ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

งานวิจัย

2564

Conceptual Framework for Transferring Lessons Learned from Work For The Development of Best Practices

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 7, July 2021: 4848 - 4856

Piyada Wattanasan, Vichian Puncreobutr

Read article


การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนด้วยหนังสือนิทานคุณธรรม

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2564) หน้า 95-102

พงศ์เทพ จิระโร

Read article


การพัฒนารูปแบบการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้เป็นงานวิจัย (PLC to R) ของครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคตะวันออก

วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม - ธันวาคม 2564) หน้า 135-152

พงศ์เทพ จิระโร

Read article


2563

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต33

วารสารพัฒนาเทคนิค ปีที่ 33 ฉบับที่ 117 มกราคม-มีนาคม 2564 หน้า 103-112

พรณภัส บุญแก้ว, พงศ์เทพ จิระโร, โชติ จันทร์วัง

Read article


โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหมดไฟในการทำงานของครู

วารสารพัฒนาเทคนิค ปีที่ 33 ฉบับที่ 117 มกราคม-มีนาคม 2564 หน้า 90-96

มะลิสา คล่องแคล่ว, พงศ์เทพ จิระโร, ภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม

Read article


การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทักษะชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชลบุรี

วารสารพัฒนาเทคนิค ปีที่ 33 ฉบับที่ 117 มกราคม-มีนาคม 2564 หน้า 73-79

บุญญรัตน์ กองอรรถ,พงศ์เทพ จิระโร,ณัฐกฤตา งามมีฤทธิ์

Read article


Model of Day-Care Service Center for the Elders in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6258-6262

Vichian Puncreobutr,Vipa Pengsa-ium,Boonruang Chunsuvimol,Jitrapun Pusapukdepop

Read article


Model of the Elderly Care Platform in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6263-6267

Vipa Pengsa-ium,Vichian Puncreobutr,Prachuab Trinikorn,Boonruang Chunsuvimol

Read article


The Applied Model of Creating the Youth’s Gratitude: Case Study of the Phuan People at Pak-Phli District, Nakhon Nayok Province, Thailand

Psychology and Education (2021) 58(3): pp 4251-4256

Vichian Puncreobutr,Boonruang Chunsuvimol,Samrong Koonawoot,Kingkeaw Sangpaew,Arunwaratchaya Bayolsineesayom

Read article


The application of STEM in education management for employment (Career Academies) in Thailand

Solid State Technology Volume: 64 Issue: 2 Publication Year: 2021 pp 6268-6275

Annop Phothisuk,Montien Chomdokmai,Wilailak Tangcharoen,Arunee Srisan,Dario Mando

Read article


การพัฒนาตัวบ่งชี้องค์การแห่งนวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วารสารวิจัยรำไพพรรณี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563หน้า 77-89

พงศ์เทพ จิระโร

Read article


การศึกษาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์

วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) หน้า 393-405

พงศ์เทพ จิระโร

Read article


กลยุทธ์การบริหารการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หน้า 441-452

พงศ์เทพ จิระโร

Read article


Factors Analysis For The Values In The Teaching Profession Of Thailand

Solid State Technology Vol. 64 No. 1 (2021) pp 1862 - 1866

Malee Dhamasiri,Orawan Chanchalor,Ampon Dhamacharoen,Somjate Waiyakarn,Vichian Puncreobutr

Read article


Applying The STEM Education To Develop A Curriculum For The Children’s Day Care Teachers Of Early Childhood Education In Thailand

Solid State Technology Volume: 63 Issue: 6 Publication Year: 2020 pp 16013-16025

Emelyn F. Galon ,Orawan Janchalor,Santi Sakdarat,Payap Sriyanonphinit,Rabiab Sittichai

Read article


The Trends of Aviation Business in the NewNormal Condition of Thailand

Solid State Technology Volume: 63 Issue: 6 Publication Year: 2020 pp 16737-16747

Wallop Mesomsup , Tiwari Abhishek , Charles Pamonmontri , Saifil Ali , Sarun Wongwai

Read article


Research and Development of a Research Base Learning Model (RBL) In Teaching Students of the Faculty of Education St. Theresa International College

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.2 July-December 2020 pp 194-209

Pongthep Jiraro,Annop Phothisuk,Nongnuch Suwanaruji,Panida Klosawasdi

Read article


Excellent Math Teachers through the Eyes of Future Math Teachers: Basis for Developing a New Paradigm

