, Coimbatore, India, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2556

  ความเชี่ยวชาญ

  • นวัตกรรมการบิน
  • วิศวกรรมการบิน

  ผลงานทางวิชาการ