ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

เกี่ยวกับคณะศึกษาศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2013 โดยได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาโดยมีเป้าหมายคือการเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาได้พัฒนาอาชีพครูอาจารย์และงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงาน หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ได้รับการกำกับดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่เสมอ นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์จะมีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเป็นประจำอยู่เสมอ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในทุกระดับ เตรียมพร้อมนักการศึกษาที่เป็นบัณฑิตให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่สามารถประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจ

สำหรับโปรแกรมปริญญาตรี ทางคณะศึกษาศาสตร์ได้เปิดสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตร 5 ปีของคณะศึกษาศาสตร์จะได้รับใบปริญญาด้านการศึกษาที่สามารถประกอบวิชาชีพครูได้ทันทีที่เรียนจบ เป้าหมายของหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ เพื่อเพิ่มพูนวิทยฐานะ และความรู้ความสามารถในวิชาการ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพของตนเองและเพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ที่มุ่งกระจายการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น และ สนองความต้องการของสังคมมีความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นในการเรียนการสอนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

คณะศึกษาศาสตร์เปิดหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา (การศึกษามหาบัณฑิต) ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้ศิลปะการบริหารการศึกษาและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่การทำงาน หรือต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จะสามารถนำเอาวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้านการศึกษา ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยรวมถึงการให้บริการทางวิชาการด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษาแก่ชุมชนและสังคมอีกด้วย

คณะศึกษาศาสตร์ยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษโดยมีนักศึกษาจบในหลักสูตรนี้หลายรุ่นแล้วและได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพครูและสอบรับราชการครู ด้วยความภาคภูมิใจและมีศักยภาพที่พร้อมในการแข่งขันในทุกรูปแบบทางด้านการศึกษา โดยหลักสูตรได้รับการรับรองจากคุรุสภา และมีคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำการสอน วิชาที่ทำการเรียนการสอนเป็นวิชาชีพสำหรับครูที่จะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มทักษะการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความรอบรู้ศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับการให้การศึกษา