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.2 July-December 2020 pp 70-79

Melven Morales

Read article


Management Ability in Discovery Museum Tourism Case Study on Pak Phli Museum, the Phuan People, Nakhon Nayok, Thailand

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.2 July-December 2020 pp 70-79

Swana Pornputtkul, Poonsook Kitratporn, Siriwan Tanyong, Warairat Somphong,

Read article


A Feasibility Study for Investing on an Elderly Care Center in Thailand

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.2 July-December2020 pp 15-25

Vichian Puncreobutr, Jitrapun Pusapukdepop, Vipa Pengsa-ium, Rangsan Padungtham

Read article


การวิจัยกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษาที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออก

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2563 เลขหน้า 12-26

พงศ์เทพ จิระโร, อาพันธ์ชนิต เจนจิต

Read article


The Design of real Estate Housing Project in Bangkok and the Metropolitan, Thailand for the year 2021

i-manager’s Journal on Management, Vol. 15 lNo. 1 lJune - August 2020 pp 19-25

Vichian Puncreobutr, Jitrapun Pusapukdepop, Ubon Dhanesschaiyakupta, Mark Anthony Pa-alisbo

Read article


Collaboration Leadership Creating Changes

Journak of Critical Reviews vol 7 issue 19 2020 pp 8806-8810

Vichian Puncreobutr

Read article


An Investigation on digital Competence of Accounting undergraduate students in the private Higher Education Institutes

Journal of Industrial educatin Volume 14 No.1 January-June 2020 pp 96-105

Kasalawat Kongpradit, Kawita Teepjatupon, Hossain Mohammad Iqbal

Read article


Relationship of Ability in Project Implementation that Applied Sufficiency Economy Philosophy with the Development of High Order Thinking Skill of Graduate Diploma in Teaching Profession of St. Theresa International College

Anthropology of Education eJournal Vol 3, Issue 1, January 08, 2018 pp1-6

Wilailak Tangcharaen,Olga Marina,Susanne Sara ,Gloria Vidheeharoen

Read article


Physics Problem Solving Ability and Analytical Thinking Ability of Eleventh Grade Students by Applying 7E Learning Cycle Model.

Anthropology of Education eJournal Vol 3, Issue 5, January 12, 2018 pp 1-4

Arunee Srisawan,Doctor Telesita Rubang,Wilailak Tangcharaen,Suphak Pibool

Read article


A Study on the Effects of Compounds from Clinacanthus nutans on Dengue Virus Type2 Infection

Indian Journal of Natural Sciences Vol.7 Issue 42 June 2017 pp 12437-12442

Santi Sakdarat

Read article


2562

Organizations collaboration in Educational Development and Collaboration Model of International Institutions of Higher Education in Thailand

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.1 January-June 2020 pp 207-227

Vichian Puncreobutr, Sqn.Ldr. Chintawat Phetriang, Somsak Aueatchasai, Damrong Satayawaksakul, Wanlapha Srithongphim

Read article


ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออก

วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

พงศ์เทพ จิระโร, สาริสา จันทร์แรม, ธนวิน ทองแพง

Read article


การพัฒนามาตรฐานการวัดผลของครูประถมศึกษา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 161-174

พงศ์เทพ จิระโร, นวลอนงค์ โพธิ์ช่วย, เกษมสันต์ พานิชเจริญ

Read article


การประเมินหลักสูตรพลศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาโดยการบูรณาการโมเดลการประเมินตามบริบทสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วารสารพัฒนาเทคนิค ปีที่ 32 ฉบับที่ 112 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 101-108

พงศ์เทพ จิระโร, มอซ่ง ปาเจอ, เกษมสันต์ พานิชเจริญ

Read article


การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วารสารพัฒนาเทคนิค ปีที่ 32 ฉบับที่ 112 ตุลาคม-ธันวาคม 2562 หน้า 109-116

พงศ์เทพ จิระโร, ดารณี กีรติปกรณ์, มนตรี แย้มกสิกร

Read article


การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางวิชาชีพ

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562 หน้า 47-62

พงศ์เทพ จิระโร, กมลวรรณ คชายุทธ, จุฑามาศ แหนจอน

Read article


รูปแบบการสร้างสมรรถนะการประเมินของผู้บริหารมหาวิทยาลัยระดับต้น:ประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563 หน้า 221-233

พงศ์เทพ จิระโร, อรจิรา ธรรมไชยางกูร, ศิริเดช สุชีวะ

Read article


Assessment of the Graduate Diploma in Teaching Profession Curriculum St Theresa International College, Nakhon Nayok , Thailand Activity Log

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.1 January-June 2020 pp 188-210

Pornkamon Nilarun, Pongthep Jiraro, Buncha Panacharoensawad, Annop Phothisuk

Read article


Molluscicidal Performance of Kae Farang Gliciridia sepium, Jacqstrudel and Siam Weed Chromolaena odorata, Linn. Leaf Extracts on Golden Snail Pomacea caniculata Linn.

Ecology eJournal Vol.3 No. 21 Jun 6 2019 pp 1-5

Dr. Doctor Telesita Rubang

Read article


Three Types of Educational Research: Comparison and Contrast

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6, No.1 January-June 2020 pp 231-251

Pongthep Jiraro, Siriwan Tanyong

Read article


The Participation of the Local Community in the Long-boat Racingof Klong 14 Community, Tumbol Buengsan, Ongkarak Sub-district, Nakhon Nayok

St. Theresa Journal of Humanities and Social Sciences Vol.6 No1 January-June 2020 pp 125-136

Kameelah Sawee , Emelyn F Galon, Alfredo C Espejo, Sukit Klinhom, Rangsan Padungthan

Read article


The Study of Thai Folk Culture Learning Resources: Case Study on the Myth of the Lake Bueng Phra-Ajarn, Amphur Onkarak, Nakornnayok

Cultural Anthropology eJournal Vol 4, Issue 101, June 25, 2019 pp 1-5

Vichian Puncreobutr

Read article


Synthesis, Characterisation, Stability study, and Cytotoxic Evaluation of Novel Titanium (IV) Complexes of 8-Hydroxyquinoline and 2-Hydroxy-N-phenylbenzylamine derivatives

Asian Journal of Chemistry Vol.32, No.3 (2020) 683-689

Blassan Samuel

Read article


Factor Influencing the Adoption and Integration of ICT in Teaching among Foreign Teachers in Thailand

i-manager’s Journal of Education Technology Vol 16 No 1 April – June 2019

Doctor Telesita Rubang , Mark Anthony, Allanic Omega Rose

Read article


Factors Affecting Intention to Buy and Evaluation of Perceived Risks of E-Commerce Products

eBusiness and eCommerce eJournal vol. 11 No. 35 05 jun 2019 pp 1-5

Ampon Dhamcharoen, Khomson Suebsaeng, Somjate Waiyakarn

Read article


2561

A New Series of Moisture Stable Metallacyclic Heteroleptic Titanium Complexes of 8-Hydroxyquinoline: Synthesis, Characterization, Stability Study and Cytotoxicity Evaluation

Asian Journal of Chemistry Vol 31, No.7 2019 pp 1629-1635

Blassan Samuel

Read article


The Correlation Between Playground Management and the Safety in the Primary School, Pathumthani Province, Thailand

Educational Organization eJournal Vol 2, Issue 3, January 10, 2019 pp 1-3

Panida Klosawasdi,Ubon Dhanesschaiyakupta,Suttipat Sirirat,Payap Sarinonpinig

Read article


Investing in the Construction of High-Rise Buildings in the Savan-Seno Special Economic Zone of Lao PDR, According to the Sufficient Economic Theory

Built Environment eJournal Vol 8, Issue 38, May 24, 2019 pp 1-6

Vichian Puncreobutr ,Jitrapun Pusapukdepop , Vipa Pengsa-ium, Sourabh Singha Roy

Read article


The Design of High-rise Buildings in Smart Cities of Thailand

International Political Economy: Investment & Finance eJournal Vol 7, Issue 79, May 14, 2019 pp 1-6

Wongduean Chanragsa , Philip Amos, Vichian Puncreobutr, Jitrapun Pusapukdepop

Read article


การปรับรื้อการบริหารจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย

วารสารวิชาการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วิเชียร พันธ์เครือบุตร

Read article


ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้ความร่วมมือของภาคธุรกิจและภาคการศึกษาของไทย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562

วิเชียร พันธ์เครือบุตร

Read article


Bridging Social Issues and local Community through Service Learning

Anthropology of Education eJournal Vol. 4 No. 15 Feb 25, 2019 pp 1-6

Janet Casta , Bangsan Grace Calugan, Felicitas Boleyley

Read article


Correlation between Channels of Perceiving the Information and the Characteristic of Perception about the PM 2.5 Pollution in Bangkok, Thailand

