ติดต่อเรา

1 Moo 6 Rangsit-Nakhon Nayok Road (Klong 14), Bungsan, Ongkarak, Nakhon Nayok 26120, Thailand.

เลขที่ 1 หมู่ 6 ถ.รังสิตนครนายก คลอง 14 ต.บึงศาล อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก 26120

(+66) 0 3734 9933 - 5
(+66) 0 3734 9936
contact@stic.ac.th

ที่ตั้งของเรา

ทำงานกับเรา

First Name / ชื่อ:
Last Name / นามสกุล:

Email / อีเมล:
Telephone / เบอร์โทรศัพท์:

Subject / หัวข้อ:

Message / ข้อความ:

Apply
สมัคร

เกี่ยวกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ และ สาขาวิชา Digital Media ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาของตน ในขณะเดียวกันบัณฑิต ยังสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องเพราะทั้งสองสาขาวิชาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเป็นหลักสูตรนานาชาตินอกจากนั้นบัณฑิตของคณะฯ ยังได้รับการปลูกฝังให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 และ โลกาภิวัตน์

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาให้มากที่สุด เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพหรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและทำประโยชน์ให้แก่สังคม

ภาษาเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ หรือนานาชาติความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้กลายเป็นสิ่งสำคัญมากขึ้น สำหรับการก้าวเข้าสู่สถานที่ทำงาน หรือตลาดแรงงานโลกนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้หลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้รับการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในด้านทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาและเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาพร้อมและมีความมั่นใจว่าท่านจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนักศึกษาเทอมสุดท้าย จะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก บริษัท หน่วยงาน หรือองค์กร ฯลฯ ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตอีกด้วย ผู้ที่จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือผู้ที่มีความพร้อมที่จะไปไหนในโลกนี้ก็ได้ ในฐานะพลเมืองผู้รอบรู้อย่างแท้จริง

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดสอนสองหลักสูตร คือ

  • ปริญญาตรีศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  • ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อดิจิตอล

โปรแกรมทั้งสองได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาการคิดเชิงสื่อสาร การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ และทักษะการให้เหตุผลวิเคราะห์โดยทั้งสองหลักสูตรใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจใช้การเรียนการสอนและกิจกรรมทุกชนิดภายในวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ และมีความพร้อมในการทำงานหลังจากจบการศึกษา โดยหลักสูตรนี้มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนทำให้นักศึกษาเห็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพได้ตามความถนัดของตนเอง

ปริญญาตรีนิเทศศาสตรบัณฑิตหลักสูตรสื่อดิจิทัล (Digital Media)เทคโนโลยีด้านดิจิทัล เป็นการผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ในเรื่องการระดมความคิดการเขียนผลิตและจำหน่ายผลงานทางด้านศิลปะภาพยนตร์ สื่อสารมวลชนพัฒนาออกแบบ ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ที่ได้มาตรฐานสากลให้เป็นนักสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลในรูปแบบเหล่านี้เป็นจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ เพราะเป็นยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หรืออินเทอร์เน็ต ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้น ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล