ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

คณาจารย์

พบกับคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา ในฐานะการเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักคิด นักบริหาร ที่ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาหลักสูตรทางศึกษาศาสตร์ และการปฏิรูปการเรียนการสอน การอุทิศตนเพื่อส่งมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและการพัฒนานักการศึกษาในอนาคต คลิกด้านล่างเพื่อเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณาจารย์ของเรา

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
  • ค.ม. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
  • ศษ.บ. (คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2519.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
  • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่าง 2559 – 2562.
  • ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2, ระหว่าง 2008 – 2010.
  • รองศาสตราจารย์ สังกัดแขนงวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ระหว่าง 2544 – 2555.
  • อาจารย์ สถาบันราชภัฏพระนคร, ระหว่าง 2539 – 2541.
  • ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา, ระหว่าง 2527 – 2539.
  • ครู หัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น, ระหว่าง 2527 – 2529.

  ความเชี่ยวชาญ

  • การวัดและการประเมินผลการศึกษา
  • การวิจัยเพื่อการพัฒนา
  • การประเมินโครงการ
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและแผนงาน
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548.
  • กศ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยบูรพา, 2542.
  • กศ.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ 2556 – ปัจจุบัน.
  • ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ระหว่าง 2556 – 2562
  • ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนครราชสีมา
  • ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด สังกัดกรมอาชีวศึกษา
  • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการศึกษา
  • การจัดการกลยุทธ์
  • การจัดการคุณภาพ
 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • D.Ed. (Curriculum and Instruction) Brigham Young University, USA., 2528.
  • ค.ม. (การมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516
  • ค.บ. (สังคมศึกษา-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2513

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2550
  • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2543 – 2546
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2538 – 2543
  • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระหว่าง พ.ศ. 2536 – 2550

  ความเชี่ยวชาญ

  • การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

  ผลงานทางวิชาการ

 • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ค.ด. (การวัดและการประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
  • ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
  • พย.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
  • ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขธรรมาธิราช, 2538
  • วท.บ. (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2534

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง 2552 – 2561
  • อาจารย์พยาบาล กองทัพเรือ ระหว่าง 2529 – 2552

  ความเชี่ยวชาญ

  • การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
  • การวิจัยทางการศึกษา
 • ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Administrative and Policy Studies) University of Pittsburgh, U.S.A., 2535
  • M.Ed. (International and Development Education) University of Pittsburgh, U.S.A, 2522
  • ร.บ. (การเมืองและการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
  • คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2561
  • รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2561
  • อาจารย์ประจำ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่าง พ.ศ. 2539 – 2559
  • นักการทูตระดับ 3 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ

  ความเชี่ยวชาญ

  • นโยบายการศึกษา
  • การประกันคุณภาพการศึกษา
  • รัฐศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Organic Synthesis) University of Glasgow, United Kingdom, 1979.
  • วท.ม. (อินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2519.
  • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2517.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560
  • อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2558.

  ความเชี่ยวชาญ

  • เคมีอินทรีย์
  • เคมี
  • การวิจัยทางเคมี

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  Dr.Ing. (Theoretical Solid State Physics) University of Trondheim, Norway, 2521

  วท.ม. (นิวเคลียร์ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2515

  วท.บ. (ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร, 2513

  ประสบการณ์การทำงาน

  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

  อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง 2551 – 2554

  อาจารย์ประจำ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง 2535 – 2550.

  ความเชี่ยวชาญ

  นิวเคลียร์ฟิสิกส์

  ฟิสิกส์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Mathematics) the University of Calcutta, India, 2541.
  • M.Phil. (Mathematics) the University of Calcutta, India, 2534.
  • M.Sc. (Mathematics) the University of Calcutta, India, 2530.
  • B.Sc. (Mathematics) the University of Calcutta, India, 2525.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
  • Instructor, Department of Mathematics, the University of Calcutta, India, ระหว่าง พ.ศ. 2541 – 2558.
  • บรรณาธิการวารสารของอินเดีย

  ความเชี่ยวชาญ

  • คณิตศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.Ed. (Educational Administration) St Theresa International College, Thailand, 2553
  • B.Ed. (English) Mindanao State University of Philippines, Philippines, 2548

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ระหว่าง พ.ศ. 2551– 2558
  • Head Teacher of 4A School of Excellence, Inc., Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2549– 2551

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ed.D. (Educational Management) Notre Dame University, Philippines, 2559.
  • M.A. (Educational Administration) Notre Dame University, Philippines, 2556.
  • B.Sc. (Elementary Education) Notre Dame University, Philippines, 2553.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Instructor, Planning Office, L.R. Sebastian Elementary School, Philippines
  • Instructor, Department of Education Region XII, Cotabato City Institute, Philippines

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการศึกษา
  • การวิจัยทางการศึกษา
  • การศึกษาในระบบโรงเรียน

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Applied Mathematics) North Carolina State University, USA., 2529.
  • M.S. (Applied Mathematics), North Carolina State University, USA., 2526.
  • กศ.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2516.
  • กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2514.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา) ระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2556 รวมเป็นระยะเวลา 40 ปี

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการเรียนรู้
  • คณิตศาสตร์ประยุกต์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • วท.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
  • วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
  • ค.บ. (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูสกลนคร, 2525

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2559
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2536 – 2557
  • อาจารย์พิเศษสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ให้นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ไทยกับประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง) ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2551
  • อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2550.