Information Systems: Behavioral & Social Methods eJournal Vol 11, Issue 15, March 29, 2019 pp 1-5

Budsayarat Puncreobutr , Rangsiphon Plianphan, Somjate Waiyakarn , Prisana Kumpusiri

Read article


Local Folk Games and Health Promotion: Case Study, Saba Tossing Game of Thai Raman People in Ongkarak District, Nakorn Nayok Province

Medical Anthropology eJournal Vol 4, Issue 15, March 21, 2019 pp 1-5

Vichian Puncreobutr, Piyada Wattanasan , Wilawan Thianthong

Read article


A Study on Effects of compounds from Alpinia officinarum Hance on antiviral activity

Indian Journal of Natural Sciences Vol.9 Issue 53 April 2019 pp 17196-17204

Santi Sakdarat

Read article


Learner Expectations in an Intensive English Program

Pedagogy eJournal Vol 2, No. 5 Jan 14, 2019 pp 1-5

Casta Janet, Leo Anthony B. Flores

Read article


Educational Leadership and Managing PM2.5 Dust Crisis in Bangkok, Thailand

Environmental Anthropology eJournal Vol 4, Issue 21, March 11, 2019 pp 1-5

Vichian Puncreobutr , Poonsook Kitratporn , Malee Dhammasiri

Read article


The Cause Source and Preventive Ways of PM2.5 Dust in Bangkok, Thailand

Transport, Energy & Environment eJournal Vol 1, Issue 9, February 25, 2019 pp 1-5

Vichian Puncreobutr, Somjate Waiyakarn, Ampon Dhamcharoen, Hemant Kumar

Read article


Correlation between Empowering the Leader of Elderly Community and the Elders’ Quality of Life in Sanunrak Municipality, Pathumthani, Thailand

Applied & Practicing Anthropology eJournal Vol 4, Issue 6, January 18, 2019 pp 1-6

Panida Klosawasdi , Rangsiphon Plianphan, Ubon Dhanesschaiyakupta,Supawan Manosoontorn

Read article


Correlation between Lunch Project Management and the Nutrition Condition of the Primary School Children in Tak Province, Thailand

Sociology of Education eJournal Vol 2, Issue 4, January 08, 2019 pp 1-4

Panida Klosawasdi , Rangsiphon Plianphan,Ubon Dhanesschaiyakupta, Supawan Manosoontorn

Read article


The Correlation between the Using of English Language for Business Communication and Applying in e-Commerce of the Students in Thailand

eBusiness & eCommerce eJournal Vol 10, Issue 37, October 24, 2018 pp 1-3

Arellado Ma Arlen Forro,Philip Amos,Payom Wongsansri , Bangsan Grace Calugan

Read article


The Proficiency of Thai Accounting Graduates Working in the Profession According to the Standard of Accounting in the ASEAN Community

Behavioral & Experimental Accounting eJournal Vol 10, Issue 42, October 30, 2018 pp 1-6

Vichian Puncreobutr,Piyada Wattanasan,Hossain Mohammad Iqbal,Areeya Chansong

Read article


2560

The Airmanship and the Commercial Pilot Competency of the Commercial Aviation Students

Political Institutions: Parties, Interest Groups & Other Political Organizations eJournal Vol 11, Issue 3, January 11, 2018 pp 1-4

Wallop Mesomsup,Sakda harnyoot,Saran Kumar S,Vichian Puncreobutr

Read article


The Stem Education Management and the Learning in the 21st Century of Secondary School Students in Thailand

Change Management & Organizational Behavior eJournal Vol 9, Issue 7, March 13, 2018 pp 1-3

Vichian Puncreobutr,Nongnut Suwanaruji ,Sarun Wongwai, Buncha Panacharoensawad

Read article


Correlation between the Management of Necessary Learning Skills in the 21st Century and the Learning Skills of the Secondary School Students in Thailand

"Stakeholder Management & Stakeholder Responsibilities eJournal Vol 7, Issue 5, March 14, 2018 pp 1-6"

Vichian Puncreobutr,Malee Dhammasiri,Nongnut Suwanaruji ,Hemant Singh

Read article


Developing the Role of Thailand’s Educational Administrators in the 21st Century of Administration Changes

