ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายอันเป็นมาตรฐานสากล โดยเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาเป็น ครูอาจารย์หรือเป็นผู้บริหารการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพ นั่นก็คือ ผลิตครูและนักการศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรมตามมาตรฐานระดับชาติ

พันธกิจของเรา

  • มีความสามารถในด้านการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานแห่งชาติ โดยผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
  • ทำการวิจัยวิเคราะห์และเผยแพร่ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทางด้านวิชาการ โดยค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ทางด้านศึกษาศาสตร์
  • ให้บริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่นและระดับนานาชาติ โดย สร้างโอกาสและพัฒนาการศึกษาแก่ชุมชน
  • ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู่กับการเรียนรู้และการบูรณาการระหว่างการเรียนกับการสอน โดยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการกับการเรียนการสอน