ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

สาส์นจากคณบดี

suphak“ทักษะภาษา” สร้างคุณค่าและเพิ่มโอกาสความก้าวหน้า ในชีวิตครู

ในฐานะคณบดี ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่มุ่งพัฒนาระบบการศึกษาวิชาชีพครู มุ่งผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือ “วิชาการก้าวหน้า ทักษะภาษาเป็นเยี่ยม เต็มเปี่ยมความเป็นครู” อีกทั้งมุ่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย ด้านวิชาชีพครู และบริการทางวิชาการที่หลากหลายแก่ท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ

ด้านการผลิตครู เรามุ่งสร้างบัณฑิตครูมืออาชีพ ที่มีการอบรมบ่มนิสัย ปลุกปั้นให้นักศึกษามีความเฉลียวฉลาด เพื่อสู่ความเป็นเลิศของการเป็นครูผู้สอนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู รวมถึงมีความมุ่งมั่นในวิชาชีพ บวกกับแรงจูงใจของเราที่ต้องการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศ เราจึงมุ่งเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพให้แก่นักศึกษาในทุกหลักสูตร

คนไทยเราคุ้นเคยกับคำกล่าวที่ว่า “เด็กคืออนาคตของชาติ” ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ก็มีความเชื่อเช่นเดียวกัน เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักศึกษาของเราให้เป็นผู้มีสมรรถนะพื้นฐานสำคัญๆ เพื่อให้พวกเขาได้ออกไปช่วยเหลือสังคมด้วยการประกอบอาชีพครูหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งนี้ ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเซนต์เทเรซานี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับการเสริมประสบการณ์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งนักศึกษาจะมีโอกาสในการริเริ่มทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมมากมาย อาทิ เช่น โครงการ coin for kids หรือ สะสมเงินให้น้องๆ ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของอาจารย์และนักศึกษาในคณะ ที่ให้ความร่วมมือด้วยการระดมทุนเพื่อจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสในชนบทรวมทั้งสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า อีกด้วย

ในขณะที่เรียนในวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา นักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ยังมีโอกาสทำงานร่วมกับนักศึกษาต่างคณะเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ ได้แก่ โครงการเซนต์เทเรซาปันความรู้ภาษาอังกฤษให้น้อง (English Tutorial to School Pupils) ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันประกวดโครงการ ที่จัดโดยเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง (C-IQA) ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 35 แห่ง นักศึกษาที่ทำโครงการได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันมีขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ซึ่งโครงการ ดังกล่าวนี้ จัดทำขึ้นโดยนักศึกษาไปช่วยสอนภาษาอังกฤษให้แก่น้องๆ ที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้จัดทำต่อเนื่อง ตลอดมา

บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ได้นำความภาคภูมิใจมาสู่วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อย่างต่อเนื่อง หลายคนได้เป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เป็นบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสูงยิ่ง ซึ่งเขาเหล่านี้ได้เป็นบุคคลต้นแบบให้กับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ อีกทั้งความสำเร็จของบัณฑิตยังสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิเพียบพร้อมที่จะถ่ายทอดให้การศึกษาแก่นักศึกษาทุกคนของเรา

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคนที่รักงานด้านการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์ของเรา ซึ่งการศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์แห่งนี้ นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้มีความเป็นเลิศ ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมีงานทำในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดี ในสังคมโลกที่เป็นสังคมเปิด อย่างในปัจจุบันนี้ การเรียนที่นี่ จะช่วยทำให้นักศึกษาได้จบไปเป็นครูอาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป หากท่านต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะเรา ก็จะสามารถเปิดอ่านดูได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือโทรมาที่คณะเราได้ที่ 037-349-933 ต่อ 143

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์