Anthropology of Education eJournal Vol 3, Issue 26, March 07, 2018 pp 1-6

Vichian Puncreobutr,Malee Dhammasiri,Nongnut Suwanaruji ,Bandyopadhyay Dwiptendra

Read article


Validating Learner Fit of Commercially Available Instructional Material

Anthropology of Education eJournal Vol. 3, No. 25: Mar 6, 2018 pp 1-5

Casta Janet Sudango ,Jelijah Napawit

Read article


Pedagogic Practices in ESL Teaching: A Case of Religious and Secular-ESL Classrooms

Cross-Cultural Studies eJournal Vol.3, No. 7: Feb 19,2018 pp 1-4

Casta Janet Sudango

Read article


Thai Learners’ English Composition: An Analysis of Punctuation Errors.

Cognitive Linguistics: Cognition, Language, Gesture eJournal Vol.9, No. 41: Nov 16, 2017 pp 1-6

Casta Janet Sudango

Read article


Teaching Religion Through Videos

Communication, Design, Ethics, Morality, Religion, Rhetoric,& Semiotics eJournal Vol.9, No.31: Oct 11, 2017 pp 1-6

Casta Janet Sudango

Read article


The Correlation between Multicultural Leadership and the Standard of Higher Educational Institution, Thailand

Anthropology of Education eJournal Vol 3, Issue 4, January 11, 2018 pp1-6

Payom Wongsansri,Gloria Vidheeharoen,Suphak Pibool,Vichian Puncreobutr

Read article


Administrators’ Roles in Education and Thai’s Teacher Development in the 21st Century

"Internal Communication & Organizational Behavior eJournal Vol. 9, No. 1: Jan 12, 2018 pp1-4 "

Jirasak Surungkapiprat ,Olga Marina, Susanne Sara ,Swana Pornputtkul

Read article


Development of Being as Teacher in the 21st Century of Thai Teaching Profession Experience Training

Political Economy-Development: Public service Delivery ejournal Vol 6 No 20 22 Feb 2018 pp 1-5

Jirasak Surungkapiprat ,Olga Marina,Gloria Vidheeharoen ,Swana Pornputtkul

Read article


The Model of Thailand Higher Education Quality Assessment Fourth Round

Strategy & Organizational Behavior eJournal Vol 7, Issue 1, January 10, 2018 pp 1-4

Vichian Puncreobutr, Jirasak Surungkapiprat,Suphak Pibool,Swana Pornputtkul

Read article


Citizenship Education for the 21st Century: Leveraging the K-6 Developmental Time Window

Journal of Education and Practice Vol 8, No 23 (2017) pp 17-28

Dr. Arthur Ernst Schneider

Read article


Correlation between the Open Approach Teaching in Mathematics and the Critical Thinking of First Year Students of St Theresa International College, Thailand

Cognition in Mathematics, Science, & Technology eJournal Vol 9, Issue 47, December 19, 2017 pp 1-2

Vichian Puncreobutr, Melven A.Morales,Kanka Dey,Bandyopadhyay Dwiptendra

Read article


The Correlation of the 4P Language Teaching for Communication and the Competency in Using the English Language for Communication of the Second Year Students at St Theresa International College, Thailand

Linguistic Anthropology eJournal Vol 3, Issue 2, January 09, 2018 pp 1-5

Areenat Kaewwaewnoi,Kanchana Koowatthanasiri,Emelyn F Galon,IAN David Rostron

Read article


Challenges of Thai L2 Students Learning Business Courses: Implications to Content-Based Teaching Pedagogy.

Culture area studies eJournal Vol.2, No. 185: Oct 10, 2017 pp 1-6

Rosario Cano GARCIA,Raja Mannar Badur,Casta Janet

Read article


Modeling and Mapping Personal Learning Environment of Thai International Higher Education Students

Asian Journal of Education and Training Vol 4 No 1 2018 pp 35-40

Sarun Wongwai,Mohamed Ali Sharafuddin,Buncha Panacharoensawad

Read article


Relationship of Sport Tourism Management with the Appropriate Marketing Mixtures Usage for Sport Tourism: Case Study of Sport Club in Buriram Province, Thailand

Anthropology of Education eJournal Vol 2, Issue 139, December 06, 2017 pp 1-4

Juan Rodrigo Beldad Del, Tararat Sangdawn, Vichian Puncreobutr, Dario Abdullah Mando

Read article