  ความเชี่ยวชาญ

  • คณิตศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2530
  • พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์, 2516
  • ค.บ. (คณิตศาสตร์)

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2545 – 2549
  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2532 – 2541

  ความเชี่ยวชาญ

  • การวิจัยทางการศึกษา
  • สถิติประยุกต์

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2549
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536
  • ศษ.บ. (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2531

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค กรุงเทพมหานคร
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัย จังหวัดลำปาง
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่พระประจักษ์ กรุงเทพมหานคร

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการศึกษา
  • เทคโนโลยีทางการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556
  • รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544
  • ศน.บ. (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม, 2534
  • ศศ.บ. (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม, 2531

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์พิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560
  • ประธานศูนย์ประสานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ. 2556
  • ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2543
  • กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2546
  • ผู้จัดการโรงเรียนสันติพัฒนา จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2540

  ความเชี่ยวชาญ

  • การบริหารการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ปร.ด. (การบริการการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552.
  • ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร 2535.
  • ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529.
  • กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2526.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  • นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  • อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏพระนคร
  • อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

  ความเชี่ยวชาญ

  • ทฤษฎีและระบบการศึกษา
  • การวิจัยทางการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559

  ค.ม. (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549

  ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูราชสีมา, 2526

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอดิศร จังหวัดปทุมธานี ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2560
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
  • รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
  • ครู โรงเรียนสีกัน (วัฒนันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร

  ความเชี่ยวชาญ

  • ทฤษฎีและระบบการศึกษา
  • การวิจัยทางการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ค.ด. (อุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
  • M.A. (Sociology), University of North Texas, U.S.A., 2518
  • B.A. (Sociology) University of Texas at Austin, U.S.A., 2515

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
  • Director Management Training, Thai Airways, ระหว่าง 2523 – 2551
  • นักวิจัย ที่ United Nations ESCAP (The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) ระหว่าง 2521 – 2523
  • หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระหว่าง 2520 – 2521

  ความเชี่ยวชาญ

  • ทฤษฎีและระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
  • สังคมวิทยา

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
  • ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
  • กศ.บ. (มัธยมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางเขน, 2523

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2561
  • อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่าง พ.ศ. 2546 – 2560
  • หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ระหว่าง พ.ศ. 2544 – 2546
  • ศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ สำนักงานโครงการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2544

  ความเชี่ยวชาญ

  • หลักสูตรและการสอน
  • การจัดการเรียนรู้
  • การนิเทศการศึกษา

  ผลงานทางวิชาการ

 •  

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.S. (Elementary Education) BemidJi State, USA., 2530.
  • ค.บ. (วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2516.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการเรียนรู้

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Physics) Guru Gobind Singh Indraprastha University, India, 2558.
  • M.Sc. (Physics) Indian Institute of Technology Roorkee, India, 2548.
  • B.Sc. (Hons.)(Physics) Banaras Hindu University, India, 2544.

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Instructor, Department of Applied Science, D.R. K.N. Modi Institute of Engineering and Technology, India, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2560.
  • Instructor, Laser Science and Application, KNGD Modi Engineering College and Technology, India, ระหว่าง พ.ศ. 2558 – 2559.
  • Instructor, Physics and Applied Physics, Maharaja Agarsain Institute of Technology, India, ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2558.

  ความเชี่ยวชาญ

  • ฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์ประยุกต์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Science) Jadavpur Univeristy, India, 2557
  • M.Sc. (Applied Mathematics) Netaji Subhas Open University, India, 2553
  • B.Sc. (Mathematics) University of Culcutta, India, 2541

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • Instructor, Harish – Chandra Research Institute, India, ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2562
  • Instructor, Department of Applied Mathematics, Abha Gaikwad – Patil College of Engineering, India, ระหว่าง พ.ศ. 2556 – 2559

  ความเชี่ยวชาญ

  • คณิตศาสตร์ประยุกต์
  • คณิตศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ed.D. (Educational Management) Misamis University, Philippines, 2548
  • M.A. (Education) Misamis University, Philippines, 2545
  • B.Ed. (Mathematics) Misamis University, Philippines, 2541

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน
  • หัวหน้าแผนกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต, ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2562
  • อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ระหว่าง พ.ศ. 2551 – 2553
  • Instructor, Misamis University, India, ระหว่าง พ.ศ. 2542 – 2551

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการศึกษา
  • คณิตศาสตร์

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Management) University of the Cordilleras Baguio City, Philippines, 2549
  • M.A. (Education) University of the Cordilleras Baguio City, Philippines, 2537
  • B.Sc. (Biology) Baguio College Foundation, Philippines, 2527

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Senior Teacher, Mt Carmel Montessori School, Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2560
  • Head of Natural Science Department, University of the Cordilleras Baguio City, Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2555 – 2559
  • Instructor, University of the Cordilleras, ระหว่าง พ.ศ. 2532- 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการศึกษา
  • ชีววิทยา

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D. (Educational Management) Saint Louis University, Philippines, 2545
  • M.A. (Education Management) Saint Louis University, Philippines, 2545
  • B.Sc. (General Science and English) Saint Louis University, Philippines, 2525

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน
  • Senior Teacher, Mt Carmel Montessori School, Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2560
  • Instructor, University of the Cordilleras, Philippines, ระหว่าง พ.ศ. 2553 – 2558

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการศึกษา
  • การสอน

  ผลงานทางวิชาการ

 • อาจารย์ประจำ
   

  คุณวุฒิการศึกษา

  • M.Ed. (Educational Administration) St Theresa International College, Thailand, 2553
  • B.Ed. (English) University of Rizal System, Philippines, 2547

  ประสบการณ์การทำงาน

  • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน

  ความเชี่ยวชาญ

  • การจัดการศึกษา
  • ภาษาอังกฤษ

  ผลงานทางวิชาการ